Täysistunnon pöytäkirja 74/2009 vp

PTK 74/2009 vp

74. TORSTAINA 10. SYYSKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kirjanpitolain 5 luvun 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Sanna Perkiö /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite koskee elinkeinotulon verottamista ja nopeutettuja poistoja, jotka voitaisiin antaa uusiutuvalle energialle, varsinkin pientuuli- ja aurinkoenergiavoimalainvestoinneille. Tämä on jatkoa, tämä on osa kaksi: Olen tehnyt noin vuosi sitten samanhenkisen aloitteen, jonka ajatuksena oli, että energiatehokkuusinvestoinnit voidaan poistaa kertapoistona, mutta tässä nyt tuon sitten esille sen, että myös tällaiset pientuuli- ja pienenergiainvestoinnit saisivat samanlaisen kohtelun.

Tämän tarkoituksena on muuttaa pientuuli- ja aurinkoenergiavoimalainvestointien kohtelua yrityksen kirjanpidossa ja elinkeinotulon verotuksessa. Aloitteessa ehdotetun mukaisesti yritys voisi poistaa pientuuli- ja pienaurinkovoimalainvestointinsa vuosikuluna, eli investointi poistettaisiin kirjanpidossa ja verotuksessa kerralla investointivuonna. Tässä on ajatuksena, että laki säädettäisiin kolmen vuoden määräajaksi vuosiksi 2011, 2012 ja 2013, jonka jälkeen sen jatkosta sitten edelleen päätettäisiin. Tämä olisi myös jonkinlainen elvytystoimenpide vielä, ja sitten senkin vuoksi, että saavuttaisimme uusiutuvan energian tavoitteet vuoteen 2020 mennessä, nämä investoinnit olisi hyvä toteuttaa vähän etupainotteisesti.

Suomen on lisättävä merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoaan Euroopan unionin asettaman tavoitteen mukaisesti. Suurten voimalainvestointien edistämiseksi on suunnitteilla ottaa käyttöön takuuhintajärjestelmä suurissa voimaloissa tuotetulle sähkölle, mutta sitten juuri tämä pientuuli- ja pienaurinkovoima ei ole sen piirissä.

Yhdyskuntarakenteeseen sijoitettavat pientuulivoimalat ja aurinkoenergiavoimalat yleistyvät maailmalla nopeasti. Monissa maissa on käytössä tehokkaita kannustimia uusiutuvan, täysin päästöttömän pienenergiatuotannon lisäämiseksi. Myös Suomessa tarvitaan uusia keinoja teknologioiden levittämiseksi. Tällä hetkellä yritysten investointeja tuetaan uusiutuvaan energiaan kohdistuvalla energiatuella. Valtiolla kuitenkaan tämmöistä tukirahaa ei tule loputtomasti olemaan, ja tätä energiatukea voidaan myöntää energian säästöä ja energian käytön tehostamista ja uusiutuvan energian lähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Valtion suorat tuet eivät kuitenkaan vastaa tarpeeseen niin laajasti kuin teknologioiden levittämiseksi olisi tarvetta, eli tämä valtion tuki on vähän niin kuin murusia siinä vain, jos haluttaisiin suurempi muutos saada aikaiseksi.

Lakialoitteen tavoitteena on kannustaa yrityksiä yhä laajemmin uusiutuvan ja pienessä mittakaavassa tapahtuvan energiantuotannon investointeihin tehokkaalla poistojärjestelmällä, joka ohjaa yrityksen toimintaa hankintahetkellä. Tällaisia poistoja pystyvät parhaiten tekemään semmoiset yritykset, jotka ovat vakavaraisia ja jotka tekevät hyvää tulosta, eli tietysti silloin, jos yritys on aivan henkihieverissä, se ei kovin hyvin pysty tällaisia poistoja hyödyntämään.

Poistojärjestelmän vaikutukset ovat laajat verrattuna investointitukiin, sillä yritykset arvostavat investointien nopeita poistoja kirjanpidossa ja verotuksessa. Talouden taantuessa investointien edistäminen on kansantalouden kannalta tervetullut elvytystoimi myös. Samalla voidaan edistää uusiutuvan energian lisäämistavoitetta. Verokannustimen ollessa yritykselle kiinnostavampi kuin nyt käytössä olevat investointituet poistokäytännöllä voidaan tehokkaasti kannustaa yrityksiä investointeihin.

Mitä sitten tulee siihen aloitteeseen, jonka jätin noin vuosi sitten näistä energiatehokkuusinvestointien poistojen nopeuttamisesta, niin se on kyllä ollut myötätuulessa, sillä elinkeinoministerin asettama työryhmä energiatehokkuuden lisäämiseksi on ottanut sen asian sinne mietintöönsä mukaan, että tämä olisi sellainen toimi, joka pitäisi toteuttaa, niin että toivotaan nyt, että sitten tämäkin aloite saa sellaisen kunniapaikan, että tämän maan viisaat asiantuntijat olisivat sitä mieltä, että tämä järjestelmä pitäisi toteuttaa tämän aloitteen mukaisesti.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Sanna Perkiö on tehnyt hyvin mielenkiintoisen ja kannatettavan, idearikkaan aloitteen, jonka toivon valiokunnassa saavan oikean ja hyvän käsittelyn.

Lisäisin tähän kotimaiseen pienvoimalaenergiaan vielä vesienergian. Itse olen aikoinaan lukiolaisena ja opiskeluaikana tehnyt Multian Riuttakoskessa sähkön omiin tarpeisiin, ja kosken voima riittäisi kyllä laajemmaltikin. Naapurien kanssa oli puhetta, että jos voitaisiin tehdä kulttuuriteko ja palauttaa entinen myllyn vesivoimala jauhamaan sähköä entiseen tapaan. Tämä voisi olla sellainen aloitteen mukainen pienyhtiö, joka tuottaisi saasteetonta kotimaista energiaa puhtaasti painovoimalla, kun vesi menee putouksessa alaspäin.

Elikkä minä toivon, että juuri valiokuntavaiheessa tähän lisättäisiin myös nämä pienvesivoimalat. Näitä pienvesivoimaloitahan on kehitetty maailmalla paljon, ja asiat ovat kehitteillä Suomessa. Näin osaltaan edistettäisiin kotimaista energiaa. Samalla parannettaisiin huoltovarmuutta. Jos tulisi tilanne, että laajat sähköverkot olisivat syystä tai toisesta poikki, niin silloin arvossa arvaamattomassa olisivat tällaiset pienvoimalat, niin vesivoimalat kuin ed. Perkiön mainitsemat voimalat. Arvoisa puhemies! Toivon, että valiokuntavaiheessa mukaan liitettäisiin myös pienvesivoimalat.

Sanna Perkiö /kok:

Arvoisa puhemies! Kiitoksia ed. Lauri Oinoselle kannustavasta puheenvuorosta. Toden totta on aivan näin, että myös pienvesivoima olisi voinut tässä aloitteessa olla. Ehkä nyt näin helsinkiläisenä, töölöläisenä, tässä jäi tämä kanta vähän kapeaksi, kun ei näitä vesivarantoja tällä Helsinginniemellä ole kovin paljon. Mutta kyllä minä sentään sen tiedän, että vesi Suomessa aika paljon virtaa ja näitä tällaisia pieniä jokia ja puroja ja muita voisi olla aika paljon eikä siitä kovin suurta ympäristöhaittaakaan aiheutuisi. Olen kovin iloinen, että nyt tuli tämä pienvesivoiman näkökulma tässä myös esiin. En tiedä, millä lailla sen nyt saan elegantisti laitettua tähän mukaan. Pitää miettiä, täytyykö tehdä hyvään lakialoitteeseen pieni lisäys, jotta siitä tulisi vähän parempi vielä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Sanna Perkiö toi esille, että pienvesivoimaloista ei olisi ympäristöhaittaa. Näin todella haluan, että ne olisivat pikemminkin kulttuuritekona vaalimassa usein paikoilla, joilla aikoinaan on ollut mylly, kenties saha ja kenties juuri sähköä tuottava pienvoimala. Nämä ovat mielestäni toteutettavissa niin, että maisema ei kärsi, kalatalous ja luonto eivät kärsi. Uskon, että pikemminkin voitaisiin tehdä kulttuuria palauttavia maisemointitöitä.

Sanna Perkiö /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä vesivoimassa kyllä vielä piilee vähän laajempiakin mahdollisuuksia. Nyt tutkitaan jonkin verran tällaista aaltovoimaa, ja sekin on varmasti hyvin mahdollinen sähköntuottaja tulevaisuudessa niin, että merenvoima saataisiin myös käyttöön. Kyllä vedessä on paljon mahdollisuuksia.

Keskustelu päättyi.