Täysistunnon pöytäkirja 79/2013 vp

PTK 79/2013 vp

79. TIISTAINA 10. SYYSKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistamaton versio 1.3

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolain kirkollisen rakennuksen suojelua koskevia säännöksiä. Esityksen tavoitteena on näiden säännösten ajantasaistaminen, selkeyttäminen ja täsmentäminen. Säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että ne vastaisivat nykyhetken tarpeita ja voimassa olevaa muuta rakennussuojelulainsäädäntöä. Lisäksi tavoitteena on saada suojelu kattamaan riittävä osa arvokkaista kirkollisista rakennuksista ja varmistaa Museoviraston asiantuntemuksen käyttäminen jo rakennuksen korjaus- tai muutosvaiheessa.

Arvoisat edustajat! Haluan kertoa ja jakaa teille esimerkin, jonka kirkollisista asioista vastaavana ministerinä sain pöydälleni. Tämän esityksen liitteenä oli toistakymmentä lausuntoa ja päätöstä eri käsittelyvaiheista alkaen kirkkovaltuustosta, kirkkoneuvostosta, kirkkoherralta, tuomiokapitulilta, maanmittaustoimistolta, maakuntamuseolta, Museovirastolta, kirkkohallituksen kansliapäälliköltä ja arkkipiispalta. Monen portaan läpi käynyt esitys tuli opetusministeriöön, jossa sitä käsitteli ensin yliarkkitehti ja lopulta, sitten viimeiseksi, kirkollisista asioista vastaava ministeri. Päätös koski Peräseinäjoen sankarihautausmaan nimikilpien tekstin taustan syventämistä muutamalla millimetrillä. Vastaavat pöydälleni päätyneet esitykset ovat koskeneet muun muassa kirkon valaistuksen uudistamista ja hautausmaan aidan korjaamista. Ajattelen, että tällainen päätöksentekotapa ei todellakaan ole tätä päivää. En kyseenalaista kulttuurihistoriallisten näkökohtien huomioimista tai vähättele hienotunteisuutta vaativien päätösten merkitystä, mutta päätökset on todellakin mahdollista tehdä huomattavasti yksinkertaisemmin ja juuri sillä hallinnon portaalla, jolla on myös paras asiantuntemus. Suojeltua kirkkoa koskeva päätös on nykyisin alistettava kirkkohallituksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöön eli käytännössä siis kirkollisista asioista vastaavan ministerin vahvistettaviksi. Sen takia näitä päätöksiä tulee niin paljon kirkkoministerin pöydälle opetusministeriön kautta.

Kaksivaiheinen alistusmenettely on koettu myös seurakunnissa hankalaksi ja aikaa vieväksi. Kirkkohallituksen päätös merkitsee sitä, että kirkkohallitus joko puoltaa tai ei puolla seurakunnan päätöksen hyväksymistä, ja vain puoltava päätös alistetaan edelleen ministeriön vahvistettavaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vuoden 1994 jälkeen jättänyt kertaakaan tällaista päätöstä vahvistamatta. Päätöksenteko on itse asiassa hyvin vahvasti nojannut juuri Museoviraston asiantuntijalausuntoihin. No, tässä ehdotuksessa esitetään siis luovuttavaksi kirkkohallituksen päätöksen alisteisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Pidän tätä esitystä erittäin kannatettavana ja edelleenkin toivoisin, että kirkolliskokous jatkaisi hallinnon ja päätöksenteon keventämistä ja yksinkertaistamista. Nämä esityksethän tulevat, siis kirkkolain muutosesitykset, kirkolliskokoukselta, ja me voimme sitten hallituksessa, eduskunnassa, ne vain hyväksyä tai hylätä. Mutta tätä pidän erittäin kannatettavana.

Tässä esityksessä ehdotetaan myös, että Museoviraston käyttöä asiantuntijana aikaistetaan ja vahvistetaan. Jatkossa Museoviraston lausunto olisi pyydettävä jo suunnitteluvaiheessa, kun kirkollista rakennusta ryhdytään olennaisesti muuttamaan, purkamaan tai sen käyttötarkoitusta muuttamaan. Lausunto pyydettäisiin, kun päätös koskisi suojeltua tai 50 vuotta täyttänyttä kirkollista rakennusta. Ahvenanmaalla sijaitsevan kirkollisen rakennuksen osalta lausuntoa pyydettäisiin lisäksi Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta ja saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjiltä. Museoviraston asiantuntija-asemaa ehdotetaan vahvistettavaksi myös valitusoikeudella. Tämä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Vaikka meidän kirkkomme onkin maallistunut, niin haluan vielä kerrata, mitä ministeri Räsänenkin mainitsi, että on ensinnäkin täällä esityksen perusteluissa todettu, että kirkkolain tarkoittamia rakennuksia, jos kaikki kyläkirkot sun muut otetaan huomioon, on yli 850, eli nämä meidän kirkkorakennuksemme ovat erittäin vanhoja.

Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi siis kirkkolain kirkollisen rakennuksen suojelua koskevia säännöksiä. Tavoitteena on saada suojelu kattamaan riittävä osa arvokkaista kirkollisista rakennuksista. Museoviraston käyttöä asiantuntijana ehdotetaan vahvistettavaksi, ja Museoviraston lausunto olisi pyydettävä jo suunnitteluvaiheessa, kun suojeltua tai 50 vuotta täyttänyttä kirkollista rakennusta ruvetaan olennaisesti muuttamaan, purkamaan tai sen käyttötarkoitusta muuttamaan. Siis jos nämä asiat on, niin pitää sitten Museoviraston lausunto siitä pyytää. No, seurakunnat joutuvat tämän vuoksi tekemään tarkempia suunnitelmia ja käyttämään asiantuntijoiden apua hankkeiden toteuttamisessa, ja tietysti tämä tietää seurakunnalle kustannuksia. Myös perusteluissa mainitaan, että Museoviraston työmäärä kasvaa merkittävästi, niin että toisaalta ihan hyvä laki tämä.

Keskustelu päättyi.