Täysistunnon pöytäkirja 75/2004 vp

PTK 75/2004 vp

75. TIISTAINA 15. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

26) Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Asia on suuri mittakaavaltaan. Voisi verrata sitä ympäristövaliokunnassa vuonna 1996 käsiteltyyn luonnonsuojelulakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin vuodelta 1999 ja ympäristönsuojelulakiin vuodelta 2000. Tämä hallituksen esitys 120 on myös aika tukeva, ja siinä on koko joukko asioita. Siinä on laki vesienhoidon järjestämisestä. Mutta kaiken kaikkiaan tässä toteutetaan sekä EU:n direktiiviä että myöskin laajemmin kansainvälistä yleissopimusta vesivaroja ja terveyttä koskevasta pöytäkirjasta. Tämä tulee olemaan varmasti syksyllä ympäristövaliokunnan keskeinen työtehtävä, ja uskon, että varmasti valiokunta tulee tähän asiaan syvällisesti paneutumaan, niin paljon on ollut jo nyt ennakkoyhteydenottoja, ja myöskin maan teollisuus on tästä asiasta hyvin kiinnostunut. Näin ollen nämä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomitean esityöt tässä asiassa tulevat sitten myöhemmin Suomen lainsäädännöksi.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Minun täytyy häpeäkseni tunnustaa, että minä en kuullut tänne, mihin puhemiesneuvoston oli tarkoitus lähettää tämä. Oliko siinä esitys, että pyydetään maa- ja metsätalousvaliokunnalta lausuntoa? Ei ollut ilmeisesti.

Arvoisa puhemies! Minä olen nyt sitä mieltä, kun ottaa huomioon sen, mitä me olemme käsitelleet tässä juuri äskettäin, kun me olemme keskustelleet likaisista vesistä ja puhtaista vesistä: Minä teen ehdotuksen, että tämä lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle myös maa- ja metsätalousvaliokunta antaa lausunnon.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Myös minä totean, että kuulin, että puhemies sanoi, että tämä lähetetään ympäristövaliokuntaan ja perustuslakivaliokunta antaisi lausunnon tästä asiasta.

Siihen mitä ed. Pulliainen, joka on myös maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, toteaa: Huolimatta siitä, että on silloin tällöin täältä salista tullut esityksiä viime vuosina, että asia lähetetään moniin eri valiokuntiin lausunnoille, esityksiä, joita voi myös kriittisesti tarkastella, kun ehkä ei ole ollut juuri mitään lausuttavaakaan ja toisaalta on sitten jouduttu kovasti odottamaan lausunnon tuloa ja itse mietinnön laatiminen on saattanut jopa vaarantua, jos kohta aina on päästy kotisatamaan ja asia valmistunut, niin tässä asiassa kyllä olen samaa mieltä kuin ed. Pulliainen, tämä on kyllä tällainen asia. Puhtaan veden puolesta tämä on huomioitava myös, kun tässä otetaan hyvin laajasti kantaa koko Suomen vesipolitiikkaan ja koko meidän vesistöihimme. Tässä ymmärrän kyllä tämän lausunnon perusteen enkä haluaisi vastustaa sitä.

Erkki  Pulliainen / vihr:

Arvoisa puhemies! Vielä perustelen ihan lyhyesti tätä asiaa.

Kun me käsittelemme juuri tätä periaatteellista puolta, likaiset vedet ja puhtaat vedet, ja kun me maa- ja metsätalousvaliokunnassa olemme pystyneet antamaan lausunnot tosi vaikeissakin asioissa todella nopeasti, muun muassa geenitekniikkalaissa, joka oli täällä salissa juuri käsittelyssä ja jota koskeva seminaari on parhaillaan talossa menossa, ja kun siinä yhteydessä käytiin se periaatteellinen keskustelu, että tällaiset asiat eivät menisi ohi, niin minä toivoisin hartaasti, että tähän puhemiesneuvosto suhtautuisi rakentavahenkisesti.

Puhemies:

Tiedustelen ed. Tiusaselta, onko hänen puheenvuoronsa katsottava kannatukseksi ed. Pulliaisen ehdotukselle.

Pentti Tiusanen vas Arvoisa herra puhemies! Kyllä.

Keskustelu päättyy.