Täysistunnon pöytäkirja 72/2005 vp

PTK 72/2005 vp

72. TIISTAINA 14. KESÄKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

 

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä lakiehdotus hylätään.

Tämä asiahan oli edellisen eduskunnan aikana esillä, ja silloin se raukesi. Sitten ylijohtaja Cavén oli päättänyt, että niin kauan kuin hän on virkamiehenä, hän kiikuttaa tämän johonkin hallitukseen, joka sitten tuo sen eduskuntaan, ja hallitus sitten pakottaa eduskunnan tämän hyväksymään, että hän tämän virkamieshistoriansa suurimman hankkeen saa läpi.

Tässähän on kysymys siitä, miten koordinoidusti pikavuoroliikennettä koordinoidaan Suomessa, tapahtuuko se keskitetysti samasta pisteestä eli ministeriöstä, josta hoidetaan junaliikenne, sen henkilöliikenne, ja toisaalta sitten lääninrajat ylittävä pikavuoroliikenne linja-autopuolella.

Tässä oli erittäin helppo esittää vaatimuksia tällaiselle koordinoidulle järjestelmälle:

Ensimmäinen kysymys: pystyykö tämä järjestely valtakunnallisten joukkoliikenneyhteyksien kokonaisuuden hallintaan? Kun ehdotus nyt on, että se olisi Etelä-Suomen lääninhallitus, niin vastaus on tietysti ei.

Toinen kysymys: pystyykö tämä järjestely eri liikennemuotojen yhdenvertaiseen kohteluun? Ei, koska siellä on vain yksi ainut koordinoitava asia eikä mitään muuta.

Pystyykö tämä järjestely aikataulujen yhteensovittamiseen? Arvoisa puhemies, ei pysty, kun ei ole kun se yksi ainut asia.

Pystyykö se pika- ja vakiovuoroliikenteen väliseen selkeään työnjakoon? Arvoisa puhemies, tähän se saattaisi jollakin tavalla pystyä, mutta erittäin hankalalla ja kalliilla järjestelmällä, luomalla Etelä-Suomen lääninhallitukseen neuvottelukunnan, johon kaikista muista lääneistä aina virkamiehet purjuaa.

Edelleen kysymys: pystyykö tämä järjestely yhtenäiseen lupa- ja ostoliikenteen käsittelyyn? Arvoisa puhemies, ei pysty, koska ne ovat erillään.

Pystyykö tämä järjestely eri alueilla toimivien yritysten tasapuoliseen kohteluun? Arvoisa puhemies, ei pysty. Kun on yksi pikkuinen kohta, joka on vähän niin kuin kiikun kaakun, ja kaikki muut vastaukset ovat ei, niin eihän tämmöistä esitystä voi muuta kuin hylätä.

Raimo  Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Viime eduskuntakaudella liikenne- ja viestintävaliokunta yksimielisesti hyllytti juuri samanlaisen esityksen. Juuri niin kuin ed. Pulliainen totesi, ylijohtaja Cavén totesi jopa valiokunnassa kysyttäessä, että niin kauan tätä tuodaan hallituksen esityksenä, että jossakin vaiheessa valiokunta ja eduskunta tulevat sen hyväksymään, ja nyt valiokunnan enemmistö lähti sitten tähän samaan kelkkaan.

Juuri niin kuin ed. Pulliainen totesi, tällä ei saavuteta minkäänlaista parannusta. Huononnetaan todella paljon nykyistä tilaa. Asiantuntemus ei ole sama, ja perusteluna oli se, että eri lääneistä tulee tukiryhmät eli sieltä virkamiehet tulevat matka- ja päivärahojen kautta pohtimaan sitä, mille kohtaa missäkin läänissä pikavuoropysäkki esimerkiksi asennetaan.

Arvoisa puhemies! Tärkein asia minun mielestäni tässä on se, että nyt jälleen kerran eduskunnalta varsinaisesti viedään valvontavaltaa. Silloin, kun ministeriössä näitä päätöksiä tehdään, ministeri on vastuussa siitä, minkälaisia päätöksiä ministeriöstä annetaan. Nyt, kun ne ovat lääninhallituksessa, sen jälkeen ministeri voi vetäytyä myöskin vastuusta hyvin pitkälle.

Arvoisa puhemies! Niin kuin ensimmäisessä käsittelyssä totesin, olen selvittänyt tätä ongelmatiikkaa sosiaali- ja terveysministeriön osalta ja saanut laillisuusvalvojiltakin sellaisen vastauksen, että silloin, kun lääninhallituksessa tehdään päätöksiä, ministeriön varsinainen valvontavalta lakkaa.

Tämän johdosta, arvoisa puhemies, kannatan ed. Pulliaisen tekemää hylkäysehdotusta.

Markku  Laukkanen  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Lääninhallitushan on osa valtionhallintoa. Etelä-Suomen lääninhallitushan myöntää jo nyt luvat eräille tärkeille yhteysväleille kuten Helsinki—Lahti, Helsinki—Kouvola—Lappeenranta—Imatra, Helsinki—Porvoo—Kotka. Lisäksi valtakunnallisen liikenneluparekisterin ylläpidon kehittämisvastuu on Etelä-Suomen lääninhallituksella jo tänä päivänä. Voidaankin sanoa, että sillä on kokemusta pikavuoroliikenteen lupien myöntämisestä, lupahallinnosta, ja myös lupien pienen määrän vuoksi toimivallan keskittäminen on selkeä ratkaisu, joka tähän hallituksen esitykseen sisältyy. Valiokunnan selkeä enemmistö, 14 jäsentä 17:stä, katsoi oikeaksi yhtyä tähän hallituksen esitykseen.

Volyymiltaan selvästi suurin osahan pikavuoroliikenteestä tänä päivänä jo alkaa Helsingistä tai päättyy tänne. Niinpä katsottiinkin, että Etelä-Suomen lääninhallitus on muita lääninhallituksia soveliaampi käyttämään toimivaltaa lääninrajan ylittävässä pikavuoroliikenteessä, muistaen kaiken aikaa tietysti sen, että alueellisten näkökohtien huomioon ottaminen tulee varmistaa käyttäen lausuntomenettelyä ja käyttäen hyväksi sellaista tukiryhmää, jossa ovat edustettuina kaikki lääninhallitukset, liikenne- ja viestintäministeriö sekä liikenteenharjoittajat.

Tietysti kun tässä tänä keväänä on keskusteltu paljon alueellistamisesta, niin tämä on pieni esimerkki siitä — työmäärähän ei ole kovin suuri, ilmeisesti yhden henkilötyövuoden verran — että tämänkin asian ratkaisu voi olla jossakin muualla kuin Helsingissä.

Näin ollen valiokunnan selkeä enemmistö ei nähnyt tämän lain hyväksymisessä täällä kuvattuja ongelmia.

Raimo  Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtajalle täytyy todeta se, että teidän esimerkkinne oli Uudenmaan läänin alueelta. Esimerkiksi linja Vaasa—Joensuu ei edes käy Uudenmaan läänin alueella tai Joensuu—Oulu-pikavuoro. Tältä osin toinen vaihtoehto olisi minun mielestäni ollut sellainen, jos kerran toimivalta ministeriöstä pitää panna pois, että se tulee antaa sellaiselle lääninhallitukselle, missä pikavuoro pisimmän matkan tekee kyseisessä läänissä, siellä lääninhallituksessa tämä olisi ratkaistu. Se olisi ollut se toinen ratkaisu, mutta tämä on minun mielestäni kaikista heikoin ratkaisu.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Totean ensinnäkin, että viime aikoina käsittely liikenne- ja viestintävaliokunnassa on muuttunut sellaiseksi, että nyt lupilla katsotaan kaikki mahdolliset hallituksen esitykset ja vilkkautta salissa tulee piisaamaan tämän kaksi vuotta, jos tämä jatkuu tällaisena.

Totean vaan, että äskeisestäkin valiokunnan puheenjohtajan puheenvuorosta kävi ilmi selvästi se, että otettiin esimerkkejä, jotka olivat täältä eteläisten maakuntien alueelta, ja tässähän oli kysymys lääninrajat ylittävästä, huom. uuden lääninjakojärjestelmän mukaisesta, lääninrajat ylittävästä liikenteestä ja sen koordinaatiosta ja koordinaatiosta suhteessa junaliikenteeseen.

Keskustelu päättyy.

​​​​