Täysistunnon pöytäkirja 74/2011 vp

PTK 74/2011 vp

74. KESKIVIIKKONA 23. MARRASKUUTA 2011 kello 14.07

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kysymys on joukkoliikennelain muuttamisesta. Laissa ehdotetaan säädettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan asetuksen sekä liikenteenharjoittaja-asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten muusta soveltamisesta. Liikennelupajärjestelmän keskeiset säännökset säilyisivät kuitenkin ennallaan.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi toimenpiteitä harmaan talouden estämiseksi. Lupaviranomaisen olisi vuosittain tarkastettava eri viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella, täyttääkö liikenteenharjoittaja edelleen liikenneluvan saamisen edellytykset. Sen jälkeen lupaviranomaisen olisi ryhdyttävä ongelmatilanteissa toimenpiteisiin liikenneluvan peruuttamiseksi.

Lisäksi täällä ehdotetaan vakavaraisuusvaatimuksen kiristämistä ja tiukennetaan liiketoimintakiellon huomioon ottamista.

Valiokunta yhtyy tähän hallituksen esitykseen yksimielisesti ja on tehnyt tänne muutaman teknisluontoisen muutoksen, joista oikeastaan mainitsen vain yhden, koska se tuli myöskin perustuslakivaliokunnasta. Täällä 58 §:ään, joukkoliikennelakiin, on tehty seuraavanlainen muutos: kun täällä puhutaan, että "liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden osoittamiseksi annetun vakuuden palauttamista varten välttämättömät tiedot rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä, liike-toimintakieltorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä" on oltava elyllä käytössä, niin tämä muutettiin siis sillä tavalla, että kun alkuperäisessä oli esitys "tarpeelliset" tiedot, niin koska kyse on toiselta viranomaiselta saatavasta tiedonsaantioikeudesta, niin perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan sen piti olla "välttämättömät" tiedot ja tämä muutos on tehty.

Yleiskeskustelu päättyi.