Täysistunnon pöytäkirja 68/2002 vp

PTK 68/2002 vp

68. KESKIVIIKKONA 29. TOUKOKUUTA 2002 kello 17 (17.10)

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki säteilylain muuttamisesta

 

Pertti  Hemmilä  /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Lakialoitteessani esitän työssään ionisoivalle säteilylle altistuvien henkilöiden ylimääräisen vapaan eli niin kutsutun säteilyloman palauttamista lakisääteiseksi. Ylimääräinen vuosilomaoikeus sisältyi säteilylakiin vuoteen 1997 saakka. Eduskunta kumosi säteilylain 72 §:n, koska senhetkisen lääketieteellisen tietämyksen valossa näytti siltä, että kuvantamisteknologia on kehittynyt niin turvalliseksi, ettei lääketieteellistä perustetta ylimääräiselle lomaoikeudelle ole olemassa.

Asiantuntijalausuntojen mukaan uudet, potilaan kannalta tehokkaat hoitomuodot ovat jopa entisestään lisänneet hoitohenkilökunnan säteilyaltistusta. Vuosien ja vuosikymmenten mittainen päivittäinen säteilyaltistus puolestaan lisää syöpäsairauksien riskiä.

Rouva puhemies! Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymisen yhteydessä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta totesi lausunnossaan, ettei ionisoivan säteilyn aiheuttamia vaaroja terveydenhuoltoalan töissä ole toistaiseksi onnistuttu poistamaan, vaan säteilyaltistus on jopa lisääntynyt tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittymisen myötä. Valiokunta piti tärkeänä, että hallitus yhteistyössä asianomaisten työmarkkinajärjestöjen kanssa selvittää, onko tarpeen muuttaa lainsäädäntöä niin, että säteilylle altistuvien henkilöiden oikeus ylimääräiseen palkalliseen lomaan turvataan. Ulkoasiainvaliokunta yhtyi mietinnössään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan kantaan ja totesi uudistetun sosiaalisen asiakirjan merkityksen Suomea sitovana kansainvälisenä sopimuksena.

Ensisijaista on pyrkiä kokonaan poistamaan hoitohenkilökunnan säteilyaltistus. Koska se ei ole nykytekniikalla mahdollista, on hoitohenkilökunnan terveysriskit minimoitava vähentämällä aikaa, jonka he viettävät säteilylle alttiina. Meitä velvoittavat kansainväliset sopimukset edellyttävät myös tutkimus- ja kehittämistyötä hoitohenkilökunnan säteilyriskien vähentämiseksi.

Viisi vuotta sitten eduskunta kumosi säteilylomaa koskevan pykälän lääketieteellisiin perusteisiin vedoten. Hoitomuotojen kehittyminen on kuitenkin tuonut uusia säteilyriskejä, joten lääketieteellisin perustein säteilyloma pitäisi nyt palauttaa lakisääteiseksi.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Haluan kannattaa ed. Pertti Hemmilän ym. tekemää lakialoitetta n:o 57, laki säteilylain muuttamisesta. Mielestäni on outoa, että jos on olemassa, kuten on osoitettu, lääketieteelliset ja muidenkin tieteitten mukaiset perusteet sille, että säteilyä on ja säteily aiheuttaa ongelmia eikä voida selvästi lainsäädännöllä työsuojelullisiin toimiin ryhtyä, tätä korvattiin rahalla; se tuntuu oudolta. Kysymys on työsuojelusta, ja siinä pitää toimia sen tiedon mukaan, mikä parhaimmassa tietämyksessä on, ja varjella niin, että hoitohenkilökunta ei altistuisi. Säteilyloman tarkoitus tietysti on suojata säteilyltä. Toivon, että näihin ratkaisuihin päästäisiin aloitteessa esitetyllä tavalla.

Hannu Aho /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Laki säteilylain muuttamisesta on tuonut palautetta erittäin paljon kyseessä olevassa työssä olevilta. Näkisin, että on kyllä hyvin perusteltua tämä loma heille, koska tässäkin on nähtävissä, mitä säteily ihmisiin tosissaan vaikuttaa, ja tämä on yksi työssä viihtymisen kohta ja myöskin tässä on terveydelliset seikat kysymyksessä. Ja kuten tiedetään, tämä on hyvin paljon myöskin naisvaltaista työalaa, niin että myöskin näistä perhepoliittisista syistä varmasti on hyvin perusteltu tämä laki.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Viime kaudellahan käytiin kova vääntö tästä koko säteilylaista, ja ikävästi se silloin meni. Mutta nyt tässä ed. Hemmilä esittää tätä juttua säteilyloman mahdollisuudesta. Tämä on hyvä asia. Mutta ensisijaisestihan, niin kuin ed. Hemmilä puhujakorokkeelta totesi, kyllä laitteita pitäisi kehittää semmoisiksi, että ei tätä haittaa olisi, koska säteilylomakaan ei poista sitä ongelmaa, että siinä yhä edelleen altistuu ja syöpäriski on olemassa.

Sen takia pitäisi saada nämä laitteet niin turvallisiksi, jotta ne eivät vaarantaisi niiden henkilöiden terveyttä, jotka työskentelevät näiden röntgenien kanssa. Uskon kyllä, että jollakin tekniikalla se voidaan hyvinkin pitkälle viedä, että ei ihminen välttämättä joudu semmoiseen kulmaan eikä lähelle. Ainakin luulisi nykytekniikalla pystyttävän tekemään tällainen ratkaisu, jotta terveysriskiä ei työntekijällä olisi, joka jatkuvasti joutuu olemaan siinä. Mutta tällä hetkellä, kun ei ole olemassa tällaista järjestelmää, tämä loma on kyllä paikallaan.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kuten edellisissä puheenvuoroissa on tullut esille, niin tätä asiaa on käsitelty useaan otteeseen jo edellisillä kausilla. Jostain syystä vain tämä ei ole edennyt siihen suuntaan, että olisi tehty tämä korjaus. Niin kuin työasianvaliokunnassa on nähty oikeaksi, nimenomaan tilanne tulisi tietysti saada muuttumaan niin, että säteilyaltistus vähenisi ja tällä tavalla voitaisiin vaarat ehkäistä. Mutta kun tiedetään, että entistä enemmän meillä jopa hoidoissa on sellaisia menetelmiä ja käytäntöjä, joissa altistutaan säteilylle, niin voi sanoa näin, että on päinvastoinkin tapahtunut kuin oli olettamus, että tekniikka tuo ikään kuin apua niin, että tämä säteilyaltistus ikään kuin vähenisi.

Kun on nyt selvää tietoa siitä, että ei voida poistaa altistumista säteilylle, niin on aivan oikein, että tähän on puututtava, ja on erinomainen asia, että ed. Pertti Hemmilä on tehnyt tämän lakialoitteen, ja toivon, että se saa nopean käsittelyn, niin että pykälä voidaan korjata. Tässä on nimenomaan työturvallisuudesta kysymys ja siitä, että aikaisempi käytäntö, että tämän säteilyloman sai rahana, oli virheellinen ratkaisu ja varmasti sekoitti asiaa. Tämä on siinä mielessä myöskin työmarkkinakysymys, että se tulisi ratkaista niin, että työmarkkinajärjestöt yksimielisesti päätyvät siihen, että säteilyloma on nimenomaan loma, jolloinka voidaan tämä säteilyaltistus estää — eikä niin että nämä ovat vaihtoehtoisia, että voidaan korvata rahana — ja että tämä koskee kaikkia, sekä julkista sektoria että yksityistä sektoria.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Tähän asiaan haluan vielä tuoda sen näkökulman, että tällä hetkellä useissa sairaanhoitopiireissä todellakin säteilyloma on käytössä, mutta sitten kuitenkin on monia sairaanhoitopiirejä maassamme, joissa tätä ei ole otettu käyttöön, jotenka ihan työmarkkinoilla vallitsevaa tasa-arvoperiaatettakin tavoitellen tämä olisi syytä sisällyttää lakiin.

Toinen asia on, että huoli on ihan todellista. Valiokuntakäsittelyssä saimme selville, että hoitohenkilökunnan keskuudessa on tehty tutkimuksia säteilyaltistumisista ja röntgenhoitajat ovat ihan selvästi altistuneet säteilylle ja siitä on aiheutunut syöpäsairauksia.

Keskustelu päättyy.