Täysistunnon pöytäkirja 74/2012 vp

PTK 74/2012 vp

74. KESKIVIIKKONA 5. SYYSKUUTA 2012 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri Paula  Risikko

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi suuronnettomuuksien torjuntaa koskevan Kansainvälisen työjärjestön ILOn yleiskokouksen yleissopimuksen. Yleissopimuksella pyritään varautumaan vaarallisten aineiden käytöstä johtuviin suuronnettomuuksiin ja torjumaan onnettomuudesta aiheutuvia seurauksia. Suuronnettomuudella tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, kuten päästöä, tulipaloa tai räjähdystä, suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan laitoksen toiminnassa, johon liittyy yksi tai useampi vaarallinen aine, joka aiheuttaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vakavaa vaaraa työntekijöille tai ympäristölle tai väestölle.

ILOn yleissopimuksessa määrätään suuronnettomuuksien torjunnan yleisistä periaatteista, työnantajien, viranomaisten ja työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista sekä viejämaiden vastuusta. Yleissopimuksen mukaan jäsenvaltion on yhdessä edustavimpien työmarkkinajärjestöjen kanssa laadittava, toteutettava ja pidettävä ajan tasalla kansallista toimintaohjelmaa, jonka tarkoituksena on työntekijän, väestön ja ympäristön suojeleminen suuronnettomuuksilta. Ohjelmaa, jonka on mahdollisuuksien mukaan edistettävä parhaimman turvallisuusteknologian käyttöä, toteutetaan suuronnettomuuksien vaaraa aiheuttaviin laitoksiin suunnatuilla ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä.

Suomessa on laadittu turvallisuustekniikan neuvottelukunnan prosessijaostossa vaarallisten kemikaalien käytöstä aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen ehkäisemistä koskeva toimintaohjelma. Tämä neuvottelukunta on hyväksynyt 25. päivä marraskuuta 2010 toimintaohjelman. Tässä neuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki viranomaistahot ja työmarkkinaosapuolet.

Tämän esityksen tavoitteena on, että ILOn suuronnettomuuksia koskeva yleissopimus, jolla sitoudutaan yhteistyöhön suuronnettomuuksien torjunnassa, hyväksytään. Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia eikä organisatorisia vaikutuksia eikä myöskään vaikutuksia viranomaisten toimintaan, ympäristöön tai yhteiskuntaan. Koska Suomen lainsäädäntö kattaa jo nyt yleissopimuksessa määritellyt asiat, hyväksyminen ei aiheuta lainsäädännöllisiä muutoksia. Yleissopimuksen sisältö on otettu Suomessa käyttöön EU:ssa hyväksyttyjen Seveso-direktiivien myötä muun muassa kemikaalilainsäädännössä. Seveso-direktiivien tavoitteena on estää suuronnettomuudet ja rajoittaa niiden ympäristölle ja ihmisille aiheuttamia seurauksia.

Keskustelu päättyi.

​​​​