Täysistunnon pöytäkirja 70/2014 vp

PTK 70/2014 vp

70. MAANANTAINA 23. KESÄKUUTA 2014 kello 16.15

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta

 

Katja Taimela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Nyt ollaan todellakin muuttamassa merimiesten vuosilomalakia. Tällä hallituksen esityksellä säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa työntekijällä on oikeus siirtää vuosiloma ilman omavastuuaikaa myös, jos hän sairastuu ja tulee työkyvyttömäksi lomansa aikana. Siirtäminen edellyttää tietenkin sitä, että työntekijä nimenomaisesti pyytää loman siirtämistä, sekä luotettavan selvityksen antamista omasta työkyvyttömyydestään. Esityksellä saatamme merimiesten vuosilomalain vastaamaan viime vuonna voimaan tullutta työntekijöiden vuosilomalain säännöstä vuosiloman siirtämisestä.

Mitä tulee sitten tämän hetken käytäntöihin, työvuorot ja vapaajaksot sekä vapaajaksojen loma-, ylityö- ja vastikepäivät merkitään aluksilla oleviin vuoroluetteloihin. Työsuojelutarkastuksissa — valiokunnan kuulemisissakin tämä tuli esille — on havaittu, että varustamojen käytännöt ylityö-, vastike- ja lomapäivien kirjaamisessa vuoroluetteloon vaihtelevat varsin suuresti.

Lakimuutoksen tahtotilan toteutumiseksi käytännössä me työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa pidimme välttämättömänä, että merimiesten vuorottelujärjestelmään kuuluvia vuoroluetteloita ja niihin sisältyvien vapaajaksojen kirjaamista kehitetään ja muutetaan siten, että luetteloista kaikissa tapauksissa käy selkeästi ilmi, mihin vapaajakson ajankohtaan työntekijän eriperusteiset vapaapäivät ja vuosilomapäivät sitten loppujen lopuksi sijoittuvat.

Edellytimme omassa mietinnössämme myös, että työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosiloman ilmoittamiseen ja kirjaamiseen liittyvän käytännön kehittämistä sekä varmistaa myös sen, että käytettävän järjestelmän on oltava sellainen, että työntekijät saavat tiedon vuosilomansa tai sen osan ajankohdasta säädetyssä ajassa.

Keskustelu päättyi.