Täysistunnon pöytäkirja 75/2004 vp

PTK 75/2004 vp

75. TIISTAINA 15. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen sekä Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä, laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

 

Matti  Väistö  /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Ensimmäisessä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä on kysymys kahden merkittävän sopimuksen hyväksymisestä. Toinen näistä sopimuksista on Euroopan avaruusjärjestön Esa:n ja sopimusvaltioiden, sopimuspuolten, välinen yleissopimus tietoturvallisuudesta, toinen taas koskee Suomen ja Saksan välisen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroista suojaamista.

Arvoisa puhemies! Esityksen taustalla on ennen kaikkea Esa:n ja Euroopan unionin yhteinen eurooppalaiseen paikannussignaalijärjestelmään tähtäävä Galileo-ohjelma. Tällä esityksellä on myös laajempaa merkitystä sekä Suomen viranomaisten että suomalaisten yritysten harjoittaman kansainvälisen yhteistyön kannalta. Galileo-ohjelmalla on merkitystä myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta, muun muassa kriisinhallintaoperaatioiden kehittämisessä.

Galileo-ohjelman tietoturvallisuudesta huolehditaan tietoturvallisuussopimuksen avulla. Tietoturvallisuussopimus on valiokunnan saaman selvityksen mukaan kuitenkin kattavasti sovellettavissa aikaisintaan kuluvan vuoden syksyllä. Osassa Esa:n jäsenmaita edellytetäänkin tämän vuoksi kahdenkeskisten sopimusten tekemistä tietoturvallisuuden takaamiseksi. Tämän laatuisesta sopimuksesta on kyse esitykseen sisältyvässä Suomen ja Saksan välisessä sopimuksessa. Galileo-ohjelma on jo siirtymässä toteutusvaiheeseen, siihen liittyvät hankesopimukset ovat tulossa tarjouskilpailuun, ja ohjelmalla on merkitystä näin ollen myös alan suomalaisten yritysten ja teollisuuden kannalta. Tämän vuoksi ja viitaten valiokunnan saamiin ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnan lausuntoihin hallintovaliokunta katsoo, että tehtävä Suomen ja Saksan välinen sopimus on perusteltu ja kiireellinen. Valiokunta on saanut selvityksen myös tulevista tai käynnissä olevista neuvotteluista, ja on ilmeistä, että vastaavanlainen kahdenvälinen sopimus tulee ajankohtaiseksi myös Suomen ja Ranskan kanssa.

Herra puhemies! Hallintovaliokunta ehdottaa yksimielisesti sopimusten hyväksymistä ja lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Näitä kansainvälisiä tietoturvallisuusjärjestelyjä puoltavat myös ulkoasiainvaliokunta ja puolustusvaliokunta antamissaan lausunnoissa.

Puhetta on ryhtynyt johtamaan puhemies Paavo Lipponen.

Olli  Nepponen  /kok:

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin täällä valiokunnan puhejohtaja ed. Väistö totesi, tällä on hyvin laajaa merkitystä ensinnäkin Suomen teollisuuden mahdollisuuksille osallistua kansainvälisiin hankkeisiin, koska niissä edellytetään ehdotonta tietoturvallisuutta. Vastaavasti Suomen puolustusvoimat ovat mukana kansainvälisessä yhteistyössä niin kriisinhallinnan osalta kun puolustusmateriaaliyhteistyössä. Näissä myöskin edellytetään hyvin tarkkaa salassapitoa, ja siksi tämä lakiesitys avaa nyt tien, joka meidän on kuljettava eteenpäin ja saatava sopimukset valtiosopimusten tasolle, jotta meidän maamme edellytykset osallistua kansainväliseen yhteistoimintaan varmistetaan nimenomaan tietoturvallisuuden osalta, johonka aseteollisuuden suurvallat ja teollisuusyritykset asettavat suuret odotukset ja toiveet, ja siksi on tärkeää, että tässä päästään hyvään alkuun hyväksymällä nyt tämä esitetty sopimus, ja vastaavasti sitten on tiedossa jo Ranskan kanssa käytävät neuvottelut, ja varmasti muidenkin kanssa käydään neuvotteluja vastaavien sopimusten aikaan saamiseksi.

Erkki  Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Huomioon ottaen yhteiskunnallisen näkemyksen saattaa olla vallan yllättävää, että olen täsmälleen samaa mieltä kuin ed. Nepponen tästä asiasta. Nimittäin tilanne on sillä tavalla, että juuri tämä askel eurooppalaisittain on ollut täysin välttämätön ottaa. Puuttumatta näihin erittäin suuren luokan kansainvälispoliittisiin ja strategisiin näkökohtiin, juuri samalla kun todetaan, että Galileo-ohjelma kokonaisuudessaan on äärimmäisen kallis, se on toisaalta eurooppalaisittain täysin välttämätön, ja se tietoturvallisuusasia, joka tähän on upotettu, on välttämättömyys, ja toivottavasti asia etenee juuri sillä tavalla kuin kahdessa edellisessä puheenvuorossa on todettu.

Yleiskeskustelu päättyy.