Täysistunnon pöytäkirja 77/2008 vp

PTK 77/2008 vp

77. TORSTAINA 18. SYYSKUUTA 2008 kello 10.00

Tarkistettu versio 2.0

Asiattomien tekstiviestien lähettämisen rangaistavuus

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Äskettäin on julkisuuteen tullut korkeimman oikeuden äänestystulos, jonka mukaan asiattomien tekstiviestien lähettämistä kotirauhan piirissä olevalle henkilölle ei pidetä rikoslain 24 luvun 1 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna kotirauhan rikkomisena. Kyseinen päätös näyttää enemmistön mielipiteen mukaan perustuneen siihen laillisuusperiaatteeseen, jonka mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Epäselvissä rangaistussäännöksen tulkintatilanteissa sanamuotoa tulkitaan suppeasti ja syytetyn eduksi. Näin ollen tässäkin tapauksessa syyllinen jätettiin enemmistön päätöksellä rangaistukseen tuomitsematta.

Arvoisa puhemies! Minkälaisia ajatuksia tämä korkeimman oikeuden äänestyspäätös herättää mielessänne?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Kyseinen korkeimman oikeuden päätös herättää sen ajatuksen, että uusi teknologia on tuonut piirteitä, jotka tässä tapauksessa viestien vastaanottaja on kokenut erittäin ahdistavina ja joita tämä kyseinen pykälä ei tunne. Oikeusvaltiossa kuitenkin on noudatettava laillisuusperiaatetta, jota kysyjäkin siteerasi, joten silloin täytyy arvioida, täytyykö nykyajan tekniikan tuomat mahdollisuudet häiritä, aiheuttaa sellaista ahdistusta kuin ymmärsin, jota tässä kohteeksi joutunut on kokenut, sisällyttää uuteen pykälään. Tältä osin oikeusministeriössä pohditaan tätä, millä tavalla uuden teknologian tuomat mahdollisuudet kotirauhan rikkomiseen pitäisi huomioida laajemmin.

Meillä myös, arvoisa puhemies, pohditaan kotirauhan rikkomisen ja lähestymiskiellon turvaamien ihmisten turvaa myös siltä osin, voitaisiinko uutta teknologiaa ottaa käyttöön näiden uhattujen ihmisten suojaamiseksi. Me mietimme parhaillaan, pitäisikö lähestymiskieltoon joissakin tilanteissa lisätä velvoite käyttää (Puhemies: Minuutti täyttyy!) lähetintä tai että uhatulla olisi erityinen suhde tai linja suoraan poliisiasemalle tämmöisissä jo pitkään jatkuneissa ahdistavissa, pelottavissa tilanteissa.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin me kaikki tiedämme, tekstiviestin tulo puhelimeen saattaa antaa myös äänimerkin. Silloinkin voisi tietysti tulkita, onko se samalla niin kuin soittoääni, sekin voi olla.

Mutta, arvoisa puhemies, tähän uuteen teknologiaan, johon arvoisa ministeri viittasi. Näillä tekstiviesteillä voidaan tehdä myös kiusaa ja myöskin, jos voi sanoa näin, loukata törkeällä tavalla henkilöä, vaikka ei olisi kyse joukkoviestimenä lähetetyistä viesteistä. Ministeri viittasi, että pohditaan, mutta kun tämä on sangen yleistä ja kaikkien meidän tiedossamme, kuinka se leviää muun muassa nuorten keskuudessa, ja siitä on saajien osalta joitakin todella ikäviä seuraamuksia ollut, niin eikö olisi mahdollista, että tältä osin harkittaisiin nopeasti muutospykälän tuomista eduskuntaan, että tältä osin muutettaisiin lakia ja sitten pohdittaisiin perusteellisempaa muutosta?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa puhemies! Kyllä, kun meillä oikeusministeriössä pohditaan, se tarkoittaa nimenomaan pykälämuutoksen pohtimista. Sitä tässä juuri mietitään. Päätös on sen verran tuore, että olisi vastuutonta ruveta tässä kertomaan, mihin pohdinnat johtavat. Mutta kyllä se sen verran vakava havainto pykälän nykyisestä sisällöstä ja sen tulkinnasta oli, että tällä hetkellä sitä mietitään.

Meillä on tulossa Euroopan neuvoston lastensuojelusopimukseen liittyen myös nettikiusaamiseen — kun kysyjä mainitsi — ja varsinkin lapsiin kohdistuvaan häirintään liittyviä lainmuutostarpeita, joten tämä on monella tapaa hyvin ajankohtaisessa pohdinnassa oikeusministeriössä. Kyllä oikeusministeriöstä nykyään tulee myös pykälät aika nopeasti.

Ensimmäinen varapuhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.