Täysistunnon pöytäkirja 79/2014 vp

PTK 79/2014 vp

79. TORSTAINA 11. SYYSKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Maahanmuuttajien kielivalinnat

Mats Nylund /r:

Värderade herr talman, arvoisa herra puhemies! Den senaste tidens diskussioner i media har visat på brister i den språkliga dimensionen av integreringen av flyktingar i vårt land. Enligt vår lagstiftning har invandrare rätt att välja huruvida de integreras på svenska eller finska. I tvåspråkiga områden kan det dessutom bli aktuellt att lära sig båda språken. För närvarande är dessa rättigheter inte tryggade.

Arvoisa puhemies! Hyvä kielellinen osaaminen on kotoutumisen edellytys. Ilman riittävää kielellistä osaamista esimerkiksi työllistyminen vaikeutuu. Jos henkilö toisaalta osaa sekä suomea että ruotsia, mahdollisuudet työllistyä ovat sitäkin paremmat. Miten hallitus aikoo edistää pakolaisten mahdollisuuksia oppia niitä kielitaitoja, joita he käytännössä tarvitsevat ja myös haluavat oppia?

Työministeri Lauri Ihalainen

Arvoisa puhemies! Tästä näkemyksestä ei voi olla eri mieltä. Siis kun puhutaan kotouttamisesta laadukkaalla tavalla, niin se tarkoittaa sitä, että kotoutettujen täytyy saada niitä palveluja molemmilla äidinkielillä niin halutessaan. Tämä on meidän lähtökohtamme hallituksessa. Jos tässä suhteessa on ollut joitain pulmia, niin täytyy niihin yksittäisiin tapauksiin sitten jotenkin puuttua ja tästä asiasta puhua.

Minä korostaisin sitä, että mehän olemme panostaneet myös siihen, että kun tänne tulee sellaisia peruskoulun kesken jättäneitä nuoria, heille on järjestetty — vaikka on jo oppivelvollisuusiän yli menty — peruskoulua vastaavaa koulutusta, jotta nämä nuoret pystyvät sitten ylimalkaan pyrkimään toiselle asteelle ja sitä kautta eteenpäin.

Näissä palveluissa ilman muuta sekä suomen kielen että ruotsin kielen palveluja meidän pitää turvata, jos maahanmuuttaja sitä haluaa. Jos on joitain yksittäisiä tapauksia, niin haluan ottaa niistä selvää, jos on käynyt niin, että näitä palveluja ei ole saanut esimerkiksi ruotsin kielellä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Halutaanko tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä? — Ei.

Tämän aiheen käsittely on päättynyt, ja myös kyselytunti on päättynyt.

​​​​