Täysistunnon pöytäkirja 8/2006 vp

PTK 8/2006 vp

8. KESKIVIIKKONA 15. HELMIKUUTA 2006 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

 

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Under föregående ärende har vi pratat om behovet av rättvis rättegång, att förkorta rättsprocesser och sådant här. Jag tror att det här förslaget är ett viktigt led i det arbetet. Samtidigt är det också viktigt att justitieministeriet och åklagarmyndigheterna följer upp, så som utskottet förutsätter, att till exempel avstående från förundersökning inte skall gå för långt. Men det här hoppas jag och tror att skall bli ett viktigt led i att förbättra rättegångarnas snabbhet. Vi har också fäst uppmärksamhet vid att det förstås inte får innebära avsteg från offentlighetsprincipen i rättegångarna, men det är också garanterat här i förslaget.

Yleiskeskustelu päättyy.