Täysistunnon pöytäkirja 67/2011 vp

PTK 67/2011 vp

67. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2011 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

3) Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

 

Juha Väätäinen /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Käräjäoikeuden lautamiesjärjestelmällä on perinteisesti ollut ja on edelleen arvokas sija kansanomaisessa oikeudenkäynnissä. Nykyiset pääsäännökset käräjäoikeuden lautamiehistä sisältyvät oikeudenkäymiskaaren 2 lukuun, käräjäoikeuslakiin ja käräjäoikeusasetukseen sekä myös kuntalakiin. Lautamiehet valitsee kunnanvaltuusto toimikauttaan vastaavaksi ajaksi eli neljäksi vuodeksi kerrallaan. Paikoitellen on kumminkin esiintynyt suuria ongelmia lautamiesten lukumäärän ja sen riittävyyden suhteen, kun käräjäoikeudessa on jatkuvasti lukuisia hyvin pitkiä, monta käsittelypäivää vaativia rikosjuttuja ja toisaalta kun lainsäädäntö rajoittaa yhden lautamiehen vuosittaista istuntopäivien lukumäärää. Nykyään se on 12 päivää kalenterivuodessa.

Arvoisa puhemies! Eräs mahdollisuus lisätä lautamiesten määrällistä riittävyyttä on yläikärajan nostaminen. Oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 § säätää, että lakimieheksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 63 vuotta. Tämä merkitsee, että lautamiehenä ei voi olla 67 vuotta täyttänyt henkilö, ei siinäkään tapauksessa, että hänen terveydentilansa ja harrastuneisuutensa sen hyvin sallisi. Hänen mahdollinen siihenastinen menestyksellinen toimintansa lautamiehenä ei myöskään vaikuta, koska yläikäraja on ehdoton.

Sanottua yläikärajaa on syytä nostaa muutamalla vuodella, jotta lautamiestoiminnasta kiinnostuneiden hyväkuntoisten seniorikansalaisten osallistuminen mahdollistuisi ja aiemmin mainittu riippuvuusongelma saataisiin vähennetyksi. Ikärajan nostamista puoltaa myös yleinen seniorikansalaisten keski-iän, toimintakyvyn ja aktiviteetin lisääntyminen, joka on huomioitu myöskin Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa peräti, sivulla 59.

Tarvittava lainmuutos on toteutettavissa muuttamalla käräjäoikeuslain 6 §:n 2 momentin ensimmäistä lausetta siinä mainittavan yläikärajan osalta näin: "Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 66 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö."

Herra puhemies! Toivon tälle lainmuutokselle tässä salissa laajaa tukea puoluekannasta riippumatta. Kyseessä on sentään kansalaisten hyvän ja nopean oikeusturvan takaaminen. Yhteyksiä tämän asian osalta on tullut laajalti ympäri Suomea.

Eeva Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä tehtyä esitystä. Esitystä kannatan jopa siinä muodossa, että ikäraja, mitä te esititte, voisi olla vielä hieman korkeampikin.

Se, minkä takia minä kannatan tätä esitystä, on se, että olen saanut itse vuoden olla käräjäoikeudessa tuomarin tehtävissä ja olen saanut kokea, mitä tämä asia ja tämä lautamiesten ikärajoite merkitsee. Lautamiesjärjestelmä on edelleen tärkeä osa oikeudenkäyntimenetelmäämme alioikeuksissa. Sillä on erittäin vahvat juuret perinteisessä talonpoikaisyhteiskunnassamme. Lautamiehet tuovat kansan oikeustajua tuomioistuinkäsittelyyn, ja tällä on arvoa erityisesti rangaistusten pituutta mitattaessa.

Tieto kypsyy taidoksi ainoastaan kokemusten kautta. Kokenut lautamies voi olla tosiaankin hyvä apu ammattituomarille. Varsinkin itse nuorempana kokelaana, tuomariharjoittelijana, sain tuntea sen, että vanhemmilla lautamiehillä, jotka olivat päässeet jo siihen, että heidän ei tarvinnut enää alkaa päteä omaa osaamistaan ja olemistaan siellä, oli oikeasti halu auttaa ja opettaa meitä nuoria kokelaita, ja he kertoivat näistä omista toiminnoistansa ja osaamisestansa. Arvostin heitä todella korkealle ja harmittelin sitä, että he eivät pystyneet olemaan siellä pitempään. Elikkä nykyinen ikäraja pudottaa pois monia työkykyisiä, kokeneita ja lautamiestoimintaan motivoituneita henkilöitä.

Ihmiset tosiaankin elävät nykyään pitempään ja terveempinä kuin menneinä vuosikymmeninä. Vanhuuseläkkeen ikäraja on monissa paikoin nykyään 68 vuottakin, ja vanhuuseläkkeelle jäämistä voi lykätä yli senkin iän. Se olisi aika kyllä muuttaa jo tässäkin. Tämä ikäraja on peräisin ajalta, jolloin ihmiset elivät lyhyemmän ajan ja jäivät eläkkeelle aikaisemmin. Mitään perusteluja ei ole sille, että ikäraja pidetään tässä 63 vuodessa.

Tämä asia ei tosiaankaan ole hallitus—oppositio-asia, ja tässä tapauksessa kun tämä lakialoite on tehty, niin minua ihan harmittaa se, että perussuomalaiset ovat ainoastaan sen allekirjoittaneet. Minä uskon, että minä, niin kuin moni muukin tässä salissa — silloin kun täällä on enempi porukkaa — olisi ollut valmis allekirjoittamaan tämän aloitteen. Minä toivon, että tämä asia saataisiin nopeasti käsittelyyn ja tehtäisiin tämä lakimuutos. Kokonaisuudessaan minä katson, että tällä lakialoitteella, joka toivottavasti menee eteenpäin, on hyvä vaikutus, koska tämä luo sitä arvostusta suomalaista oikeutta ja sen toimivuutta kohtaan.

Markku  Mäntymaa /kok:

Arvoisa puhemies! Suurin osa jutuista käräjäoikeuksissahan menee joko kirjallisen menettelyn tai sitten yhden tuomarin ratkaistavaksi. Kuitenkin tätä lautamiestoimintaa tarvitaan, ja minusta tämä aloite on hyvä, Väätäisen aloite, ja on paikallaan. On paljon semmoisia vireitä senioreita, niin täällä eduskunnassa kuin muuallakin, jotka pystyvät varmasti toimimaan lautamiehinä vastaisuudessa ja vähän vanhemmalla iällä.

Jos ottaa vertailukohdaksi esimerkiksi tilintarkastajat, niin hehän voivat toimia tilintarkastajina sen vuoden loppuun, jona täyttävät 70. Minä olen joskus pohtinut, tarvitaanko siinäkään ikärajaa, koska usein markkinat ratkaisevat sen, pystyykö kaveri yli seitsemänkymppisenä mahdollisesti hoitamaan tilintarkastustehtäviä vai ei. Lakialoite on paikallaan, ja olen myöskin sen kannalla.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Lautamiehenä toimivilta maallikkotuomareilta vaaditaan laajaa elämänkokemusta ja -näkemystä, ja tuon tehtävän ydin on tuoda rikosasioiden ratkaisuihin ja rangaistusten mittaamiseen sitä usein perättyä maalaisjärkeä. Tämä lautamiesjärjestelmä, vaikkakin sen toimintaa on tässä aikaisempina vuosina supistettu, on edelleen tärkeä osa meidän oikeusjärjestelmämme rangaistuksen mittaamismenettelyä.

Mielestäni tämä on erittäin hyvä lakiesitys, ja voin sitä aidosti kannattaa. Iän myötä tuo elämänkokemus usein lisääntyy, ja se on tässä menettelyssä alistettavissa sitten yhteiskunnan hyväksi. Voi myös miettiä tavallaan sitä ikärajaa, minkälainen ristiriita tulee esimerkiksi tällä hetkellä tulossa olevien presidentinvaalien suhteen. Valtakunnan päämieheksikin voi pyrkiä iäkkäämpänä kuin lautamieheksi, ja tämän kaltainen ikärasismi olisi syytä kitkeä pois.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Väätäinen esitti erittäin hyviä perusteluja lakialoitteelleen, ja se on erittäin kannatettavaa, että tätä yläikärajaa lautamiehelle nostetaan.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Todella, edustaja Väätäisen tekemä aloite on erittäin hyvä, ja kun mietimme, että se tulee meidän, opposition, taholta. Hallitushan on nyt painottanut kovasti työurien jatkamista. Lautamiestä ei voi verrata tietysti siihen, mutta tämä on osoitus siitä, että annetaan arvovalta, ja kun ihmiselle ikä karttuu, niin myös viisaus tässä asiassa. Tämä on erittäin hyvä lakiehdotus.

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa puhemies! Itse olen saanut olla muutamia kertoja käräjäsalissa seuraamassa lautamiesten työskentelyä, ja voin vaan sanoa, että äärimmäisen tehokasta ja hyvää toimintaa. Vanha tuomarinohje sanoo, että mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan. Tällaisten kokeneitten lautamiesten maalaisjärjen tuominen oikeussaliin on äärimmäisen tärkeää ja äärimmäisen välttämätöntä, ja niin kuin näissä useissa puheenvuoroissa on tullut esille, lautamieheksi valikoituu henkilöitä, joilla ei ole enää elämässä niin sanottua pätemisen tarvetta, vaan he kykenevät objektiivisesti tarkastelemaan kulloinkin käsiteltävää asiaa ja tuomaan siihen sitä maalaisjärkeä ja näin monta kertaa auskultoivaakin oikeuden puheenjohtajaa auttamaan. Äärimmäisen kannatettava asia, ja ilahduin siitä, että yli puoluerajojen on tullut kannatuspuheenvuoroja. Toivon, että lakialoite menee läpi.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Olemme tosiaan kuulleet, että tällä on yli puoluerajojen kannatusta, ja toivonkin nyt, että lakivaliokunta ottaa tämän mahdollisimman nopeasti käsittelyynsä eikä asia unohdu mihinkään mappien arkistoon.

Keskustelu päättyi.