Täysistunnon pöytäkirja 79/2013 vp

PTK 79/2013 vp

79. TIISTAINA 10. SYYSKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistamaton versio 1.3

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Arvoisa herra puhemies! Rajavartiolainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan syyskuussa 2005. Sisäministeriössä on parhaillaan käynnissä kokonaisuudistuksen täytäntöönpanon arviointi. Arvioinnin ensimmäisen vaiheen tuloksena esitetään nyt rajavartiolaitoksen hallintolain ja rajavartiolaitoksen henkilötietolain muuttamista. Toisessa vaiheessa tullaan esittämään rajavartiolain muuttamista. Tätä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuodenvaihteessa.

Tämän nyt käsiteltävän esityksen keskeisimmät kohdat ovat: rajavartijan peruskurssin opiskelijan opintososiaalisten etuuksien muuttaminen, Rajavartiolaitoksen virkamiehen toiseen tehtävään siirtämistä koskevan säännöksen tarkentaminen ja Rajavartiolaitoksen lupa- ja valvonta-asioiden rekisterin jakaminen kahdeksi eri rekisteriksi.

Rajavartijan peruskurssin opiskelu suoritetaan nykyään virkatehtävänä: opiskelija on nimitettynä Rajavartiolaitoksen määräaikaiseen virkaan ja hän saa opiskelun ajalta palkkaa. Esityksessä ehdotetaan, ettei opiskelua enää suoritettaisi virkatehtävänä. Palkan sijaan opiskelijat saisivat päivärahaa sekä maksuttoman majoituksen, muonituksen, vaatetuksen, terveydenhuollon, opinto- ja harjoitusvälineet sekä kotilomamatkan kaksi kertaa kuukaudessa. Nämä ehdotetut opintososiaaliset etuudet vastaisivat pääsääntöisesti Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien kadettien etuuksia. Muutos toisi valtiontaloudellista säästöä 60 rajavartijaopiskelijan kurssin mukaan laskettuna noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa, ja tämä on myös osa Rajavartiolaitoksen taloudellista sopeutusta. Säästö vaihtelee toki aloituspaikkojen määrän perusteella.

Kun asiaa katsotaan yksittäisen opiskelijan kannalta, se tarkoittaa, että opiskelija saisi palkan, eli noin 1 600 euroa bruttona, sijaan verotonta päivärahaa noin 500 euroa kuukaudessa. Uutena etuutena hän saisi ilmaisen muonituksen. Opintososiaalisten etuuksien muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alussa, eli se koskisi tammikuussa 2014 alkavaa rajavartijan peruskurssia. Valintamenettely kurssille on parhaillaan käynnissä, ja aiottu muutos on hakijoiden tiedossa.

Ehdotettu opintososiaalisten etujen muutos ei näytä vaikuttavan rajavartijaopiskelijoiden rekrytointiin merkittävästi. Vuoden 2014 kurssille oli 475 hakijaa, kun edelliselle kurssille hakijoita oli 543. Rajavartijan peruskurssia koskevien muutosten lisäksi rajavartiolaitoksen hallintolakiin täsmennettäisiin Raja- ja merivartiokoulun opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia säännöksiä, kuten opiskeluoikeuden menettämistä ja opintojen keskeyttämistä koskevia kohtia.

Toinen keskeinen muutos koskee Rajavartiolaitoksen virkamiehen siirtymisvelvollisuutta toiseen tehtävään. Rajavartiolaitoksen virkamies on nykyisin velvollinen siirtymään toiseen Rajavartiolaitoksen virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen Rajavartiolaitoksen avoimen tehtävän täyttämistä varten tai muutoin palveluksen asianmukaista järjestämistä varten. Siirtymisvelvollisuus on laajempi kuin yleensä virkamiehillä. Se perustuu Rajavartiolaitoksen henkilöstöjärjestelmän erityispiirteisiin, ja laitoksen palvelukseen hakeutuvat ovat siitä etukäteen tietoisia. Vastaava järjestelmä on myös Puolustusvoimissa.

Virkamiehen velvollisuutta siirtyä toiseen tehtävään ehdotetaan täsmennettäväksi. Rajavartiolaitoksen hallintolain säännöstä täsmennettäisiin niin, että Rajavartiolaitoksen virkamies on velvollinen siirtymään toiseen saamaansa koulutusta vastaavaan Rajavartiolaitoksen tehtävään. Säännös mahdollistaisi nykyisen käytännön jatkumisen, eli virkamies voidaan tarpeen vaatiessa siirtää myös vaativuusluokaltaan alempaan tehtävään ilman omaa suostumustaan. Siirtovelvollisuuden perusteet säilyisivät ennallaan. Tällaisia siirtoja voivat olla sotilasvirassa olevan virkamiehen virkauraan liittyvät siirrot tarvittavan kokemuksen hankkimiseksi Rajavartiolaitoksen eri toiminnoissa.

Toinen esimerkki on tilanne, jossa rajavartiomies oman käytöksensä takia menettää rajavartiomiehen toimintavaltuudet. Silloin määräaikaisen erottamisen tai virasta pidättämisen sijaan rajavartiomies voitaisiin väliaikaisesti siirtää toiseen, alemman vaativuusluokan tehtävään. Muutoksen tarve johtuu korkeimman hallinto-oikeuden tänä vuonna tekemästä ratkaisusta, jonka mukaan lain nykyinen säännös ei oikeuta siirtämään virkamiestä vaativuusluokaltaan alempaan tehtävään.

Vuonna 2012 Rajavartiolaitoksessa siirrettiin alemman vaativuusluokan tehtävään 15 virkamiestä. Rajavartiolaitoksen virkaehtosopimuksessa virkamiehen palkkaus on siirtotilanteessa suojattu niin, että palkkaus pysyy samalla tasolla yhden vuoden ajan siirrosta. Jos palkkaus ei tuona aikana ole noussut vähintään siirtoa edeltävälle tasolle, niin palkka laskee yhden vaativuusluokan. Virkamiehen oikeusturvan takaamiseksi hän saisi jatkossa valittaa hallinto-oikeuteen sellaisesta tehtävänsiirrosta, johon hän ei ole antanut suostumustaan.

Kolmas keskeinen ehdotus koskee Rajavartiolaitoksen lupa- ja valvonta-asioiden rekisterin jakamista kahdeksi eri rekisteriksi eli lupa-asioiden rekisteriksi ja valvonta-asioiden rekisteriksi. Rajavartiolaitoksen lupatiedot ja valvontatiedot ovat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan erilaisia. Lupatiedot liittyvät pääasiassa rajavyöhykelupiin. Valvontatiedossa on kyse esimerkiksi maa- ja merirajan valvontatiedoista, rajaliikenteen henkilötiedoista ja rajatarkastustiedoista. Muutos on tarpeen henkilöstörekisterien käyttötarkoitussidonnaisuusperiaatteen noudattamiseksi. Rekisterin jakaminen kahteen osaan ei aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Kiitoksia ministerille esittelystä! Tässä on suuria muutoksia, ja tarkentavia linjauksia varmasti on ollut syytä tehdä niistä lähtökohdista, kun hallitus on ohjelmansa kirjannut.

Rajavartijan peruskurssiin sikäli haluaisin tulevaisuutta ajatellen esittää tässä ajatuksen ministerillekin, koska peruskurssi ei tuota erityistä tutkintoa vaan kelpoisuuden virkaan. Se on myöskin tämmöinen rekrytointitilanne samalla. Mutta kun opintoetuuksia ollaan muuttamassa myöskin ja opintososiaalisia etuuksia lähemmäksi muita tutkintoja, samalla meillä tulee poliisiammattikorkeakoulumuutos, niin minusta olisi ehkä aika harkita sitä, että myöskin rajavartijan peruskurssi voisi olla tutkintotavoitteinen.

Ajattelen lähinnä sitä, että nyt jo toimitaan koulutuskentässä ja myöskin meillä on aivan toimiva aikuiskoulutusjärjestelmä, mihin ymmärtääkseni aika vähälläkin panostuksella voitaisiin tutkinto rakentaa. Ajattelen myöskin tätä tutkintotavoitteellisuutta aivan henkilöitten tulevaisuuden kannalta sikäli, jos se Rajavartiolaitos jostain syystä sitten jää taakse tai sitten jatkokoulutus kiinnostaa. Siinä olisi sitten mahdollisuus ponnistaa eteenpäin. Meillähän on myöskin tämmöinen näyttötutkintojärjestelmä aika tehokkaaksi rakennettu tänä päivänä, mutta tämä nyt ihan vain tässä ajatukseksi.

Kiitos myös siitä, että hätäkeskuksesta on mahdollista saada varotietoja tulevaisuudessa teknillisellä käyttöyhteydellä. Itse näen tämän äärimmäisen tärkeänä, kun puhutaan harvaan asutusta Suomesta tai sitten ihan niistä hätätilanteista, mitä tuolla syrjäisillä alueilla voi tapahtua. Samoiten tämä kahden rekisterin järjestelmä ainakin nyt kuulostaa käyttötarkoitukseltaan ihan asianmukaiselta, kun tähän nyt ollaan pyrkimässä.

Keskustelu päättyi.