Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp

PTK 68/2009 vp

68. MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009 kello 12.01

Tarkistettu veriso 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Nyt toisessa käsittelyssä on hallituksen esitys 26/2008 vp laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Hallintovaliokunnan mietinnössä on tarkoin selostettu lakiehdotuksen sisältö tehtyine muutoksineen. Mietinnössä on kuitenkin yksi puute. Valiokunnan olisi tullut ottaa painokkaasti kantaa siihen, miten nyt hyväksyttävä lakipaketti voi käytännössä toteutua myös kansalaisten turvallisuuden kannalta katsoen, kun hallitus ei ainakaan vielä ole päättänyt luopua pelkäksi henkilöstövähentäjäksi muodostuneesta valtion tuottavuusohjelmasta.

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen toiminnat liittyvät kansalaisten perusturvallisuuteen. Tuottavuusohjelma vähentää henkilökuntaa useilla sadoilla henkilötyövuosilla. Henkilöstövähennykset tehdään usein harvaanasutuilla seuduilla, joilla kansalaisten avun saanti on muutenkin vaikeaa. Suunnitteilla olevat tuottavuusohjelman henkilöstövähennykset kohdistuvat epäoikeudenmukaisella tavalla kansalaisten turvallisuuteen. Siksi ehdotan vastalauseeseemme viitaten, että eduskunta hyväksyy seuraavan lausumaehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää huomioon ottaen poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen heikot henkilöstöresurssit, että valtion tuottavuusohjelmaa ei sovelleta näillä hallinnon toimialoilla."

Juha Hakola /kok:

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä oleva ptr-laki parantaa vallitsevaa oikeustilaa merkittävästi nostamalla lain tasolle ptr-toimintaa eli poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoimialaa koskevat keskeiset normit. Samalla on kuitenkin huomioitava, että kysymyksessä ei ole varsinainen toimivaltuuslaki, vaan kutakin viranomaista koskevat toimiala-normit sisältyvät asianomaisten viranomaisten omaan lainsäädäntöön edelleenkin.

Lainsäädännön ohella on tärkeää kiinnittää huomiota niihin keskeisiin periaatteisiin, joiden pohjalta poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos ovat jo pitkään erittäin tehokkaasti ja taloudellisesti tehneet hyvää yhteistyötä. Koska lähtökohta on juuri taloudellisuus ja tehokkuus, on tarpeen kiinnittää huomiota erityisesti siihen, etteivät kyseiset viranomaiset tee päällekkäisiä tehtäviä. On tärkeää, että viranomaisten tehtävät ja vastuualueet ovat selkeitä. Toimivalta- ja toimivaltuussäännöksen tulee mahdollistaa tarkoituksenmukainen ja tehokas yhteistyö. Tämä kulminoituu suoraan käytännön toimintaan tunnistaen samalla erilaiset olosuhteet ja toiminnalliset vaatimukset eri puolilla Suomea.

Käsiteltävän kaltaisella lainsäädännöllä luodaan viranomaisyhteisölle lisäarvoa, joka perustuu viranomaisten ydintehtäviin ja erityisosaamiseen. Ptr-yhteistyötä on tehostettu useilla toimenpiteillä 2000-luvun aikana. Yhtenä esimerkkinä voidaan ottaa vuonna 2005 Rajavartiolaitoksessa toteutettu suuri lainsäädännön kokonaisuudistus. Tuolloin tarkasteltiin laajapohjai-sesti ptr-yhteistyön toimivuutta. Lopputuloksena kaikki osallistuneet tahot totesivat sen erittäin toimivaksi.

Arvoisa herra puhemies! Nyt käsittelyssä oleva poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoimintaa koskeva laki selkeyttää ja täsmentää viranomaisten välistä yhteistyötä ja yhteistyömuotoja ja lisää merkittävästi yhteistyömahdollisuuksia.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Puhjon esitystä.

Valtion tuottavuusohjelma ei sovellu poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen toimintaan. Erilaisia hallinnon uudistuksia on viime vuosien aikana tehty jo siinä määrin paljon, että poliisipalvelujen saatavuus haja-asutusalueilla on vaarantunut huomattavasti. Tämä ei ole hyväksyttävää. Kansalaisten perusturvallisuudesta ei pitäisi tinkiä lyhytnäköisten säästöjen takia.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kuten valiokunnan mietinnössä todetaan, tällainen Suomen ptr-yhteistoiminta on ollut pitkään voimassa, sillä on hyvät perinteet ja se on myöskin ollut arvostettu kansainvälisissä piireissä. Ja, arvoisa puhemies, voi todeta myös sen, niin kuin ed. Hakolakin täällä totesi, että tämä varmasti selkeyttää ja täsmentää niitä toimintamuotoja, mitä meillä tältä osin on.

Haluan, arvoisa puhemies, tuoda esiin sen, mitä mietinnön perusteluissa viitataan poliisilain esitöihin: Siinä on todettu yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, että siihen kuuluu kaikki sellainen poliisitoiminta, "jonka tarkoituksena on luoda ja ylläpitää turvallista ja viihtyisää elin- ja toimintaympäristöä yhteiskunnan jäsenille, torjua ja estää ennakolta oikeudenloukkauksia ja häiriötä sekä poistaa tapahtuneet häiriöt ja selvittää tapahtuneet oikeudenloukkaukset".

Arvoisa puhemies! Äsken keskustelimme 2 tuntia 55 minuuttia alkoholilaista ja alkoholipolitiikasta ja siitä, minkälaisia häiriöitä se muun muassa tuo yhteiskunnalle. Tuntuu aika käsittämättömältä — kun kaikki olivat sitä mieltä, että ne pitää poistaa — että minkä takia kuitenkaan sitten ei voida todeta sitä, että valtion tuottavuusohjelmaa ei tulisi soveltaa näille hallinnonaloille, koska siellä tiedetään, että henkilöresursseilla pystytään estämään paljon häiriöitä ja palauttamaan oikeudenloukkaukset. Sen johdosta, arvoisa puhemies, minun mielestäni tämä lausumaehdotus on kyllä todella kannatettava.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Minäkin yhdyn siihen, että tämä ptr-yhteistyön edistäminen ja tehostaminen on hyvä asia, ja on syytä sillä linjalla mennä eteenpäin, jotta voimavarat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti.

Mutta se, että hyvällä lainsäädännöllä saavutettaisiin toimenpiteitä tai tuloksia, niin se edellyttää kyllä myös resursseja. Tässä mielessä erityisesti poliisin toiminta tuolla maaseudulla on nyt kyllä ollut sellaisen alasajon kohteena, että siellä koetaan turvattomuutta ja palvelujen heikkenemistä ja etääntymistä. Tässä taisi olla eilen vai toissapäivänä, kun ammattiliitto Pardia kiinnitti siihen huomiota, että maaseudun palvelut ovat sukeltamassa kovastikin heikoiksi tämän Vanhasen hallituksen aikana ja sen toimesta.

Yksi tärkeä osa tässä palvelujen ja turvallisuuden tuottamisessa on tämä tuottavuusohjelma ja suhtautuminen siihen. Tuottavuusohjelmaa sinänsä tässä valtionhallinnossa tarvitaan, mutta sen on oltava järkevää, ei kaavamaista niin kuin se nyt on. Tällä hetkellä hallitus toteuttaa hyvin kaavamaista politiikkaa tältä osin, ja se merkitsee erityisesti maaseutualueilla palvelujen heikkenemistä.

Kristillisdemokraatit ovat moneen kertaan vaatineet, että hallitus toisi tämän tuottavuusohjelman tavoitteet, keinot ja toteuttamistavat eduskunnan käsiteltäväksi tiedonantona tai selontekona, jolloin päästäisiin kokonaisuudessa käsittelemään asiaa, mutta hallitus ei tähän ole suostunut. Ymmärrän kyllä hyvin, kun tätä ohjelmaa viedään eteenpäin ja sen seuraukset ovat ne, mitkä maaseudulla erityisesti näkyvät, ettei hallitus halua sitä tuoda tänne käsiteltäväksi, mutta pitäisi tuoda.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta on erittäin tarpeellinen, ja nimenomaan tämä ptr-yhteistyö on hyvin ajankohtainen.

Täällä on tänä päivänä käsittelyssä laki kaupallisista tavarankuljetuksista elikkä kabotaasi-laki, jossa juuri tarvitaan viranomaisia, jotka valvovat sitä, miten ulkomaiset rekat täällä toimivat, jopa polttoöljyllä ajelevat. Vaikka me teemme tämän lain täällä, se ei sinänsä riitä, vaan pitää olla myös resursseja, millä valvoa sitä, ja olemme sen viestin saaneet kyllä poliisin kentältä, että lain pitää olla selkeä ja heillä pitää olla resursseja tätä hoitaa ja Tulli voi tässä myös toimia sitten yhteistyössä. On erittäin tärkeää, että silloin myös yksittäistapauksissa, poliisimiehen pyynnöstä voi kiireellisiä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen toimia myös suorittaa Rajavartiolaitos.

Mitä tulee tähän valtion tuottavuusohjelmaan, niin olen kyllä siitä aika pitkälle samaa mieltä, että nyt alkaa tulla kohta raja vastaan. Pitäisi puhua melkein enemmän alueellistamisohjelmasta. Kyllä ihmiset ovat huolissaan maaseudulla siitä, että tämä turvaverkko on menossa kovin kauas, ja jos ajatellaan, että rikostapauksessa esimerkiksi poliisilla kestää aika pitkän aikaa tulla paikan päälle, niin silloin saattaa tilanne olla jo ohi ja vahinko tapahtunut jo moneen kertaan.

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä on minusta erittäin tärkeätä, että lain tasolla todellakin säädetään ne keskeisimmät asiat, joilla poliisin, Tullin ja Rajavartioston yhteistyötä pystytään parantamaan. Mielestäni yhtenä tärkeimpänä seikkana on, niin kuin tässä esityksessäkin on, nämä yhteiset tiedot ja välineet, rikostiedustelu ja rikosanalyysi toiminnasta ja se, mitkä ovat eri tahojen toimivaltuudet. Tämä on minusta erittäin tärkeä näkökulma.

Juha Hakola /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ihan kommenttina totean vaan, että väheksymättä yhtään tätä tuottavuusohjelmaa, hallintovaliokunnassa ja yleisestikään ottaen tässä ptr-laissa tarkoituksena ei ole osiltakaan ollut nyt käsitellä tätä kokonaisuutta. En ota siihen kantaa, niin kuin sanottu, en väheksy ollenkaan tätä kommenttia, mutta totean vain, että näin on.

Tämä laki pitää siis sisällään yhteistoiminnan tehostamisesta toimijoiden ydintehtävien ja erityisosaamisen kautta tulevan kokonaisuuden ja niiden asioiden esille nostamisen ja selkeyttämisen. Toinen kokonaisuus, mikä tässä on, tietysti tulee sitten tuosta alueellisesta ajatusmallista. Tarkoitan tällä sitä, että Tulli samoin kuin Rajavartiolaitos eivät toimi esimerkiksi kaikilta osin joka puolella. Molemmilla viranomaisilla on tiettyjä tehtäviä, joita ne tekevät, mutta esimerkiksi Rajavaltiolaitos tällä hetkellä lukuun ottamatta Helsinki-Vantaan lentokenttää toimii käytännössä tuolla itäisellä ja kaakkoisella raja-alueella. Näin ollen sitten ollaan tilanteessa, että siinä tehtävässä ei voida ihan kaikkea haja-asutusalueiden palveluja, niin poliisipalveluita kuin muitakaan, laskea tämän lainsäädännön varaan.

Mutta vielä, ettei synny väärinkäsitystä, en halua todellakaan sanoa, ettei tämä kokonaisuus olisi tärkeä. Tuottavuusohjelma on aivan varmasti asia, joka herättää keskustelua, mutta nyt totean vielä, että se ei vain kuulu tähän mietintöön.

Tapani Tölli /kesk:

Arvoisa puhemies! En käy toistamaan niitä asioita, mitkä totesin tämän lain ensimmäisen käsittelyn yhteydessä. On kuitenkin mieluisaa havaita se, että tämän lain tarpeellisuus on varsin yleisesti tässä salissa todettu ja todettu tämä hyväksi.

Haluan todeta sen, että hallintovaliokunta on useassa yhteydessä selkeästi ottanut kantaa tuottavuusohjelmaan ja sen liittymiseen sisäiseen turvallisuuteen, niin poliisin toimintaan kuin Rajavartiolaitoksen toimintaan kuin Tullin toimintaan, ja niin kuin ed. Hakola edellä totesi, tämän lain perusteena ei ole ollut tuottavuusohjelma, ja siksi tässä yhteydessä sitä ei ole myöskään käsitelty.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Minä olen kuullut tässä salissa viimeisen puolen vuoden aikana kannanottoja, että sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstö ja sosiaali- ja terveysministeriö pitäisi irrottaa tuottavuusohjelmasta. Olen kuullut myöskin mielipiteitä, että koko opetusala pitäisi irrottaa tuottavuusohjelmasta. Nyt kuulin kannatetun esityksen myöskin siitä, että sisäasiainministeriön luokka pitäisi kokonaan pudottaa tuottavuusohjelmasta pois.

Minä vain kysyn, että mitähän tästä nyt sitten enää jäljelle jää. Kun katsotaan sitä, että tämäkin on aika kolmivaiheinen loikka ollut, punamultahallitus aloitti tuottavuusohjelman, sitä nykyinen hallitus jatkaa, niin minä luulen, että kun me kuulemme nuo valtiontalouden nykyhetken tilanteet ja katsomme lähivuosien budjettia, niin minä vähän pelkään, että tästä tuottavuusohjelmasta saattaa tulla vielä joskus numero kolmonenkin, mikä tarkoittaa sitä, että me pystymme riittävästi huolehtimaan siitä, että meillä on myöskin varaa maksaa palkkaa.

Minä muistan vaan sen Hannu Karpon ohjelman, jossa henkilö oli ollut 5 vuotta lossivahtina ja vielä senkin jälkeen, kun lossi ei enää kulkenut. Kyllä sekin oli tietenkin varmasti siihen aikaan sopivaa suunnitelmataloutta, mutta minä pelkään vain, että älkää nyt, hyvät ihmiset, olko populisteja, kyllä sisäasiainministeriön pääluokka joutuu miettimään omalta kohdaltaan. Se, ettei se kohdistuisi esimerkiksi valvovaan henkilöstöön ja poliisiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan, niin tämmöiset olisi hyviä reunaehtoja, mutta ei me ihan kaikkea sielläkään tarvita.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kyseinen lossivahti ei kyllä tainnut olla Suomessa silloin, kun se esitettiin televisiossa.

Arvoisa puhemies! Tämän käsittelyssä olevan ptr-lakiehdotuksen tarkoitushan nimenomaan on edistää poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoimintaa entisestään, ja nyt esitutkinnassa oleva eräs suuri erikoinen juttu varmasti on ollut eräs näytön paikka nykyisin toimivasta laista. Tällähän on tarkoitus parantaa vaan sitä yhteistoimintaa, joka tällä hetkellä on.

Arvoisa puhemies! Sen haluaisin vaan todeta, että kun tässä on neljä ja puoli sivua valiokunnan ansiokasta mietintöä ja perusteluja hallituksen esitykselle ja siellä hyvin monessa kohtaa viitataan muun muassa poliisin toimintaan yleisen järjestyksen ylläpitäjänä ja häiriöiden poistajana, niin minun mielestäni, vaikka tämä ei varsinaisesti mikään tuottavuusohjelmalaki olekaan, ei ole pahitteeksi, vaikka siellä vaan jälleen kerran korostetaan sitä, että joku järki siinäkin pitää olla, kuinka pitkälle sitä tuottavuusohjelmaa toteutetaan.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys ja nyt käsiteltävä mietintö ja mietintövaliokunnan enemmistö ovat ihan oikeassa. Kyllä poliisin, Tullin ja Rajavartioston yhteistoiminta on erittäin tervetullutta. Sen sijaan henkilöt, jotka väittävät, että tämä esitys, tämä lakiuudistus, olisi jokin tuottavuusohjelmalakiuudistus, (Ed. Vistbacka: En minä niin ole väittänytkään!) ovat kyllä väärässä. Tässä ei ole kyse siitä.

Nyt väitteet siitä, että poliisin määrää oltaisiin vähentämässä tällä kertaa jonkin tuottavuusohjelman näkökulmasta ja sen perusteella eivät pidä paikkaansa. Nyt ei ole sisäasiainministeriössä tällä haavaa minkäänlaisia poliisin virkojen lakkauttamislistoja, vaan päinvastoin. Kuten muistatte varmasti, vuoden alussa poliisiylijohtaja Paatero totesi, että tänä vuonna täytetään täyttämättä olevia poliisin virkoja yli 450 johtuen siitä, että eduskunta on suuressa viisaudessaan lisännyt poliisin määrärahoja niin paljon, että ensi vuonna tämä lisäys tulee merkitsemään poliisin määrärahakehykseen peräti 35 miljoonan euron lisäystä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! En ole aivan varma, oliko ed. Hemmilä nyt huolissaan vai tyytyväinen siitä, että näin on menetelty. Sillä ei sinänsä ole merkitystä tämän asian kanssa. Tämä esitys on aivan kannatettava, mutta kun tästä tuottavuusohjelmasta keskusteltiin, niin tarkastusvaliokunta, jonka jäseniä ymmärtääkseni sekä edustajat Hemmilä että Salo ovat, on tainnut oikein todeta mietinnössään, että tuottavuusohjelma on, siinä muodossa kuin se on toteutunut, ollut aivan jotakin muuta kuin sen perimmäinen tarkoitus eli saattaa valtion henkilöstö järjelliselle ja tehokkaasti toimivalle tasolle.

Nyt on menty useissa tapauksissa paljon pidemmälle joiltakin osin, esimerkiksi tuolla meillä päin poliisinkin osalta. En nyt tiedä, kuinka paljon siitä tuottavuus lisääntyy, jos 50 kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat poliisit erotetaan vaikkapa 100 kilometrin päähän toisistaan. Tuottavuusohjelmaa pitää varmasti joiltain osin jatkaa, mutta viimeistään siinä vaiheessa se on syytä lopettaa, kun se alkaa mennä järjellisen järjenkäytön ylä-, ulko- tai aivan jollekin muulle puolelle.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Hemmilälle nyt toteaisin kyllä sen, että saattaa olla, että teidän alueellanne tämä toimii, mutta ainakin Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella tuli määräyskin siitä, että työvuorolistoja tehtäessä pitää menetellä niin, että reuna-alueilla ei voi olla niin pitkään, että sieltä tulisi määrättyjä lisäkorvauksia. Eli en tiedä, ovatko sitten rahat loppuneet vai mikä on, kun kerran tällainen määräys on tullut.

Arvoisa puhemies! Sen toteaisin myöskin meidän alueeltamme, että viestejä on tullut siitä, että kun tuottavuusohjelma on pudottanut toimistohenkilökuntaa, niin poliisit joutuvat nyt tekemään osittain toimistohenkilökunnan tehtäviä. Minun mielestäni siinäkään ei ole mitään järkeä, että koulutetut poliisit joutuvat taas tekemään ja opettelemaan sellaista työtä, jossa on ollut ammattitaitoista toimistohenkilökuntaa.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kuten ed. Vistbacka tässä totesi, alueellisia eroja on varmasti poliisitoiminnassa ja myöskin poliisitoiminnan järjestämisessä ja myöskin silläkin sektorilla toiminnan tehokkuudessa. On valitettavaa, että poliisihallinnossa toimii vielä esimiestasolla henkilöitä, jotka eivät ymmärrä sitä, mitä eduskunta on päättänyt, eivätkä toteuta eduskunnan tekemiä päätöksiä ja noudata niitä.

Mitä tulee tähän tarkastusvaliokunnan tuottavuusohjelman tarkasteluun, kun ed. Erkki Virtanen tässä otti sen esille, niin totean vaan, että tarkastusvaliokunta todellakin on kiinnittänyt huomiota tuottavuusohjelman toteuttamiseen maassamme, mutta nimenomaan kiinnittänyt huomiota siinä tarkoituksessa, että niitten tahojen, joitten tulisi tuottavuusohjelmaa toteuttaa ja pyrkiä tässä yhteiskunnassa, niin valtionhallinnossa kuin kunnallishallinnossa ja kaikessa, parempaan tuottavuuteen, pitäisi tehdä jotakin eikä vain puhua ja valittaa, että kun tulee ylhäältä määräyksiä, että pitäisi tuottavuutta parantaa. Kyllä tosiasia on se, että meillä on läpi koko hallinnon, valtiohallinnossa ylhäältä alas ja sama kunnallishallinnossa, paljon tuottavuudessa parantamisen varaa. Tämä on totuus.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Laitetaan nyt sitten kirkko keskelle kylää. Elikkä on hyvä asia, että hallitus on lisännyt näitä poliisin virkoja. Olen siitä erittäin tietoinen. Tampereella suorastaan kuhina käy, kun poliisiopistosta pääseviä nuoria miehiä ja myös naisia pääsee töihin.

Mutta niin kuin sanottu, myös omalla tavallaan ed. Vistbacka kyllä puhui siitä huolesta, mikä on haja-asutusalueella ja harvaanasutulla alueella siitä, kuinka kaukana lähin poliisi on, koska silloin, jos tapahtuu hätätapaus, niin se fyysinen matka on vaan yksinkertaisesti niin pitkä, että ei ehditä paikalle, kun vahinko on jo tapahtunut.

Mitä tulee tähän ptr-toimintaan, mihin tämä laki liittyy, joka nyt on käsitteillä, niin tämä laki on erittäin hyvä. Tämähän on kansainvälinen käytäntö, että virkamiehet puhuvat toisillensa ja ovat yhteistyössä ja ne saumakohdat ovat mahdollisimman ohkaiset, että päästään toimimaan, ja tässä vaiheessa Rajavartiolaitos tietysti on siellä paikan päällä itärajalla. Mutta ennen kaikkea kiinnittäisin vielä huomiota esimerkiksi tuohon kabotaasilakiin, jossa tullivirkailijoiden pitää pystyä toimimaan myös tehokkaasti, jotta estämme tämän balttirekkojen hyökkäyksen siinä suhteessa, että ne vievät meidän yrittäjiltä työn.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Hemmilälle totean, että olen ollut 30 vuotta ja pidempäänkin naimisissa, mutta 30 vuotta naimisissa valtion virkamiehen kanssa, ja viimeiset 10 vuotta ainakin valtionhallinnossa tuottavuutta on parannettu, siis lainausmerkeissä sanottuna, teettämällä ylitöitä, tai kun ihmiset eivät halua tietoisesti laiminlyödä tehtäviään, niin sitten tehdään ylitöitä ilmaiseksi ja käytetään siihen muutenkin vapaa-aikaa ja tehdään kaikkia sellaisia temppuja, joitten oikeasti pitäisi olla aivan jossain muussa tarkoituksessa kuin tuottavuutta parantamassa. Tuottavuus paranee parhaiten sillä tavalla, että ihmisille luodaan hyvät työskentelyolosuhteet, hyvä johtaminen ja hommat hoidetaan muutenkin järkevästi. Se ei parane sillä tavalla, että vähennetään porukka niin minimiin, että itse asiassa jäljelle jäävien tuottavuus pahimmillaan laskee. Tuottavuus ei ratkaise valtionhallinnossa mitään, vaikuttavuus ratkaisee.

Keskustelu päättyi.