Täysistunnon pöytäkirja 67/2013 vp

PTK 67/2013 vp

67. TIISTAINA 11. KESÄKUUTA 2013 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

 

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessähän ollaan täytäntöönpanemassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä. Mielestäni kyseinen esitys on oikealla tiellä. Kysymys on ihmisten tasavertaisesta mahdollisuudesta osallistua oikeudenkäyntiin. Tässä esityksessähän tehdään samalla kertaa useampi muutos oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä: oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin sekä voimassaolevaan että vuonna 2014 voimaan astuvaan esitutkintalakiin sekä myös vuoden 2014 alussa voimaantulevaan pakkokeinolakiin, sakon ja rikesakon määräämistä annettuun lakiin, rangaistusmääräysmenettelystä annettuun lakiin, rikesakkomenettelystä annettuun lakiin sekä vielä rikoksen johdosta luovuttamisesta annettavaan lakiin. Toisin sanoen varsin tuhdista paketista on siis kysymys.

On hyvä, että rikosasian vastaajalle tulee tämän esityksen myötä antaa kohtuullisessa ajassa käännös sekä haastehakemuksesta että tuomiosta. Käännökset tulee myös saada rikosasiassa tehtävästä päätöksestä ja muista asian käsittelyyn olennaisesti liittyvistä asiakirjoista silloin, kun käännös olisi tarpeen vastaajan oikeuden valvomiseksi. Huomattavaa on, että pelkkä oikeus käännöksiin ei riitä vaan oikeuden tulee huolehtia, että vastaajalla on tieto oikeudestaan saada käännökset. Riittävä tieto mahdollistaa myös kirjallisesta käännöksestä luopumisen ja sen korvaamisen suullisesti.

Arvoisa puhemies! Oikeudenkäyntien käännösten sekä tulkkauksen laadusta on käyty paljon pohdintaa — siitä, kuinka samansisältöisesti asia tulkatessa asianosaiselle esitetään. Tätä problematiikkaa ratkoakseen opetus- ja kulttuuriministeriö on vuoden 2011 alusta lisännyt ammatillisen tutkintojärjestelmän tutkintorakenteeseen uutena tutkintona oikeustulkin erikoisammattitutkinnon. Opetushallituksen tavoitteena onkin vahvistaa oikeustulkin tutkintoperusteet vielä nyt vuoden 2013 keväällä. Tämän jälkeen oikeustulkin erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus voidaan alkaa. On hyvä, että saadaan ammattitaitoista tulkkausta oikeusasteelle. Kuitenkin, jotta jokaisella olisi mahdollisuus saada omalla kielellään tulkkausta ja käännöksiä, tässä esityksessä esitetään, että tulkkina ja kääntäjänä saisi toimia kuka tahansa rehelliseksi osoittautunut ja tehtävään sopiva henkilö, joka omaa tehtävältä vaadittavat taidot. Hyvä näin.

Keskustelu päättyi.

​​​​