Täysistunnon pöytäkirja 77/2014 vp

PTK 77/2014 vp

77. TIISTAINA 9. SYYSKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vankeuslain muuttamisesta

 

Oikeusministeri  Anna-Maja  Henriksson

Arvoisa puhemies, värderade talman! Nyt annettavalla hallituksen esityksellä ehdotetaan vankeuslakia muutettavaksi siten, että vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle. Tällä hetkellä tehtävät jakautuvat Rikosseuraamuslaitoksen ja ulosottolaitoksen kesken.

Lakiesityksen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen tehtäväksi tulisi yhteyden ottaminen tuomittuun, tuomitun kuuleminen siviilissä sekä vankilaan ilmoittautumismääräyksen toimittaminen tuomitulle. Esityksellä lisättäisiin myös Rikosseuraamuslaitoksen harkintavaltaa täytäntöönpanon aloittamisajankohdan määräämisessä.

Bestämmelserna som gäller uppskov med verkställigheten av fängelsestraff ska ändras så att Brottspåföljdsmyndigheten ska fatta beslut om beviljande av uppskov oberoende av på vilken grund uppskov söks. För närvarande fattas beslut om beviljande av uppskov som söks på grund av hälsoskäl av utmätningsmannen.

Vankeusrangaistusten täytäntöönpanon lykkäämistä koskevia säännöksiä siis muutettaisiin siten, että Rikosseuraamuslaitos päättäisi lyk- käyksen myöntämisestä siitä riippumatta, millä perusteella lykkäystä on anottu. Tällä hetkellä muilla kuin terveydellisillä syillä anotun lykkäyksen myöntämisestä päättää ulosottomies. Rikosseuraamuslaitoksessa päätösvalta lykkäysasioissa keskitettäisiin arviointikeskukselle. Tällöin sama taho päättäisi lähtökohtaisesti sekä vankilaan saapumisen ajankohdasta että lyk-käyksen myöntämisestä.

Yhdyskuntaseuraamusten osalta vastaavaa tehtävien keskittämistä ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle esitetään osana eduskunnalle annettavaa esitystä yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseksi.

Tuomioiden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvien tehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle tehostaisi, yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi täytäntöönpanon aloitusprosessia. Tarpeettomilta työvaiheilta ja kahden eri viranomaisen tekemältä päällekkäiseltä työltä vältyttäisiin. Uudistuksista aiheutuisi oikeusministeriön hallinnonalalle laskennallinen 1—5 henkilötyövuoden tuottavuushyöty.

Ändringarna skulle också minska de dömdas behov att ansöka om uppskov med verkställigheten, samt deras möjlighet att undvika verkställighet. Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet effektiveras också av att den dömda kan placeras direkt i ett fängelse med en lämplig sysselsättningsverksamhet och säkerhetsnivå.

Lisäksi muutoksilla vähennettäisiin tuomittujen tarvetta hakea lykkäystä sekä heidän mahdollisuuksiaan vältellä rangaistuksen täytäntöönpanoa. Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa tehostaisi myös se, että tuomittu voitaisiin sijoittaa suoraan siviilistä hänelle turvallisuustasoltaan ja toiminnoiltaan soveltuvaan vankilaan. Esitettyjen muutosten myötä ulosottolaitos voisi keskittyä perustehtäväänsä eli ulosottosaatavien perintään.

Keskustelu päättyi.

​​​​