Täysistunnon pöytäkirja 79/2014 vp

PTK 79/2014 vp

79. TORSTAINA 11. SYYSKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

 

Mats Nylund /r(esittelypuheenvuoro):

Värderade herr talman, arvoisa herra puhemies! Lakialoitteessani ehdotan, että laskemme veronpalautuksen omavastuuta energiavaltaisilla aloilla, kuten kasvihuoneviljelyalalla. Valtion heikon talouden takia ehdotan myös, että laskemme palautettavan osuuden prosenttia 85 prosentista 80 prosenttiin. Tämänhetkinen omavastuun raja on 50 000 euroa.

Värderade talman! År 2010 skärpte man beskattningen av elström märkbart. Denna ändring slog hårdast på energiintensiva industrier, däribland växthusnäringen. Förhöjningen försökte kompenseras 2012 genom att gränsvärdet för återbäring av erlagda punktskatter sänktes från 3,7 procent till 0,5 procent av företagets förädlingsvärde. Denna ändring ledde till att allt fler företag fick skatteåterbäring. Enligt lagpropositionen så ökade antalet från 10 till cirka 50. Gränsen på 50 000 euro ändrades däremot inte och därmed förbättrades inte situationen för växthusnäringen.

Arvoisa puhemies! Korkeasta omavastuurajasta kärsivät erityisesti kasvihuoneviljelijät. Enemmistö kasvihuone-elinkeinon piirissä toimivista yrityksistä on pienehköjä perheyrityksiä. Niiden erittäin suuresta energiavaltaisuudesta huolimatta, joissakin tapauksissa energiavero voi olla jopa 5—6 prosenttia jalostusarvosta, he eivät saa veronpalautusta. Tämä vääristää kasvihuonealan pienten ja suurten yritysten välistä kilpailua. Pääsääntöisesti politiikassa yritetään kannustaa pienyrittäjiä ja auttaa yrityksiä kasvamaan eikä päinvastoin, kuten tässä tapauksessa.

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveron palautusta tulee muuttaa siten, että se on oikeudenmukainen ja että se ei syrji pienehköjä yrityksiä, joiden valmisteverot voivat olla huomattavassa suhteessa liikevaihtoon. Omavastuuosuutta tulee sen vuoksi muuttaa siten, että kyseisistä veroista suoritetaan palautusta 10 000 euroa ylittävältä osalta. Jotta valtiolle lainmuutoksesta aiheutuvia kustannuksia ei lisättäisi, ylimenevä osuus ehdotetaan palautettavaksi 80-prosenttisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä, että sen pitäisi jopa säästää valtion rahaa, jopa 10 miljoonaa. — Kiitos, puhemies.

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ikuisuuskysymyksiinhän kuuluu, onko se pieni kaunista vai suuri kaunista. Minusta edustaja Nylund on tässä asiassa oivaltanut, että pientä kuuluu kannustaa ja tukea. Pieni on kaunista, ja pienelläkin voi olla suurta vaikutusta isoihin asioihin, kun vain huolehditaan toimintaedellytysten kunnosta. Tällä aloitteellahan on nähtävissä yhteys jopa huoltovarmuuteen. Edustaja Nylund on mielestäni lakialoitteessaan puuttunut tärkeään ja osaltaan kilpailuakin vääristävään energiaverotuksen yksityiskohtaan.

Lyhyesti totean, että kannatan aloitetta, jotta huoltovarmuus kotimaisten vihannesten saatavuudessa toimii jatkossakin, ja on reilua pienten ja suurten tuottajien välillä, ettei pieni kuihdu toimintamahdollisuuksien ja taloudellisen kannattamattomuuden puutteeseen ja etteivät näiden pienten perheyritysten nyt tuottamat kotimaiset vihannekset siirry ulkomailta tuotavilla korvatuiksi. Verotus on tässä oivaltava ja oikeudenmukainen keino.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Voin varmasti sanoa, että edustaja Nylund ei aloitetta kirjoittaessaan tietänyt, minkälaiseen ajankohtaan aloite täällä salissa tulee. Me olemme juuri vastaamassa siihen haasteeseen, että EU on tehnyt pakotteita Venäjää vastaan ja vastapakotteet ovat voimakkaita. Ollaan paljon pohdittu sitä ja tunnustettu ne tosiasiat, että maidontuottajille tämä on erityinen ongelma. Mutta nyt on jo nähtävissä, että kaupan hyllyillä tällä hetkellä on euron kilohintaan olevia tomaatteja, jolloin meillä kotimaiset puutarha- ja hedelmäviljelijät ovat vaikeuksissa, kun esimerkiksi hollantilaiset dumppaavat markkinoilta tänne hedelmiä ja vihanneksia.

Juuri tässä kohtaa meidän omat veroratkaisut voisivat olla se väline, jolla edesautetaan nyt tässä hetkessä meidän omia tuottajia, jotka kasvihuoneviljelyllä elantonsa saavat, ja myös unohtamatta sitä, että vaikka ne ovat pieniä tuottajia, ne eivät kaikki perheyrityksissä omin työvoimin pärjää vaan siellä on myös ulkopuolista työvoimaa, joka sitä kautta tukee kansantaloutta. Sinällään juuri tässä hetkessä ja nyt pitäisi ehdottomasti tarttua Nylundin tekemään lakialoitteeseen jo aivan sen vuoksi, että voisimme kompensoida Venäjä-vastapakotteiden tuomaa markkinahäiriötilannetta kotimaisille vihannesviljelijöille.

Mats Nylund /r:

Arvoisa puhemies! Kiitos kollegoille tuesta. Haluan vielä lisätä sen, että kun valtiovarainvaliokunta käsitteli tätä kynnyksen laskemista 2011, valiokunta huomasi, että näin valiokunta katsoo, että hallituksen on syytä seurata energiaveron palautuksen omavastuuosuuden vaikutusta eräiden toimialojen kilpailuolosuhteisiin, ja tämä nimenomaan koskee kasvihuonealaa.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Mats Nylund on tehnyt hyvän lakialoitteen, jossa hän on nähnyt pienten yritysten tilanteen ja puhuu pienten yrittäjien puolesta, mikä on äärettömän tärkeää tällä hetkellä. Olen usein miettinyt sitä, että jos me kaikki lähtisimme talkoisiin, että ostaisimmekin vain kotimaista, niin kuinka voisimme parantaa sillä tätä tilannetta, missä me olemme. Ihmettelen sitä, että meillä on täällä Applet nenän edessä, meillä ei ole juurikaan Nokiaa.

Olen itse kantanut huolta pienistä yrittäjistä ja puhunut usein muun muassa ikääntyneiden yrittäjien tilanteesta. Verotus on yksi hyvä keino helpottaa heidän asemaansa ja sitä tietotaitoa, mitä heillä on, kannustaa viemään eteenpäin ja jatkaa sitä yrittämistä. Itse heitin ilmaan jossakin vaiheessa, että ikääntyneiltä yrittäjiltä voitaisiin poistaa alvi kokonaan. Tietysti siinäkin tarvitaan sitten jostakin muualta sitä rahaa, mutta erittäin hyvä idea ja lakialoite edustaja Nylundilta.

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Paikallista ja lähellä tuotettua kotimaista puhdasta ruokaa ja sen tuottamista kilpailukykyisesti on erikoissyytä tukea. Tutkitusti ihmiset haluavat ostaa kotimaista ruokaa, kunhan sitä on läheltä saatavissa, niin luomuruokaa kuin muutakin lähellä tuotettua evästä. Vihannekset ovat tietenkin yksi asia siinä, jotka ovat vielä kaiken lisäksi terveellisiä. Kyllä lakialoite on erinomaisen kannatettava.

Keskustelu päättyi.

​​​​