Täysistunnon pöytäkirja 74/2011 vp

PTK 74/2011 vp

74. KESKIVIIKKONA 23. MARRASKUUTA 2011 kello 14.07

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä on kyse esityksestä, joka on samaa sukua kuin edellinen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia niin, että lakiin lisätään uusi säännös, jolla Euroopan unionin sisävesiliikennettä koskevien direktiivien pätevyys- ja tutkintovaatimukset sekä ammattiinpääsyä koskevat vaatimukset pantaisiin käyttöön. Vastaavasti aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin lisättäisiin säännös, jolla alusten purjehduskelpoisuutta ja teknisiä vaatimuksia koskevat säännökset pannaan täytäntöön. Samalla otetaan käyttöön Euroopan unionin sisävesiliikennedirek-tiivin sallimat poikkeusmahdollisuudet. Esityksen mukaan säännökset ovat aikaisemmin sisältyneet valtioneuvoston asetuksen eräiden Euroopan yhteistä sisävesiliikennettä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon, ja tämä asetus tulee siis samalla kumotuksi, kun laki tulee hyväksytyksi.

Tämän asian osalta valtiokunta on yksimielinen ja esittää asian hyväksymistä muuttumattomana. Mainitsen kuitenkin vielä yhden asian, joka nousi asiantuntijakuulemisessa esille. Se oli se, estääkö tämä lainsäädäntöön esitetty kansallinen poikkeusmahdollisuus sisävesidirektiivien mukaisten, sisävesivaatimukset täyttävien alusten liikennöinnin Suomessa. Valiokunta selvitti asiaa, ja sen saaman selvityksen mukaan esityksellä ei aseteta markkinoillepääsyä koskevia esteitä. Esityksellä otetaan käyttöön poikkeukset pelkästään Suomen kansallisilla vesillä liikkuville aluksille siten, että ne voivat jatkaa jatkossakin liikennöintiä, kunhan ne täyttävät merenkulkua koskevat vaatimukset.

Yleiskeskustelu päättyi.