Täysistunnon pöytäkirja 70/2014 vp

PTK 70/2014 vp

70. MAANANTAINA 23. KESÄKUUTA 2014 kello 16.15

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

 

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ihan muutama sana vielä tästä lakiesityksestä.

Ensinnäkin tässä esityksessä ehdotetaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden eläkkeiden uudelleen määräytymistä. Vuonna 2005 meillä uudistettiin koko eläkejärjestelmä, ja tässä yhteydessä ainoastaan tämä sotilaseläkejärjestelmä jäi tämän uudistuksen ulkopuolelle. Tästä syystä on nyt erittäin hyvä, että tämä yhdenmukaistetaan muiden eläkejärjestelmien kanssa. Sitä kautta tämä mahdollistaa myös koko meidän eläkejärjestelmämme kokonaisvaltaisen kehittämisen.

Sotilaseläkejärjestelmä koskee tällä hetkellä reilua 10 000:ta Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. Sotilaseläkejärjestelmässä oikeus eläkkeeseen syntyy joko palvellun ajan perusteella tai 63 vuotta alempien eroamisikien perusteella.

Tässä yhteydessä täytyy todeta, että kun uudet sotilaat hakeutuvat eläkkeelle, niin he voivat edelleen erota palveluksesta, kun he ovat 48 vuotta, ja saada sotilaseläkkeen 55-vuotiaana. Siltä osin heidän oikeutensa tähän eläkeikään tulee säilymään nykyisellään. Tämä eläkeoikeus perustuu nimenomaan vuosiansioitten perusteella olevaan eläkkeeseen, ja sitä kautta se yhdenmukaistuu näitten muiden eläkkeensaajien kanssa. Siltä osin tämä tulee yksinkertaistamaan tätä eläkelaskentaperustetta ja yhdenmukaistumaan muiden eläkejärjestelmien kanssa.

Keskustelu päättyi.