Täysistunnon pöytäkirja 74/2004 vp

PTK 74/2004 vp

74. PERJANTAINA 11. KESÄKUUTA 2004 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

 

Matti Väistö /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Käsittelyssä oleva hallituksen esitys on pitkälti tekninen. Tarkoituksena on tehdä nykyiseen kotouttamislakiin uuden, toukokuun alusta voimaan tulleen ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen edellyttämät muutokset.

Ehdotetulla sääntelyllä ei ole sinällään tarkoitus muuttaa kotouttamislain soveltamisalaa eikä henkilöpiiriä. Tältä osin on kuitenkin, herra puhemies, huomattava, että uudessa ulkomaalaislaissa on säännöksiä, joita vastaavia ei kumotussa ulkomaalaislaissa ole.

On samalla myös todettava, että asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi, että kahden keskeisen ministeriön, sisäasiainministeriön ja työministeriön, välillä on jonkinlaisia näkemyseroja asioiden juoksutuksesta. Uskon kuitenkin, että sisäänajovaiheen jälkeen nämä asiat kohenevat ja yhteisymmärrys paranee.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kun sisäministeri Rajamäki on paikalla, niin olisin antanut hänelle ja hänen johtamalleen ministeriölle tunnustusta siitä, että on pystytty turvapaikkahakemusten käsittelyä nopeuttamaan. Tämä on hyvin tärkeätä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan kannalta. Eli niiden turvapaikanhakijoiden kannalta, jotka ovat tässä pidemmässä eli normaalimenettelyssä, on todella tärkeätä, että he saavat ratkaisun hakemuksiinsa kohtuullisessa ajassa eivätkä joudu kuukausia tai jopa vuosia odottamaan ratkaisua turvapaikkahakemukseensa.

Mitä sitten tulee niihin turvapaikkahakemuksiin, jotka ovat selvästi perusteettomia ja jotka käsitellään nopeutetussa menettelyssä, myös se on hyvin tärkeätä, että tämä nopeutettu menettely on mahdollisimman nopea nykyisen lainsäädännön sallimissa puitteissa, jolloin Suomesta välittyy se oikea viesti näihin turvallisiin lähtömaihin, että Suomesta ei turvapaikkaa kannata hakea sen takia, että käsittelyprosessit täällä kestävät pitkään. Eli sekä normaalimenettelyssä että tässä nopeutetussa menettelyssä nopea, ripeä turvapaikkahakemuskäsittely on tärkeätä. Se on hakijoiden etu, ja se on tietysti myös asioiden toimivuuden kannalta tärkeätä, ja sitä kautta se on myös suomalaisten veronmaksajien etu.

Tässä viitattiin työministeriön ja sisäministeriön eräisiin keskinäisiin yhteistyökysymyksiin, ja haluan kannustaa hallitusta jatkamaan työtä, jossa nämä ulkomaalais- ja turvapaikka-asiat voitaisiin nykyistä laajemmin keskittää yhteen ministeriöön eli sisäministeriöön. Uskon että sitä kautta hallinto tehostuisi, mikä myös olisi tietysti veronmaksajien etu.

Kalevi Olin /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Zyskowicz on oikeassa siinä, kun hän kiittää ministeri Rajamäkeä, että käsittelyt ovat nopeutuneet tuossa hänen mainitsemassaan asiassa.

Osaltani, arvoisa puhemies, kiinnitän huomiota siihen, vaikka nyt on kyse hallintovaliokunnan puheenjohtajan esittämällä tavalla teknisestä muutoksesta, että meidän pitäisi kuitenkin kyetä myös eduskunnassa uudistuksia seuraamaan käsitteiden ja käsitesisältöjen suunnassa. Otan, arvoisa puhemies, yhden esimerkin.

Kun ulkomaalainen muuttaa, oli hän sitten maahanmuuttaja, turvapaikanhakija tai muu, Suomeen, jossain vaiheessa hän saattaa hakea kansalaisuutta. Häntä voidaan käsitellä alan terminologian mukaan joko siten, että hänet ikään kuin assimiloidaan yhteiskuntaan, kuten aikaisemmin tehtiin. Se on tänä päivänä todella torjuttava tapa. Toinen on akkulturaation kautta niin, että kulttuurin kautta hän pääsee sisään. Sekään ei ole kovin hyväksyttävä. Mutta sen sijaan kansainvälinen tapa käsitellä näitä asioita on nähdä ihminen suhteessa uuteen yhteiskuntaan sosiaalisen integraation näkökulmasta.

Tältä osin, arvoisa puhemies, meillä vielä teksteissä tässäkin talossa nyt lähiviikkojen aikana on esiintynyt käsite "kansalaistaminen". Kansalaistaminen ei vastaa, etenkään jos siitä käytetään muiden kielten käsitteitä, niitä vaatimuksia, joita noudattaen maahanmuuttajia siinä vaiheessa, kun he kansalaisuutta hakevat, käsitellään, koska siinä ei heijastu tämä integraatioperiaate riittävällä tavalla.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi, tämä hallituksen esitys ei varsinaisesti tuo mitään uutta vaan peilaa uutta ulkomaalaislakia hyvin pitkälle.

Mutta tässä yhteydessä haluaisin kyllä myös omalta osaltani, minkä olen nyt jo useamman kerran aikaisemmin tehnyt, antaa kaiken tukeni sisäministeri Rajamäelle hänen toimissaan, nimenomaan siinä, että nämä suomalaisten veronmaksajien rahoilla täällä lymyilevät pannaan nopeasti pois ja käsittely nopeutetaan, mitä on toki tapahtunut jonkin verran. Kun ajatellaan sitä, että makuutetaan toista vuotta veronmaksajien rahoilla henkilöitä täällä, niin sehän on myöskin näitten henkilöitten kohdalta kohtuutonta, myöskin inhimilliseltä kannalta, ja tulee todella suuria lisäkustannuksia.

Mutta ed. Zyskowiczille sanoisin, että teillä oli mahdollisuus äänestää todellisen pikakäännytyksen puolesta, mutta sitä te ette tehnyt. Ainoastaan ed. Salo oli mukana.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä vähän on monttu auki, kun kuuntelee ulkomaalaislakikeskustelua ja kohteena on kotouttamislaki. Miten tässä nyt herroilla oikein pasmat ovat?

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Pulliaiselle ensin toteaisin, että kotouttamisessa, ed. Pulliainen, on kyse ulkomaalaisten kotouttamisesta. (Ed. Pulliainen: Heitä kotoutetaan tässä eikä heitetä pois!) Kun ulkomaalaiset Suomeen saapuvat, se perustuu ulkomaalaislakiin. Tämä on aika selvä asia, eikä siinä professorin ajatuskaan varmasti koe suurempia ongelmia tätä ajatuksenjuoksua seurata.

Mitä ed. Vistbackan puheenvuoroon tulee, totean, että ulkomaalaislakia käsiteltäessä kokoomuksen eduskuntaryhmä toimi sellaisen muutoksen puolesta, joka yhtäältä turvaa kaikkien turvapaikanhakijoiden oikeusturvan, mutta toisaalta mahdollistaa näissä selvästi perusteettomissa tapauksissa nykyistä nopeamman käsittelyn. Eduskunnan enemmistö ei kantaamme yhtynyt, ja nyt on tärkeätä, että voimassa olevan lain sallimissa puitteissa selvissä tapauksissa, selvästi perusteettomissa tapauksissa, menettely on kuitenkin mahdollisimman nopea, jotta Suomesta välittyy oikea viesti maailmalle ja ennen kaikkea Eurooppaan siitä, että Suomesta ei, toisin kuin aikaisemmin, turvapaikkaa kannata hakea pelkästään sen vuoksi, että käsittelyajat kestävät niin pitkään, että turvapaikan hakeminen tätä kautta muodostuu mielekkääksi, vaikka lopputulos onkin etukäteen tiedossa.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Pulliaiselle kyllä toteaisin, että luin tämän hallituksen esityksen lävitse ja siellä pykälissä todetaan nimenomaan se, mikä menettely on turvapaikanhakijoitten kohdalla niin kauan kuin he ovat Suomessa, nimenomaan niin kauan kuin he ovat Suomessa, ja sitä tämä laki, hallituksen esitys, käsitteli. Sen johdosta minun mielestäni aina kannattaa korostaa sitä, että tarvitaan mahdollisimman lyhyt aika Suomessa, jos kerran tänne heitä ei oteta eivätkä he täytä kriteereitä.

Ed. Zyskowiczille sanoisin: Minä en vieläkään ymmärrä, mitä oikeusturva-asioita pitää olla. Jos henkilö on kerran yrittänyt Suomeen ja yrittää kahden viikon päästä uudelleen, mitä siinä vielä pitää olla valituksia ja muita? Ei mitään muuta kuin lappu sinne ja ulos. (Ed. Nepponen: Lentolippu mukaan!)

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Nepponen huuteli äsken, että lentolippu mukaan ja matkaan. Olen sitä mieltä, että liian kallis matkustustapa, halvempia on keksittävä, eikä sillä ajallakaan ole merkitystä.

Mutta ed. Pulliaisen heittämä ajatus, että puhutaan kotouttamisesta, on tässä jäänyt vähälle huomiolle. Ed. Zyskowiczin puheenvuoro oli erinomaisen hyvä ja sisältö oikea, mutta siitä puuttui eräs merkittävä argumentti tähän kotouttamiseen, että kotoutettaisiin nämä maahanmuuttajat työntekoon, edistettäisiin heidän työhalujaan eikä makuuttamalla kadotettaisi niitä vähiäkin, mitkä heillä jo tullessa olivat olemassa. Vain työtä tekemällä täällä Suomessa voi elää ja elättää itsensä. Silloin tälle suomalaiselle yhteiskunnalle ehkä näistä saattaa olla myöskin jotain hyötyä, mutta ei siitä tyhjän makaamisesta.

Matti Väistö /kesk:

Herra puhemies! Suomessa tarvitaan myös ulkomaalaisia, ja jo aiemmankin hallituksen aikana meillä valmisteltiin lainsäädäntöä, jolla helpotettiin ulkomaalaisten kotoutumista, juuri tämä kotouttamislainsäädäntö kokonaisuutena. Keskeinen kysymyshän siinä on, millä tavoin Suomeen sijoittuvien ulkomaalaisten kieliasia saadaan ensinnäkin hoidettua, miten heille kielikoulutus järjestetään ja miten muut täällä tarvittavat yhteiskunnan palvelut ja todella tähän suomalaiseen yhteiskuntaan sijoittuminen. Kyllä me tarvitsemme ulkomaalaisiakin Suomessa, jatkossa vielä enemmän, kun väestö ikääntyy ja monin tavoin tulee erilaisia työvoimatarpeita.

EU:n piirissähän on parhaillaan käsittelyssä muun muassa tällainen tutkijadirektiivi, joka tähtää siihen, että eurooppalaisiin yhteiskuntiin voisi sijoittua entistä enemmän lyhyeksi ajaksi myös tutkijoita ja kenties jatkossa muuttaa pidemmäksikin ajaksi Suomeen.

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Tämän maahanmuuttajien kotouttamisen osalta en kuulu niihin änkyröihin, jotka ovat sitä mieltä, että pitää välittömästi lähettää takaisinpäin. Olen sitä mieltä, että nimenomaan ne ulkomaalaiset, jotka ovat valmiita tekemään työtä täällä, tarvitsevat tukea siihen ja heidän osaltaan myöskin kielikoulutusta niin, että he oppivat suomen kielen.

Toinen asia, mikä on hyvin tärkeä kysymys, on myöskin se, että osa heistä on koulutettuja jo kotimaassaan. Sitä myöten myöskin nämä ulkomaalaiset ovat hyvin yrittäjähenkisiä, joten myöskin yrittäjäkoulutus ja siihen satsaaminen heidän osaltaan ja myöskin lainsäädännön tutuksi tekeminen näille ulkomaalaisille on erittäin tärkeä asia. Siltä osin heitä pitää tukea.

Mutta asia, jonka haluan nostaa esille, on Ulkomaalaisvirasto ja sen toimimattomuus tällä hetkellä. Ulkomaalaisvirastoon pitää ohjata lisää resursseja, jotta se toimii asianmukaisella tavalla.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Tiura, jos ed. Vistbacka on änkyrä sen takia, että hän haluaa pois täältä sellaiset, joista on todettu, että he eivät ole kelvollisia saamaan turvapaikkaa Suomesta, minä en ymmärrä, että sellaista edustajaa sanotaan änkyräksi. Minä en ole koskaan vastustanut ulkomaalaisten Suomeen tuloa, jos he tekevät töitä täällä ja ansaitsevat elantonsa niin kuin muutkin suomalaiset.

Toinen varapuhemies:

Tämän keskustelun päätteeksi ed. Tiura. Muutoin, jos keskustelu jatkuu, tämä asia tulee siirtymään.

Marja Tiura /kok:

Kiitoksia, arvoisa puhemies! En ole missään keskustelussa kutsunut ed. Vistbackaa änkyräksi. Olen sanonut, että en itse kuulu niihin änkyröihin tässä kysymyksessä. Tuliko selväksi, ed. Vistbacka, ettei jää epäselvyyksiä tulevaisuuden osalta? Mutta maahanmuuttajien koulutukseen on panostettava.

Yleiskeskustelu päättyy.