Täysistunnon pöytäkirja 70/2002 vp

PTK 70/2002 vp

70. TORSTAINA 30. TOUKOKUUTA 2002 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

 

Esa  Lahtela  /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä henkilöstörahastolaki on ihan aiheellinen, jota käsitellään. Valiokunnassa kuultiin asiantuntijoita, ja siellä oli lähes yksimielinen kanta, jotta tässä vaadittaisiin joustavoittamista. Tällä hetkellähän, kun firmoja on paljon pilkottu ja omistajat vaihtuvat, saattaa saman konsernin palveluksessa olla henkilöitä, jotka eivät pääse henkilöstörahastoon käsiksi. Se on aiheuttanut epätietoisuutta ja jäykkyyttä ja joissakin firmoissa on jopa purettu henkilöstörahastoja näiden syiden takia.

Minä näen tämän kuitenkin hyvänä muotona, koska sehän sitouttaa henkilöstöä kuitenkin firmaan ja tavallaan se on yksi tämmöinen voittojenjakokeino. Ideologinen sävytys, mikä on aikanaan henkilöstörahastokuvioon sisältynyt, on näköjään hävinnyt. Nimittäin Ruotsissa jossain vaiheessa käytiin kovaa keskustelua siitä, että on pikkuhiljaa siirretty omistus henkilöstön käsiin ja sillä perusteella jokin senaikainen porvarihallitus oli purkamassa jopa tätä ajattelua. Mutta jopa asiantuntijat totesivat, että tämä pelko on hävinnyt, ja monissa maissa koetaan henkilöstörahastokysymys rikkautena ja yhteenkuuluvuuden luojana. Sen takia minä näen, että tämä on hyvä.

Toivon mukaan hallitus tuo, niin kuin valiokunnassa toivottiin, syksyn kuluessa uuden esityksen, jossa tulee väljyystekijöitä, jotta henkilöstö voisi myös saman konsernin sisällä jopa vapaaehtoisesti mennä mukaan, jos pakkoa ei tytäryhtiöille suodakaan. Tällä hetkellä on mahdottomuus liittyä, jos ei ole suoraan yhtiön palveluksessa.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! Niin kuin ed. E. Lahtela puheenvuorossaan totesi, on erittäin tärkeätä, että meillä työelämässä yrityksissä on erilaisia kannustejärjestelmiä. Koen, että henkilöstörahasto on yksi tällainen kannustejärjestelmä, ja on tärkeää, että henkilöstörahastojärjestelmiä myöskin kehitetään. Siinä mielessä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausumaehdotus on sellainen, josta toivon, että hallitus ottaa tämän vakavasti ja selvittää pikaisesti mahdollisuudet joustavoittaa henkilöstörahastojärjestelmää sillä tavalla, että siinä olisi yksilökohtaista valinnanmahdollisuutta konsernin sisällä liittymisessä, ja siinä, miten henkilö liittyy näihin rahastoihin, sekä yksilökohtaisia että yksikkökohtaisia valintamahdollisuuksia. Kun tiedämme, että yritysmaailmassa tapahtuu juuri fuusioitumisia ja tulee tytäryhtiöitä, silloin olisi kuitenkin tärkeätä, että työntekijä voisi mahdollisimman laajalti kokea sitoutumista tuon toimialan ja yrityksen tavoitteisiin. Näen, että tämä on yksi keino, ja joustavuutta tarvitaan.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​