Täysistunnon pöytäkirja 79/2013 vp

PTK 79/2013 vp

79. TIISTAINA 10. SYYSKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistamaton versio 1.3

3) Hallituksen esitys eduskunnalle työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi työturvallisuutta kemikaalien käytössä koskevan Kansainvälisen työjärjestön, ILO, yleiskokouksen hyväksymän yleissopimuksen. Yleissopimuksella pyritään edistämään työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä.

Kemikaalien käytöllä työssä tarkoitetaan kaikkea työtä, joka saattaa altistaa työntekijän kemikaaleille. ILOn yleissopimus sisältää määräyksiä yleisistä periaatteista ja luokitusjärjestelmistä, tavarantoimittajien, työnantajien ja työntekijöiden velvollisuuksista, työntekijöiden ja heidän edustajiensa oikeuksista sekä kemikaaleja vievien valtioiden velvollisuuksista. Yleissopimuksen mukaan jäsenvaltion on yhdessä edustavimpien työmarkkinajärjestöjen kanssa muotoiltava ja toteutettava ja pidettävä ajan tasalla toimintaohjelmaa kemikaalien turvallisesta käytöstä.

Suomessa on laadittu vuonna 2006 vaarallisia kemikaaleja koskeva kansallinen kemikaaliohjelma, josta on tehty väliarviointi vuonna 2012.

Esityksen tavoitteena on, että ILOn työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskeva yleissopimus, jolla sitoudutaan yhteistyöhön kemikaalien turvallisen työssä käytön osalta, hyväksytään. Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia eikä organisatorisia vaikutuksia eikä myöskään vaikutuksia viranomaisten toimintaan, ympäristöön tai yhteiskuntaan.

Koska Suomen lainsäädäntö kattaa jo nyt yleissopimuksessa määritellyt asiat, hyväksyminen ei aiheuta lainsäädännöllisiä muutoksia. Yleissopimuksen sisältö on Suomessa otettu käyttöön EU:n CLP- ja Reach-asetusten myötä muun muassa kemikaalilainsäädännössä.

Keskustelu päättyi.