Täysistunnon pöytäkirja 67/2014 vp

PTK 67/2014 vp

67. TIISTAINA 17. KESÄKUUTA 2014 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

 

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Nyt kun ministerikin on itse paikalla, niin haluan tässä yhteydessä jälleen kerran kiittää tästä erittäin hyvästä hallituksen esityksestä.

Tämä hallituksen esityshän mahdollistaa nyt sen, että sairauspäivärahalla oleva opiskelija pystyy suorittamaan vähäisin määrin opintojaan sairauspäiväraha-aikana. Käytännössä tämä on monelle opiskelijalle erittäin tärkeä uudistus senkin takia, että useimmiten opiskelijat ovat tällöin pitkään sairauslomalla ja tavallaan tätä kautta he pystyvät olemaan kiinnittyneinä edelleen opiskeluun ja opiskelijaelämään ja siihen yhteisöön, johon he sitten tulevaisuudessa toivottavasti myös palaavat. Toinen asia on ollut se, että tätä kautta, kun opiskelijat ovat pystyneet suorittamaan joitakin opintoja, yhteys sitten näitten opintojen etenemiseen paranee ja sitä kautta myös opintojen suorittamiseen liittyvät, voisiko sanoa, tämmöiset kuntouttavatkin elementit pystytään hyödyntämään.

Toinen asia, johon haluan tässä yhteydessä myös kiinnittää huomiota, on se, että jatkossa kun opiskelijoiden sairauspäivärahaa kehitetään, toivoisin, että näitä sairauspäivärahan laskentaperusteita yhdenmukaistettaisiin muitten kansalaisten kanssa sillä tavalla, että ne perusteet perustuisivat todellisiin tuloihin eikä siinä huomioitaisi ainoastaan joko työtuloa tai sitten opintorahaa, mikä käytännöllisesti katsoen tuo vain osan opiskelijoitten tulosta huomioiduksi, kun muilla kansalaisilla huomioidaan ihmisen kokonaistulot. Tämä myös vaikuttaa siihen, että kun opiskelija jää sairauspäivärahalle, niin hänen toimeentulonsa heikkenee sille tasolle, että useimmiten hän joutuu turvautumaan myös tässä yhteydessä toimeentulotukeen. Toimeentulotuki taas edellyttää sitten monesti jo opintoaikana esimerkiksi opintolainan ottamista, ja tämä tuo sitten erilaisia variaatioita siihen, miten toimeentulotukilaskentaperusteetkin huomioidaan kunnissa. Tältä osin näkisin, että myös nämä sairauspäivärahan laskentaperusteet pitäisi jatkossa uudistaa.

Keskustelu päättyi.

​​​​