Täysistunnon pöytäkirja 74/2011 vp

PTK 74/2011 vp

74. KESKIVIIKKONA 23. MARRASKUUTA 2011 kello 14.07

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laivavarustelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laivavarustelaki, jota sovellettaisiin sellaisiin laivavarusteisiin, joiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta on sovittu kansainvälisesti. Lain säännökset laivavarusteisiin kohdistuvista vaatimuksista ja Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltuuksista vastaisivat nykyisen laivavarusteista annetun asetuksen säännöksiä. Eli kyse on siis asetuksen muuttamisesta lain tasolle.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettua lakia, radiotaajuuksista ja telelaitteista annettua lakia sekä merilain muuttamisesta annettua lakia. Nämä muutokset ovat hyvin teknisiä.

Tätäkin valiokunta kannattaa yksimielisesti, tämän lakiehdotuksen hyväksymistä, ja on tehnyt sinne ainoastaan yhden muutoksen, joka koskee soveltamisalaa. Asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille, että esityksen 1 §:n 2 momentin johtolausetta tulisi täsmentää siten, että säännös rajaisi lain soveltamisalan hallituksen esitystä selkeämmin vain kauppa-aluksiin. Tämä johtuu siitä, että kyseisessä momentissa viitattua Colreg-yleissopimusta sovelletaan tietyltä osin myös muihin aluksiin kuin kauppa-aluksiin. Valiokunta ehdottaa, että mainittua säännöstä muutetaan siten, että lakia sovelletaan vain sellaiseen suomalaiseen alukseen, jolle myönnetään turvallisuuskirjat. Näin muutettuna esitetyn lain soveltamisala rajautuu täsmällisemmin, koska turvallisuuskirjat myönnetään ainoastaan kauppa-aluksille. Tämä oli siis ainoa tähän tehty muutos.

Yleiskeskustelu päättyi.