Täysistunnon pöytäkirja 77/2002 vp

PTK 77/2002 vp

77. TIISTAINA 11. KESÄKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

 

Raimo  Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys väylämaksulaiksi on erittäin mielenkiintoinen. Tästähän on aika paljon julkisuudessa ollut kirjoituksia, lähinnä niistä väärinkäytöksistä, jotka liittyvät asiaan. Hallituksen esityksellä pyritään korjaamaan niitä epäkohtia, joita on ilmennyt maksun kantamisessa.

Valiokunta kuuli perusteellisesti asiantuntijoita. Itseäni jäi ihmetyttämään se, kuinka voi tällaisessa liikenteessä olla niin paljon niin sanottua hämärää puuhaa, eli kun aluksia tulee Suomeen, niillä on erilaisia todistuksia riippuen siitä, mihin tarkoituksiin kyseisiä todistuksia käytetään. Jos todistuksen tarkoitus on kertoa, minkälainen miehitys on, silloin konetehotodistus on pienempi. Jos taas on kyseessä jäämaksuluokka, teho voi olla sama kuin minkä konevalmistaja on myyntivaiheessa ilmoittanut.

Kun nämä todistukset useimmiten kohdistuvat ulkomaisiin laivoihin ja ne on ulkomailla annettu, sen johdosta valiokunnassa on mielestäni aivan oikein yksimielisesti tehty ponsiesitys, että eduskunnan tulisi edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Euroopan unionissa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä siinä, että tämä saataisiin jollakin tavoin kuriin.

Liikennevaliokunnan jäsenille toimitettiin tänään eräs selvitys jääluokkatodistukseen liittyen, ja aika käsittämätön luettelo tuli. Tästä ei ole asiantuntijoita vielä kuultu, mutta sen perusteella näyttää siltä, että aika lyhyessä ajassa on peritty 8,4 miljoonaa markkaa liian vähän eli varustamot hankkivat jostakin näitä vääriä todistuksia ja sen kautta sitten Suomen valtio perii liian vähän. En tiedä — voi olla paikalla parempia asiantuntijoita — mutta tuntuu siltä, että jossakin viranomaistaholla yhteistyö ei pelaa, joko Tullin osalta, Merenkulkulaitoksen osalta tai liikenneministeriön osalta.

Arvoisa puhemies! Minun mielestäni tämä on oikean suuntainen, mutta virkamiesten kyllä tulisi paremmin perehtyä tämmöisiin asioihin ja hoitaa, että perittäisiin ne maksut, jotka lainsäädännön mukaan voidaan periä.

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä yhteydessä ikään kuin tulevaisuushakuisesti kiinnitän väylämaksujen merkityksen osalta huomiota siihen, että esimerkiksi Hangon satama, johon on luonnonväylä, ei tarvitse jäänmurtoapua. Silti sinne tulevat alukset maksavat täydet väylämaksut, ja Hangon kaupunkia taas on esimerkiksi valtiovallan toimenpitein kohdeltu varsin kaltoin, muun muassa lakkautettu Rannikkopatteristo. Samoin Hangosta siirtyi rail—ship-liikenne, tämä juna—laiva-yhteys, Turkuun, ja on asioita, jotka ovat Hangon kannalta ja sen tulevaisuuden kannalta hyvin ongelmallisia.

Jos esimerkiksi väylämaksupolitiikkaa voitaisiin hoitaa niin, että siinä edes osittain otettaisiin aiheuttamisperuste huomioon, niin tällä tavalla voitaisiin Hangon sataman toimintaedellytyksiä kehittää, sen kilpailukykyä lisätä, ja ne myönteiset heijastusvaikutukset siitä Hangon työllisyyteen ja koko Hankoniemen alueen toimeentuloon olisivat poikkihallinnollisia, joten ei pitäisikään katsoa vain ja ainoastaan väylämaksukertymän kannalta vaan pitäisi nähdä kokonaistaloudelliset hyödyt.

Tässä yhteydessä halusin tämän tuoda julki, että väylämaksujen kohdalla on kysymys paljon muustakin kuin vaan pelkistä kamreerimaisista kaavamaisista maksuista ja taksoista.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Toteaisin ed. Saariselle sen, että tällä hallituksen esityksellä on käsitykseni mukaan pyritty siihen, että suomalaisilla varustamoilla olisi edes jonkinlainen mahdollisuus toimia ja kilpailla ulkomaisten varustamojen kanssa, koska pääasiassa ainakin tämän lyhyen tarkastelun perusteella, mitä tänään saadusta paperista käy ilmi, nämä, joiden näitä vääriä todistuksia ainakin väitetään esittävän, ovat pääasiassa ulkomaisia varustamoja. Tämä on se tämän esityksen ongelma.

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa puhemies! Minulla ei ole tässä asiassa ed. Vistbackan kanssa näkemyseroa. Aloitin puheenvuoroni sanomalla että, tulevaisuushakuisesti kiinnitän tässä yhteydessä huomiota. Mutta tästä substanssiasiasta olemme ed. Vistbackan kanssa liikuttavan yksimielisiä.

Yleiskeskustelu päättyy.