Täysistunnon pöytäkirja 77/2014 vp

PTK 77/2014 vp

77. TIISTAINA 9. SYYSKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

 

Oikeusministeri  Anna-Maja  Henriksson

Arvoisa puhemies! Hallitus antoi 4. syyskuuta eduskunnalle esityksen, joka koskee tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiainvaltuutetun sekä ehdotettujen yhdenvertaisuusvaltuutetun ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan kokoamista oikeusministeriön hallinnonalalle. Kyse on niin sanotusta täydentävästä esityksestä koskien hallituksen esitystä yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Viimeksi mainitussa viime keväänä annetussa hallituksen esityksessä ehdotettiin nykyisen vähemmistövaltuutetun viran korvaamista tehtäviltään laaja-alaisemmalla yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla. Nykyiset tasa-arvolautakunta ja syrjintälautakunta ehdotettiin yhdistettäviksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnaksi. Kyseinen hallituksen esitys tehtiin nykyisten hallinnollisten lähtökohtien pohjalta, joten näiden uusien viranomaisten ehdotettiin toimivan sisäministeriön yhteydessä, kuten nykyiset vähemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta.

Toimintaansa edelleen jatkavat tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiainvaltuutettu sijaitsevat nykyisin sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Nyt annetun hallituksen esityksen mukaan nämä erityisvaltuutetut sekä ehdotettu uusi lautakunta koottaisiin siis oikeusministeriön hallinnonalalle. Esitys perustuu talouspoliittisen ministerivaliokunnan 21. marraskuuta 2013 tekemään päätökseen sekä asiaa valmistelleen poikkihallinnollisen työryhmän selvitykseen. Sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä oikeusministeriön lisäksi uudistusta valmistellees-sa työryhmässä olivat edustettuina nykyiset valtuutetut ja lautakunnat.

Puheena olevasta uudistuksesta on kolmenlaista hyötyä.

Värderade talman! För det första förväntas att det närmare operativa samarbetet mellan de specialutnämnda ombudsmännen ger fördelar med tanke på till exempel kommunikationen, myndigheternas möjligheter att påverka och också vad det gäller samarbetet med olika intressegrupper. Det tätare samarbetet mellan framför allt jämställdhetsombudsmannen och den föreslagna diskrimineringsombudsmannen förbättrar dessa små rättsskyddsorgans möjligheter att verka också när det gäller deras tillsynsuppgifter vilket kan vara nyttigt i synnerhet i fall som gäller så kallad diskriminering på flera grunder.

Ensinnäkin erityisvaltuutettujen tiiviimmän toiminnallisen yhteistyön odotetaan siis tuovan hyötyä esimerkiksi niiden viestintä-, vaikuttamis- ja sidosryhmäyhteistyössä. Erityisesti tasa-arvovaltuutetun ja ehdotetun yhdenvertaisuusvaltuutetun läheisempi yhteistyö mahdollistaa näiden kooltaan pienten oikeusturvaelinten tehokkaamman toiminnan myös niiden valvontatyössä, mistä voi olla hyötyä erityisesti niin sanottua moniperusteista syrjintää koskevissa ta-pauksissa.

Toiseksi näiden erityisvaltuutettujen ja lautakunnan sijoittaminen yhdelle hallinnonalalle tuo synergiaetuja niiden ministeriötason hallinnointitehtäviin.

Kolmanneksi valtuutettujen ja lautakunnan keskittämisellä yhdelle hallinnonalalle selkeytetään ja johdonmukaistetaan ministeriöiden välistä työnjakoa. On luontevaa, että nyt kyseessä olevat erityisvaltuutetut ja lautakunta toimivat oikeusministeriön yhteydessä ottaen huomioon niiden toiminnan olennainen kytkeytyminen perus- ja ihmisoikeuksiin.

Arvoisa puhemies! Lopuksi haluan kiinnittää huomiota siihen, että on erityisen tärkeätä turvata puheena olevien valtuutettujen ja lautakuntien toiminnallinen itsenäisyys. Yksi modernin oi-keusvaltion keskeisistä piirteistä on lakia valvovien viranomaisten riippumattomuus ja itsenäisyys suhteessa niin lainsäätäjään kuin toimeenpanovaltaankin. Siksi tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan lapsiasiainvaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta asemasta otettavan nimenomainen säännös lakiin. Vastaavanlaiset säännökset tasa-arvovaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta on sisällytetty jo keväällä annettuun hallituksen esitykseen. — Kiitos.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ministeri Räsänen haluaa lausua sanan tästä asiasta, siellä mainittiin myöskin yhteistyö eri ministereitten välillä. — Olkaa hyvä.

Sisäministeri Päivi Räsänen

Arvoisa herra puhemies! Haluan todeta, että tämä esitys on todellakin valmisteltu hyvässä yhteishengessä myös sisäministeriön kanssa. Ajattelen, että paitsi että tämä tuo tietynlaista synergiaetuutta ja tehokkuutta hallintoon, niin samalla myös syrjintää kokeneiden henkilöiden tai väestöryhmien kannalta on hyvä, että heitä ei tarvitse ikään kuin lokeroida erillisten syrjintäperusteiden vuoksi samalla tavalla kuin tällä hetkellä, vaan voidaan katsoa kokonaisvaltaisemmin ihmisten tilannetta. Pidän tätä erittäin hyvänä hallinnollisena uudistuksena.

Keskustelu päättyi.

​​​​