Täysistunnon pöytäkirja 74/2009 vp

PTK 74/2009 vp

74. TORSTAINA 10. SYYSKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Valto  Koski /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tämän varsin vähälukuisen seurakunnan läsnä ollessa haluan tästä laki-aloitteesta saatesanoiksi muutaman sanan todeta. Tämä lakialoite eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annettiin aikanaan kansanedustaja Ilkka Taipaleen nimellä, ja se sai nimen Lex Taipale.

Tämä Lex Taipale käsiteltiin eduskunnassa 24. päivä marraskuuta 2004 ja siihen tehtiin sitten, kun se astui voimaan 1. päivä toukokuuta 2005, aika nopeasti muutos, joka perustui laki-aloitteeseen 69/2005 vp. Näin ollen tämä laki korjattuna on nyt sitten päättymässä. Ne ikävuodet, jotka siihen lakiin oli kirjoitettu, tarkoittavat sitä, että jos tätä lakia ei jatketa, niin se vaikuttaa joukkoon pitkäaikaistyöttömiä, jotka tämän lain seurauksena ovat voineet välttyä muun muassa siltä byrokratialta, jonka pitkäaikaistyöttömät muuten joutuisivat kokemaan, ja ovat saaneet sitten eläketukena tämän työttömyyskorvauksen ilman näitä byrokratiakuvioita, joten tämä on ollut hyvin puolustettavissa senkin takia.

Jo henkisesti on aika raskasta, että tällainen pitkäaikaistyötön oltuaan työttömänä pitkään on joutunut sitten työvoimatoimiston tai Kelan kautta hakemaan sen perusosan työttömyyspäivärahasta, ja kun se ei ole riittänyt, niin kuin tiedetään, niin sitten toimeentuloluukulle on täytynyt mennä toisen kerran esittelemään vaikeuksiaan ja ehkä kurjuuttaankin. Automaattisesti täältä on sitten myönnetty toimeentulotuen ja tämän peruspäivärahan välinen ero, jotenka tässä ei ole välttämättä mitään harkintaa ollut. Tämä muutos, joka tehtiin tämän Lex Taipaleen yhteydessä, poisti tällaisen byrokratian, ja ihminen sai, niin kuin totesin, tämän eläketuen suoraan kotiinsa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli tätä aikaisempaa lakialoitetta, josta äsken totesin, joka on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömien eläketuen toimeenpanossa esiintyneiden soveltamisongelmien korjaamiseen. Niin kuin totesin, valiokunnan käsittelyssä esitetyt mielipiteet ja muutokset ovat tulleet eduskunnan päätökseksi. Silloin kun tätä lakia toisen kerran käsiteltiin, valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotettu lainmuutos lisäisi eläketuen kustannuksia yhteensä 8 miljoonalla eurolla, josta työeläkejärjestelmän osuus on noin 0,7 miljoonaa euroa. Kun eläketuen maksaminen vähentäisi työmarkkinatuen menoja 4,7 miljoonalla eurolla ja yleisen asumistuen menoja 1,3 miljoonalla eurolla, näitä lainmuutoksesta aiheutuvia kustannuksia valtion nettomenoihin ei ole kovin merkittävästi lain soveltamisen kautta tullut, koska laskettiin, että kokonaisuudessaan nämä nettomenot ovat 1,3 miljoonaa euroa.

Edellä kuullun perusteella olen ajatellut näitä pitkäaikaistyöttömiä sillä tavalla, että tätä lakia voitaisiin jatkaa niin, että vuosina 1941—1947 syntyneiden tilalle tulisivat seuraavat kolme ikäluokkaa, jolloinka tämän esityksen vaikutus ulottuisi kolme vuotta vuoden 2009 lopusta eteenpäin. Näin sitten voitaisiin jälleen tällaisen suuren massatyöttömyyden vallitessa pitää tämä järjestelmä voimassa ja auttaa näitä ihmisiä ja tehdä oikeutta pitkäaikaistyöttömille.

Toivon, että sosiaali- ja terveysvaliokunta, jolle tämä lakialoite on menossa, käsittelisi sen riittävällä vakavuudella ajatellen näitten ihmisten tulevaisuutta, jos tämä laki lakkaa olemasta voimassa tämän vuoden lopussa.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Aiempi edustajakollega Ilkka Taipale teki todella lääkärin kokemuksella hyvää työtä tämän kyseessä olevan lain aikaansaamiseksi, ja uskon, että tämä auttaa hyvin monien lain kohteena olevien pitkäaikaistyöttömien elämäntilannetta, ja siksi pidän hyvin mielekkäänä, että aloitteessa esitetyllä tavalla valiokunta voisi yhtyä ja käsitellä myönteisesti asiaa pitkäaikaistyöttömien parhaaksi.

Keskustelu päättyi.