Täysistunnon pöytäkirja 70/2013 vp

PTK 70/2013 vp

70. TORSTAINA 13. KESÄKUUTA 2013 kello 17.21

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on siis hallintovaliokunnan yksimielinen mietintö koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain ja opintotukilain muuttamisesta. Tällä esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi, jolla laajennetaan pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin soveltamisalaa siten, että se koskee myös kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä.

Valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan direktiivillä on luotu viisi vuotta oleskelleille kolmansien maiden kansalaisille lähes samat oikeudet kuin unionin kansalaisilla. Samoin direktiivissä on säädetty myös pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen ja hänen perheenjäsentensä mahdollisuudesta siirtyä oleskelemaan toiseen jäsenvaltioon työnteon, elinkeinon harjoittamisen tai opiskelun vuoksi.

Direktiivin soveltamisalaa on nyt siis laajennettu direktiivin muutoksella koskemaan myös pakolaisia ja toissijaista suojelua hakevia sekä heidän perheenjäseniään, jotka oli tässä alkuperäisessä direktiivissä rajattu ulkopuolelle. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan direktiivin muutos ei juurikaan jätä kansallista harkintavaltaa täytäntöönpanon suhteen. Käsiteltävänä olevalla hallituksen esityksellä on siis tarkoitus panna täytäntöön direktiivin muuttamisesta uusi direktiivi.

Hallituksen esityksestä ilmenee, että direktiivin implementoinnilla ei arvioida olevan kovinkaan suuria vaikutuksia Suomen kannalta. Arvelu koskee sitä, että pakolaisilla ja toissijaista suojelua saavilla ei todennäköisesti ole Suomessa suurta halua hakea pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupaa, koska he voivat saada pysyvän oleskeluluvan ja Suomen kansalaisuudenkin jo ennen EU-oleskeluluvan edellyttämän maassaoleskeluajan täyttymistä.

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun Baltian maiden ja Pohjoismaiden aluetoimisto on kirjallisessa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että tällainen kolmannen maan kansalainen voidaan karkottaa muuallekin kuin siihen maahan, josta hän on alun perin anonut kansainvälistä suojelua, ja tästä on kannettu huolta. Hallintovaliokunta korostaa kuitenkin, että Suomen ulkomaalaislaki sisältää ehdottoman palautuskiellon, elikkä henkilöä ei saa käännyttää tai karkottaa alueelle, jossa hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, jolta hänet voitaisiin sitten jatkossa lähettää tällaiselle edellä mainitulle alueelle.

Hallituksen esityksen mukaan ensimmäisen ja kolmannen lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan kuluvan vuoden heinäkuun alusta, mutta koska ei ole täysin varmaa, että tuossa aikataulussa voitaisiin pysyä, niin valiokunta ehdottaa varmuuden vuoksi lakiehdotuksen muuttamista niin, että voimaantuloajankohta jätetään avoimeksi. Niinpä tässä päätösehdotuksessa on myös valiokunnan muutosehdotus koskien tätä voimaantulosäännöstä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​