Täysistunnon pöytäkirja 70/2004 vp

PTK 70/2004 vp

70. PERJANTAINA 4. KESÄKUUTA 2004 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Tuija  Brax /vihr(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksestä 34 on valmistunut lakivaliokunnan yksimielinen mietintö. Hallituksen esitys, jossa ei siis esitetty kiisteltyä prostituutiopalveluiden ostamista kriminalisoitavaksi, koski ihmiskauppaa ... (Hälinää)

Ensimmäinen varapuhemies:

(koputtaa)

Pyydän salia hiljentymään. Ed. Brax, olkaa hyvä!

Puhuja:

Arvoisa puhemies! Onneksi olen ollut vuoden yläasteen tarkkailuluokan opettajana, että toimii ihan hyvin näin tästäkin. — ... ihmiskauppaa, paritusta, lapsipornografian torjumista ja laittoman maahantulon järjestämistä. Parituksen osalta on tarkoitus kiristää ja siis nyt kiristetään selvästi kriminalisointeja sekä parituksen että sen törkeän tekomuodon osalta. Lakivaliokunta on kuitenkin päätynyt osittain perustuslakivaliokunnan lausunnon vuoksi hiukkasen muuttamaan hallituksen esitystä siltä osin, että määrittelyt majoittamisen sekä markkinoinnin osalta on rajattu hallituksen esittämää tiukemmin. Majoittamisen osalta lakiin kirjoitetaan tästedes, että kyseessä täytyy olla vakiintuneena osana liiketoimintaan tapahtuva majoitus, joka oleellisesti siten edistää tekoa. Markkinoinnin osalta vaaditaan, että se, jonka lehdessä esimerkiksi julkaistaan ilmoituksia, jotka tosiasiallisesti ovat prostituution markkinointia ... (Hälinää) — Arvoisa puhemies! Nyt ei riitä enää opettajakokemus. Saisiko ...

Ensimmäinen varapuhemies:

(koputtaa)

Pyydän salia hiljentymään. — Olkaa hyvä!

Puhuja:

Kiitoksia! — Markkinoinnin osalta valiokunta päätyi siihen, että täytyy kuitenkin olla ilmeistä, että kyseessä on prostituutiomarkkinointi. Näillä molemmilla lähdettiin siihen, että ei ole kohtuullista kuitenkaan, että rehellisesti, suoraselkäisesti toimivan yrittäjän, jos hän on hotellin pitäjä taikka lehden päätoimittaja taikka muuta julkaisutoimintaa harjoittava henkilö, täytyisi salapoliiseja ruveta palkkaamaan ja tavallista, normaalia huolellisuutta tarkempaa tutkintaa järjestää siitä, ovatko mahdollisesti jotkut asiakkaat tai lehden ilmoittajat osana prostituutiota. Sen sijaan jos se on ilmeistä tai majoitustoiminnassa kyseessä on vakiintunut osa, vaikka hyvin pienikin osa, vaikka tuhansista huoneista vain yksi tai kaksi hotellihuonetta on tällaisessa käytössä, kyseessä on silloin tästä eteenpäin kriminalisoinnin piirissä oleva toiminta.

Törkeän parituksen osalta on mielestäni erityisen tärkeätä huomata, että sen rangaistusasteikko menee niin korkealle, että se tietyissä edellytyksissä mahdollistaa poikkeukselliset, epätyypilliset tutkintakeinot, muun muassa telekuuntelun. Mielestäni tämä on prostituution ja varsinkin siihen liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden kytkennässä kaikista oleellisin lakimuutos, oleellisempi kuin julkisuudessa paljon kiinnostusta herättänyt kysymys, kriminalisoidako osto vai ei, mikä sekin on varmasti oman pohdintansa arvoinen, mutta kaikista kiireisintä ja tärkeintä on nimenomaan saada lakiin tämä uusi törkeä muoto, joka mahdollistaa myös kovat rangaistukset ja joka mahdollistaa semmoiset tutkintakeinot kuin muuhunkin järjestäytyneeseen ihmiskauppaan taikka järjestäytyneeseen rikollisuuteen, huumekauppaan. Ne ovat usein ihan samoja järjestäytyneitä organisaatioita, itse asiassa monien arvioiden mukaan yli 90 prosenttia tämän alan markkinoista on järjestäytyneen rikollisuuden käsissä ja käytännössä siis todennäköisesti täyttää törkeän parituksen muodot. Nyt täytyykin toivoa, että poliisi ottaa tosissaan tämän lainmuutoksen ja lähtee siitä, että eduskunta tällä muutoksella tarkoittaa, että tämä järjestäytyneen rikollisuuden harjoittama ihmisten välittäminen, paritus, usein jopa ihmiskauppaa lähellä oleva toiminta, joissakin tapauksissa suoranainen ihmiskauppa, on niin vakava rikos, että poliisin täytyy siihen käyttää kaikkia tutkintakeinojaan ja nämä rikolliset on saatava oikeuden eteen, ja he ovat varmasti rangaistuksensa ansainneet.

Lapsipornografia on jonkin verran kevään aikana puhuttanut julkisuudessa, ja lakivaliokuntakin seurasi käytyä keskustelua sillä silmällä, että huomattiin, että hallituksen esitykseen sisältyvä poikkeusmomentti oli omiaan herättämään vääriä tulkintoja, suoranaisia kehotuksia siihen, että 16- ja 17-vuotiaat keskenään ottaisivat toisistaan kuvia, joita hallituksen esityksessä esiteltiin pornografisen pääotsikon alla. Valiokunta päätyi yksimielisesti poistamaan nämä poikkeusmomentit. Laissa ei ole mitään erityistä poikkeusta, joka voitaisiin lukea nyt niin, että on kovinkin tavallista ja tyypillistä tai suorastaan toivottavaa, että 16- ja 17-vuotiaat kuvaavat toisiaan sellaisella tavalla, että kuva toisen käsissä vääriin käsiin päätyen näyttäisi pornografiselta kuvalta. Sen sijaan valiokunta kyllä ymmärsi, mitä ministeriö on alun perin tässä hakenut, ja tekee mietinnössään selväksi, että silloin jos on tämän ikäisten nuorten sinänsä laillisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä kyse, he toinen toistensa luottamuksella ja luvalla saavat toki ottaa toisistaan kuvia, mutta tämmöinen yksityiskohta ei kuulu rikoslakiin, eikä varsinkaan kuulu antaa viestejä siitä, että tämmöinen olisi kovin tavallista tai jopa normien mukaista käytöstä.

Aivan viimeiseksi, arvoisa puhemies, telekuunteluiden osalta lakivaliokunta kaikkien edellä mainittujen rikosten osalta pääsääntöisesti hyväksyi hallituksen linjauksen, muun muassa lapsipornografian osalta. Sen sijaan kun on kysymys laittoman maahanmuuton järjestämisen törkeimmästä muodosta, valiokunta lähti siitä, että kyseessä on kyllä erittäin törkeä rikos, mutta tässä yhteydessä hallituksen esityksessä siihen tarvittavaa telekuuntelua ei ollut perusteltu lainkaan. Valiokunta toistaa myös aiemmin moneen kertaan esittämänsä vaatimuksen, että näistä pakkokeinoista olisi saatava kokonaisuudistus, ja olen ymmärtänyt, että hallitus onkin sen tekemässä. Muun muassa sen uudistuksen yhteydessä voidaan tähänkin viimeiseen pakkokeinoon, jonka valiokunta siis yksimielisesti poisti, palata, jos se on perusteltu kunnolla, mutta pelkällä toteamuksella, että siitä saattaa olla joskus hyötyä, ei voi, vaikka olisi kyseessä vakavakin rikos, säätää poikkeuksellisia tutkintakeinoja, kuten telekuuntelua.

Oikeusministeri  Johannes  Koskinen

Arvoisa puhemies! Lakivaliokunnan tekemät muutokset on tehty sinänsä hyvässä yhteistyössä ministeriön kanssa, ja viimeksi mainittu poikkeussäännös 16—18-vuotiaita koskien oli tullut työryhmän yksimielisestä esityksestä. Siellä ei ollut oikein havaittu sen pulmallisuutta, mutta sitten itse esitin, että se on syytä poistaa juuri tämän tulkinnanvaraisuuden tähden. Muutenhan tässä tilanne selkenee tuntuvasti, kun tulee yksiselitteinen suojaikäraja 18 vuotta aikaisemman hataramman ja alemman ikärajan sijaan.

Kokonaisuudessaan tämä rikoslain muutos tiukentaa linjaa seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan, ihmiskauppaa ja sen lieveilmiöitä vastaan hyvinkin laajalla rintamalla. Tietysti tärkein työ tehdään sitten hallinnossa ja sosiaalityössä, poliisin työssä näitten rikosten estämiseksi, mutta on hyvä, että lainsäädäntö pohjalla on mahdollisimman selvä ja yksiselitteinen. Tätä tavoitetta ei ehkä ihan palvele se muutos, joka paritusrikoksen määrittelyyn tehtiin majoituksen kohdalla. Pelkään pahoin, että näin muotoiltuna perustuslakivaliokunnan toivomalla tavalla tähän järjestäytyneeseen paritusrikollisuuteen olennaisesti kytkeytyvä asuntojen järjestäminen ei tule sillä lailla paritusrikoksen piiriin kuin tavoitteena perustellusti oli. Oikeastaan nykyinen säännös jo on mahdollistanut aika laaja-alaisen tulkinnan. Sitä on vain kapeasti käytännössä tulkittu. Mielenkiintoista on, että kun tämä lakiuudistus on ollut käsiteltävänä, nyt esimerkiksi Pohjois-Suomessa on sitten lähdetty tiukemmin tulkitsemaan voimassa olevia normeja ja pahamaineisen Kapernaumin tilanteeseen on poliisi- ja syyttäjävoimin nyt tartuttu määrätietoisemmin.

Pääsäännöshän on edelleen 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa. Parituksesta voidaan rangaista sellainen, joka saadakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten, elikkä tämähän pitää tietyn tyyppisen majapaikan järjestämisen myös sisällään. Mutta se, että kakkoskohtaan sitten lisättiin, että vakiintuneena osana liiketoimintaansa majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten olennaisesti edistää tekoa, on kovin pitkälle menevä vaatimus. Täytyisi olla osoitettavissa, että on ensinnäkin liiketoiminnan osana ja vakiintuneena vielä tällainen paritustilaisuuden järjestäminen asuntoa vuokraamalla tai asuntoja hankkimalla. Näille liiketoiminnoillehan on tyypillistä, että vuokrataan asuntoja lyhyiksi epäsäännöllisiksi ajoiksi ja vaihdetaan usein paikkaa, ja silloin tällaisen vakiintuneen liiketoiminnan osan osoittaminen käy vaikeaksi. Veikkaan, että tähän saatetaan sitten joutua tulevina vuosina palaamaan.

Mutta kokonaisuutenahan lakiuudistus on tärkeä ja menee selkeämpään suuntaan, eikä tästäkään sitten ole sen isompaa riitaa haluttu synnyttää. Niin kuin aikoinaan hallituksen esityksen yhteydessä todettiin, tähän laveampaan toimintalinjaan paritusrikollisuutta ja naiskauppaa vastaan palataan ensi vuonna hallituksessa ja silloin arvioidaan sitten, minkä sisältöisiksi seksin oston ja mahdollisesti myynnin kriminalisointia koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Sitä ennen toivottavasti saadaan myös eurooppalaisella tasolla syntymään Euroopan neuvoston yleissopimus, jossa myös tulee tietyt eurooppalaiset rajat, puitenormit, joihin kaikkia Euroopan maita suositellaan tulemaan mukaan, jotta tämmöinen kansainvälinen, yli mantereen ulottuva, tiivistyvä toimintalinja saa lainsäätäjän toimesta tukea.

Tuija  Brax /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Olen pitkälti samaa mieltä kuin ministeri. Vakiintunut-termin ongelmallisuuden kanssa kuitenkin mielestäni voidaan elää, kun katsotaan, että se on vakiintunut osa liiketoimintaa eikä suinkaan, että yksittäinen tietty vuokrasuhde on vakiintunut. Silloin nimenomaan tämä tiedossa oleva käytäntö, joka järjestäytyneellä rikollisuudella on, että pitkin suurempia kaupunkeja vähän väliä vaihtaen pidetään yllä monia vuokra-asuntoja tai joskus omistusasuntojakin, täyttää kyllä termin "vakiintunut" tunnusmerkit, vaikka se yksi asunto ei olekaan vakiintunut, mutta se toiminta on selvästi vakiintunut.

Päivi  Räsänen  /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Olen tyytyväinen lakivaliokunnan mietintöön ja etenkin siihen, että valiokunta päätti yksimielisesti poistaa niin sanotun teinipornomomentin, joka olisi tuonut hämmentävän viestin alaikäisten seurusteluun. Pornokuvaukset eivät kuulu teinien normaaliin seurusteluun. Kuvat voisivat helposti kulkeutua vääriin käsiin ja jäädä myös henkiseksi painolastiksi suhteen päätyttyä. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa suojataan alaikäiset 18 vuoden ikään saakka kaikelta seksuaaliselta riistolta, ja nyt myös oma lainsäädäntömme on tässä suhteessa johdonmukainen ja selkeä.

Olen puheenjohtaja Braxin kanssa samaa mieltä siitä, että törkeän parituksen pykälät ja ankarammat rangaistukset ovat varmasti tämän lakiesityksen käytännössä tärkein ja konkreettisin osa. Sinänsä pidän kuitenkin harmillisena sitä, että hallitus ei tässä yhteydessä antanut seksipalvelujen oston kriminalisointia koskevaa esitystä, (Puhemies koputtaa) jolla olisi voitu paljon laajemmin puuttua seksibisneksen ongelmiin.

Annika Lapintie /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Olen myös tyytyväinen siitä, että valiokunta on yksimielisesti vienyt eteenpäin tätä lainsäädäntöä, ja näen nyt, että tämä on ensimmäinen askel puutteellisen lainsäädännön parantamisessa. Nythän meille vihdoinkin tulevat nämä varsinaiset pykälät, joilla tuomitaan ihmiskauppa ja myös sen törkeä muoto, samoin tämä törkeä paritus. Pidän myös ihan hyvänä viestinä sitä, että 8 §:ssä "Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta" rangaistusasteikkoa kiristetään nyt niin, että rangaistusasteikko ulottuu vähintään yhteen vuoteen asti. Sehän antaa viestiä tämän teon moitittavuudesta.

Toisaalta kun ministeri Koskinen kritisoi tätä valiokunnan 9 §:n paritusmuotoilua, niin varmasti voidaan sitten, kun ensi syksynä oikeusministeriö (Puhemies koputtaa) tuo seksuaalipalvelujen ostamisen kriminalisoinnin tänne eduskuntaan, samassa yhteydessä korjata näitä puutteita.

Seppo Lahtela /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tämä mietintö, niin kuin tietysti hallituksen esityskin liikkuu paljon prostituution ja seksipalvelukaupan ympärillä, ja siihen liittyen ymmärrän erinomaisen hyvin, että törkeä paritus on noussut yhdeksi numeroksi siellä. Mutta toisaalta tämän estäminen ei kyllä ole noussut riittävässä mitassa esille. Jos ajatellaan ja katsotaan telekuuntelumahdollisuutta, viranomaisten, poliisin oikeutta puuttua telekuunteluun, mielestäni valiokunta on ottanut aika erikoisen kannan, kun täällä todetaan: "Koska törkeässä laittoman maahantulon järjestämisessä on sen rangaistusasteikkokin huomioon ottaen kyse vakavasta rikoksesta, valiokunta on valmis harkitsemaan asiaa uudelleen, jos telekuuntelu myöhemmän selvityksen valossa osoittautuu välttämättömäksi myös näiden rikosten selvittämisessä."

Herra puhemies! Mielestäni tässä asiassahan hallitus tuo esityksen ja ottaa esille jne., mutta valiokunta on mennyt vähän tässä hallituksen edelle. Ehkä he osaavatkin ennustaa tätä maailmaa ja antavat sitten semmoisia viitteitä, että hallituskin osaa toimia, niin kuin valiokunta haluaa, koska tässä näyttää niin kovin näitä pykäläuudistuksia ja muutoksiakin nyt jo olevan.

Raimo Vistbacka /ps(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Mielenkiintoista, että lakivaliokunta on jälleen kerran päätynyt yksimieliseen mietintöön. Olen havainnut, että tänä keväänä ilmeisesti kaikki lakivaliokunnan mietinnöt ovat olleet yksimielisiä.

Kun täällä viitattiin rangaistusasteikkoon, toivoisin kyllä, että oikeuskäytännössä mennään siihen suuntaan kuin oikeusministeri myös liikennejutuissa ilmoitti kantansa olevan, eli katsoisin, että oikeuksien pitäisi ottaa enemmän huomioon, kun mittaavat rangaistuksia, nimenomaan sen teon muoto ja törkeysaste.

Arvoisa puhemies! Itse jäin miettimään 9 §:n 1 momentin 2) kohtaa "vakiintuneena osana liiketoimintaansa". Nyt kun kuulin valiokunnan puheenjohtajan oman kannanoton, pikkasen paremmin ymmärrän sitä, mutta vieläkin minun mielestäni sanallisesti olisi voinut ehkä pykälän perusteluissa selvittää asiaa tarkemmin.

Heli Paasio /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ed. Seppo Lahtelalle sen verran tässä, että jos hän lukee lakivaliokunnan mietintöä tarkkaan, hän löytää kyllä selityksen sille, miksi telekuunteluoikeuden laajentaminen koskemaan törkeää laittoman maahantulon järjestämistä poistettiin. Me voimme tietysti antaa kaikenlaisia oikeuksia poliisille ikään kuin varmuuden vuoksi. Mutta hallituksen esityksessä hallitus itse on perusteluissaan todennut, että tutkinnassa telekuuntelusta olisi käytännössä apua kenties, "vaikka suurelta osin teleliikenne tapahtuukin ulkomailla suomalaisen telekuuntelun ulottumattomissa". Lakivaliokunta on selkeästi todennut, että jos on osoitettavissa tarve, hyöty, käytännöllisyys siihen kaikkeen, oikeus tullaan myöntämään, mutta perustelut täytyy olla, perusteitta ei oikeuksia anneta.

Tuija  Brax /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ed. Seppo Lahtelalla myös meni sekaisin törkeä laittoman maahantulon järjestäminen ja törkeä paritus, jolla hän puheensa aloitti. Törkeän parituksen osalta, niin kuin esittelypuheenvuorossanikin nimenomaan sanoin, jatkossa telekuuntelu on mahdollista tietyin edellytyksin, ja valiokunta on yksimielisesti sitä kannattanut ja pitänyt sitä jopa yhtenä tärkeimpänä asiana. Ylipäätänsä valiokunnan mietinnössä on itse asiassa aika paljon käytetty vaivaa ja aikaa sen erittelemiseen, miltä osin ihmiskauppa ja paritus tai toisaalta prostituutio ovat joskus hyvinkin lähellä toisiaan, mutta kuinka toisaalta ne ovat myös kaksi eri rikosta. Koko tätä keskustelua ei auta, jos nämä kaksi asiaa järjestään ja aina laitetaan samaan koriin.

Sari Essayah /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kaiken kaikkiaan tämä lakivaliokunnan mietintö on ensimmäinen askel ja hyvä sellainen. Ennen kaikkea tyytyväisyyteni ilmaisen ihmiskaupan kriminalisoinnista, joka on ollut selkeä puute suomalaisessa lainsäädännössä kansainvälisestikin ajatellen.

On tietenkin harmillista, että ihmiskaupan kohdalla valiokunta ei ole nähnyt telekuuntelun perusteluja riittäviksi ja on jättänyt sen pois, koska kyse on todellakin vakavasta kansainvälisestä rikollisuudesta. Tässä rikollisuusketjussa tarvitaan aina rekrytoijat lähtömaassa, kuljettajat ja sitten myöskin ne, jotka hyötyvät, ovat vastaanottamassa näitä henkilöitä kohdemaassa. Kuten tiedämme, Suomihan on sekä kohde- että läpikulkumaa, jolloinka tämä telekuuntelun mahdollisuus olisi ollut äärimmäisen tärkeä, jotta kansainvälisiä rikollisketjuja olisi Suomessa voitu jo saada kiinni, oli sitten kyseessä se, että nämä ihmiskaupan uhrit tulevat Suomeen, tai se, että jatkavat täältä eteenpäin. Toivon, että oikeusministeriö vielä palaa tähän asiaan ja myöskin jatkossa valmistelee ihmiskaupan uhreille erillisen suojeluohjelman.

Pentti Tiusanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tähän paritusliiketoimintaan liittyvät todella huumeet, törkeä ihmiskauppa, väkivalta, siis hyvin paljon monenlaista rikollisuutta. Se on ennen muuta järjestäytynyttä, se on globaalia, ja tiedämme sen erittäin suuret ongelmat maapallolla ja myös sen, miten kannattavaa se taloudellisesti on, miten suuria voittoja tässä tehdään erittäin törkeillä rikoksilla. Sen vuoksi on tärkeätä, että nämä törkeät tekomuodot on tähän saatu mukaan, jotta lakia voidaan mahdollisimman tehokkaasti soveltaa, rangaistusasteikkoja kiristää, käyttää tiukkoja rangaistuksia. Näin ollen tämä on hyvää lainsäädäntöä ja hyvää työtä lakivaliokunnalta.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Osaltaan jatkan siitä, mistä debatissa on puhuttu. On oikein hyvä, että tällaista lainsäädäntöä ministeri on erinomaisesti valmistellut. Siitä tunnustus oikeusministerille. Hallituksen esitys on ollut tavattoman hyvä.

Toivon, että kun telekuuntelutarve ilmenee, siihen sitten nopeasti myöskin tartutaan, ja toivon, että kun täällä sanotaan "vakiintuneena osana liiketoimintaa", tämän tulkinta ei olisi vaikeaa, vaan käytännössä löytyisivät ne menettelyt, joilla asiassa voidaan toimia selkeästi lain hengen mukaan. Toivon, että ministeriö on valmis antamaan täydentäviä uusia esityksiä nopeasti aina tarpeen mukaan.

Kaarina  Dromberg / kok:

Arvoisa puhemies! Olen erittäin ilahtunut, että tämä lainsäädäntö on menossa tähän suuntaan elikkä pääsemme kiinni paremmin myöskin näihin parituksiin ja naiskauppaan. Euroopan neuvostossa olemme käsitelleet näitä asioita melkein joka kokouksessa, ja siinä mielessä on hyvä, että Suomi alkaa noudattaa suosituksia, koska tämä on todella suuri ongelma Euroopan alueella. Euroopassa on nyt 45 maata, ja jos ne kaikki pistävät tämän täytäntöön, silloin voimme olla erittäin tyytyväisiä; kun rikoslakia muutettaisiin myös kaikissa muissa maissa, tämä tilanne saataisiin hallintaan.

Esimerkiksi kävimme aikanaan nykyisen ministerin Luhtasen kanssa Italiassa, ja sitä kautta tulee maahan hyvin paljon tällaisia naisia, joita käytetään myöskin paritukseen. Noin 60 prosenttia niistä ihmisistä lähtee muualle Eurooppaan, he eivät jää Italiaan. Toisin sanoen rajanylityspaikat ovat kaikkein pahimpia. Tietysti meillä on pitkä raja myöskin naapuriin, jota kautta tämmöistä kauppaa harjoitetaan. Siellä todella on aina takana myöskin rikollisuus ja mafia. Siinä mielessä esimerkiksi kuuntelimme Europolia, ja siellä oli suosituksena myöskin semmoinen asia, että sinne muodostettaisiin erillinen yksikkö, joka alkaisi myöskin tutkia näitä asioita, ja sitä kautta saataisiin tämä asia hallintaan. Tätä taustaa vasten tämä meidän lakimme nyt tukee myöskin tätä toimintaa. Olen erittäin ilahtunut, että tämä on tuotu eduskuntaan.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Oikeastaan ed. Essayah sanoi sen, mitä aioin tässä sanoa telekuunteluun liittyen. Ihmettelen ed. Paasion niin kuin ed. Braxinkin näkemystä tässä asiassa, kuinka tämä telekuuntelu on vaarallista ja kuinka tätä yksityisyyden suojaa siinä varjellaan. Kyllähän tässä asiassa, laittoman maahantulon, törkeän parituksen ja tähän liittyvän kaiken muun orjakaupan osalta, kaikki temput on tehtävä, mitä tässä asiassa voidaan tehdä.

Sen verran voisin tähän pohjaan ja loppuun keventää, että puhelintahan ei tarvitse joka kerta käyttää. Sodankäynnissä ja rakkaudessa henkilökohtaista tapaamista ei voita mikään.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​