Täysistunnon pöytäkirja 80/2011 vp

PTK 80/2011 vp

80. PERJANTAINA 2. JOULUKUUTA 2011 kello 13.00

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

 

Sampsa Kataja /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia ja myös sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Lisäksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia muutettaisiin siten, että maataloudelle maksettava veronpalautus rajoitettaisiin koskemaan ainoastaan energiasisältöä. Tämän palautuksen vuotuinen määrä alenisi noin 18 miljoonaa euroa.

Muuten asia on käsitelty hallituksen esityksen pohjalta täällä salissa, mutta hallitus sopi osana työmarkkinasopimusten niin sanottua raamiratkaisua yhdessä myös toimenpiteestä maatalouden kannattavuuden ja työllistämisen varmistamiseksi. Tämän on katsottu edeltävän muun muassa tämän energiaverotuksen palautusperusteisiin ehdotetun muutoksen voimaantulon siirtämistä vasta 1.1.2014. Valiokunta sinänsä puoltaa hallituksen tekemää muutosesitystä, mutta pitää myös tätä esitettyä maatalouden maataloustupoksi nimitettyä osaa, kannattavuuden parantamista, perusteltuna. Tämä antaa maatalousyrittäjille aikaa sopeutua muutokseen ja luo eri osapuolille oikeusvarmuutta. Lisäksi tämä ratkaisu kohtelee kaikkia tiloja ja maan eri alueita tasapuolisesti ja parantaa erityisesti aktiiviviljelijöiden toimintamahdollisuuksia.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa edellä sanotulla perusteella tähän lakiin, että 3. lakiehdotukseen voimaantulosäännöksen 1 momenttiin lisätään nimenomainen voimaantuloaika 1.1.2014. Tätä lakia sovellettaisiin siihen kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, biopolttoöljyyn sekä sähköön, joka käytetään lain voimaantulon jälkeen. Tähän mietintöön sisältyy myös vastalause-esitys.

Kalle  Jokinen  /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä käsittelyssä oleva energiaverotusta koskeva lainsäädännön muutos on tärkeä siltä osin, että tuo edustaja Katajan äsken selvittämä kohta maatalouden energiaverotuksen palautuksista on nyt huomioitu tämän tehdyn raamiratkaisun yhteydessä. Tämähän tarkoittaa sitä, että energiaveron palautusjärjestelmää lykätään vuoteen 2014 ja tarkoituksena on antaa siirtymäaikaa maatalousyrittäjille ja parantaa maatalouden työllisyyttä ja toimintaedellytyksiä tämän siirtymäajan aikana, ja tuo 18 miljoonan euron vuotuinen summa on kyllä tarpeen maatalouden tukemiseksi.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Keskusta tulee toisessa käsittelyssä esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Tietysti sinänsä pidämme hyvänä, että hallitus on tehnyt osana raamisopimustaan tämän maatalouden energiatuotteitten valmisteveron palautuksen, leikkauksen lykkäämisratkaisun. Mutta nykyinen palautusjärjestelmähän on pysyvä, ja nyt esitetään sitä jatkettavaksi vain vuoden 2013 loppuun eli seuraavaksi 2 vuodeksi. Tosiasiassa siis kysymys on leikkauksesta, vuoden 2014 alusta lähtien maatalouden energiatuotteitten valmisteveron palautusta leikataan noin 40 prosentilla. Mutta kiitos kuitenkin hallitukselle tästä raamisopimukseen liittyvästä 2 vuoden jatkosta, murusistakin täytyy kiittää.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämä esityshän koostuu periaatteessa kolmesta osasta eli moottoribensiinin ja dieselin verotuksesta, maatalouden verotuksesta ja sitten turpeen verotuksesta, ja aivan kuten edustaja Kiviranta sanoi, keskusta tulee esittämään hylkyä tämän lain osalta.

Tämä polttoaineitten verotuksen kiristäminen tulee olemaan erittäin paha paikka meidän kuorma-autoliikenteellemme ja liikenteelle yleensäkin. Kaikkiaan noin 125 miljoonaa euroa tulee verotus kiristymään, ja on arvioitu, että kuorma-autoliikenteen osuus siitä on 30 miljoonaa. Se, mikä täytyy huomioida, on se, että kun aiemmin dieselverotusta on kiristetty, niin vastaava kompensaatio on tehty sitten käyttövoimaveroon, ja nythän tätä ei tule tapahtumaan, eli Suomelle pitkien etäisyyksien maana, jossa tarvitaan kumipyöräliikennettä, tämä kiristys tulee iskemään kyllä erittäin pahaan paikkaan.

Edustaja Kiviranta kävi läpi maatalouden verotuksen tilanteen. Tämä on tietysti tämä mielenkiintoinen kuvio, että hallitus oli leikkaamassa 18 miljoonaa, mutta nyt palautti sen, mutta määräaikaisesti. Sinällänsä annan arvoa tälle toimenpiteelle, mutta tämän palautuksenhan tulisi olla ilman muuta pysyvä.

Turpeen verotus on hyvinkin ristiriitainen kysymys. Keskusta ei hyväksy veron kiristystä, ja se on selkeästi ristiriidassa Suomen huoltovarmuuden, työllisyyden ja teollisuuden kilpailukyvyn kanssa. Ensinnäkin turpeen verotuksen kiristäminen nostaisi selkeästi meillä kuitupuun hintaa, toiseksi se on tärkeä biomassojen seospolttoaine, jonka asema pitäisi senkin vuoksi turvata, ja on hyvin lähellä se tilanne, että mikäli turpeen verotuksen kiristyminen jatkuu tällä tavalla, niin turve tullaan korvaamaan kivihiilellä, ja sitä ei voi kyllä järkiperustein missään nimessä perustella, joten näilläkin edellytyksillä ja seikoilla me tulemme esittämään tämän lain hylkyä.

Ismo Soukola /ps:

Arvoisa herra puhemies! Perussuomalaiset myöskin tulevat esittämään tämän lain hylkäämistä. Perusteet ovat aika lailla samansuuntaiset kuin keskustapuolueen suulla on tässä tullut sanottua.

Korostaisin kuitenkin vielä tätä polttoaineveron merkitystä kuljetusyrittäjälle ja työllistävää vaikutusta tai lähinnä sen vaikutuksen puuttumista. Kuljetusyrittäjät ajavat nyt jo, voisi sanoa, nollakatteella ja tästä eteenpäin vielä negatiivisella katteella. Tämä ajaa selkeästi maantiekuljetuksia harmaan talouden piiriin ja ulkomaisille kuljetusyrittäjille, eikä voi olla ollenkaan varma, etteikö esimerkiksi laiton kabotaasiliikenteen väärinkäyttö tulisi lisääntymään tässä asiassa. Sen lisäksi tämä on erittäin epätasa-arvoinen eri puolilla maata asuvia kansalaisiamme kohtaan, jotka joutuvat käyttämään henkilöautoa jokapäiväisen elämänsä pyörittämisessä.

Ville Vähämäki /ps(vastauspuheenvuoro):

Kunnioitettava puhemies! Tässä edellä edustajat ovat ansiokkaasti käsitelleet seikkoja, joiden pohjalta tämä hallituksen esitys tulisi toisessa käsittelyssä hylätä. Tulemme esittämään tämän esityksen hylkäämistä tämän vastalauseen 2 mukaisesti.

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Kuljetusyrittäjiltä ja kuskeilta tulee koko ajan palautetta siitä, kuinka tiukka kilpailutilanne liikennepuolella on, kuljetuspuolella on, ja valitettavasti aika usein siinä kilpailussa on menty sitten sinne harmaalle, jos ei peräti mustalle alueelle, ja valitettavasti valtiotyönantaja kuljetustoimintaan liittyen on näyttänyt taas jälleen kerran huonoa esimerkkiä, kun on siirtänyt VR Transpoint Internationalin kaluston kokonaan muille maille vierahille, ja samanlaista kiusausta on sitten pienemmillä kuljetusyrittäjillä. Moni on soittanut ja kysynyt, millä ehdoilla voisi siirtää sitten toimintansa esimerkiksi Viroon ja niin, että vetokalusto olisi kirjoilla siellä, osa yritystoiminnasta ja ainoastaan rippeet Suomessa.

Tosiasia tämän kabotaasiliikenteen suhteen on se, että valitettavasti sitä ei tällä hetkellä kyetä valvomaan, vaan siellä on paljon liikkeellä kalustoa ja yrittäjiä, työvoimaa, jota ei kyetä valvomaan, ja kyllä tällä polttoaineen hinnankorotuksella, kun se siirtyy kaikkiin palveluihin, raaka-aineisiin ja lopputuotteisiin, on aluepoliittisesti äärimmäisen suuri merkitys ja se entisestään kasvattaa eroja pohjoisen ja etelän ja kasvukeskusten ja harvemmin asuttujen alueitten välillä.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Hallituksen lakiesityksen tarkoitukset ovat ensinnäkin tasapainottaa valtiontaloutta — ja tässä tilanteessa se on välttämätöntä ja pitää olla vastuullinen — ja toinen on sitten tietysti pyrkiä edistämään vastuullista ympäristöpolitiikkaa eli sitä, että Suomessa käytettäisiin vähemmän polttonesteitä ja sillä tavalla pyrittäisiin siirtymään tehokkaampiin autoihin ja myöskin tällä tavalla tasapainottamaan Suomen kauppatasetta, koska tietysti kaikki öljy, joka Suomeen tuodaan, joudutaan tuomaan ulkomailta. Eli tavoitteet ovat hyvät, vastuulliset ja oikeansuuntaiset.

Sitten joudutaan keskustelemaan siitä, ovatko korotukset kohtuuttomia, ja tältä osin täytyy sanoa, että polttonesteitten hintoja ei ole juurikaan korotettu viime vuosien aikana. Aikaisemmin, jos mennään historiaan, niitä korotettiin joka vuosi. Tässä suhteessa se, että niitä ei ole korotettu, sillä on aika suuri merkitys, ja tässä suhteessa tällainen varsin maltillinen korotus, muutama sentti, sillä ei ole kovin suurta merkitystä.

Edustaja Mustajärvi otti kyllä oikean asian esille, joka koskee sitten kuljetusalan yrittäjiä. Tietysti jos meillä on rekka-auto, joka käyttää paljon polttonestettä luonteensa vuoksi ja jolla ajetaan hyvin paljon pitkiä matkoja, niin silloin helposti puhutaan rasituksesta, joka voi olla kymmenentuhattakin euroa vuodessa, ja tietysti sillä on merkitystä. Tosin täytyy sanoa, että kuljetusalalla on päästy viime aikana sillä tavalla hyvään tulokseen, että sopimuksissa usein on sovittu sillä tavalla, että jos polttonesteitten hinta nousee, vastaavasti sitten tarkistetaan näitä kuljetussopimuksia, ja se antaa tiettyä turvaa. Mutta on täysin selvä, että se ei koske kaikkia kuljetusalan yrityksiä eikä kaikkia sopimuksia, ja tältä osin mielestäni onkin hyvin tärkeätä, että seurataan nimenomaan raskaan liikenteen kilpailuedellytyksiä, toimintaedellytyksiä, ja jos siellä nyt on sitten erittäin suuria hankaluuksia ja ongelmia, niin siinä yhteydessä varmaan pitää arvioida sitten tilannetta. Tosin täytyy sanoa kaikkien yritysten osalta, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, että siinä suhteessa kaikilla on yhteinen intressi nostaa hintoja, ja tässä suhteessa uskon, että kovin suuria ongelmia ei tule, mutta tilannetta on syytä seurata.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässä valiokunnan mietinnössä on keskustan vastalause, ja keskusta myös puheissaan on kritisoinut näitä polttonesteiden veronkorotuksia muun muassa sillä, että ne kohdistuvat pieni- ja keskituloisiin kansalaisiin, joiden on kuitenkin välttämätöntä käyttää omaa autoa. Haluaisin tässä yhteydessä, herra puhemies, kiinnittää huomiota siihen, että keskusta kuitenkin itse esittää nimenomaan keskituloisten, tavallisten palkansaajien verotuksen kiristämistä hallituksen esitykseen nähden.

Olen pahoillani, etten eilen keskustelussa saanut tilaisuutta korjata edustaja Pekkarisen esittämää väärää väitettä, kun hän väitti, että suhteessa hallituksen tuloveroesitykseen keskusta kiristäisi tuloverotusta vasta yli 70 000 euroa vuodessa tienaavien osalta. Kuitenkin tämä keskustan oma varjobudjettiesitys ja sen liite kertoo siitä, että jo 20 000 euroa vuodessa tienaavien osalta keskustan esitys kiristäisi tuloverotusta hallituksen esitykseen nähden. Eli kyse on keski-, jopa pienituloisista suomalaisista, joiden tuloverotusta keskusta haluaa kiristää, ja tämä vero myös kohdistuu väistämättä kaikkiin niihin suomalaisiin, joilla on palkkatuloa tai eläketuloa, myös siis pieni- ja keskituloisiin suomalaisiin, ei ihan kaikkein pienimpiin tuloihin mutta kuitenkin keski- ja pienituloisiin.

Eli, herra puhemies, minun mielestäni on tärkeätä, että täällä eduskunnassa on oikea tieto tästä keskustan veropoliittisesta kokonaislinjasta ja siitä, että todellakin tavallisten suomalaisten, poliisien ja palomiesten, sairaanhoitajien, opettajien, lastentarhaopettajien, maatalousteknikoiden, maatalouslomittajien ja muiden tuloverotusta keskusta kiristää suhteessa hallituksen esitykseen.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Polttoaineverotuksen kiristymisestä ei koskaan voi olla tyytyväinen. Se on aina uhka työssäkäynnille ja elinkeinoelämän kannattavuudelle, mutta kun tiedetään talouden tilanne, niin tämä esitys on vain tehtävä. Ongelmia tulee automaattisesti tässä kuljetusalalle. Kuljetusyrittäjät ovat tiukalla, jo nyt kannattavuuden rajoilla. Ja kun tuossa viime vuonna käyttövoimaveroa alennettiin, sillä oli tarkoitus kompensoida tätä polttoaineveron nousua. Käyttövoimavero laskettiin vinjetti-direktiivin sallimalle alatasolle. Nyt pitää sitten seurannassa katsoa, tarvitaanko alalle joitain muita toimenpiteitä. Ongelma on myös tuolla linja-autopuolella, koska kun siellä ei käyttövoimaveroa ole ollut, niin tätä vähäistäkään kompensaatiota ei ole pystytty sinne osoittamaan.

Tuo seurantaklausuuli, joka tuossa hallitusohjelmassa on todettu, että energiaverouudistuksen vaikutuksia seurataan arvioimalla uudistuksen vaikutukset verokertymään, ympäristön kuormitukseen, kotitalouksien ostovoimaan ja tulonjakoon sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, on erittäin tärkeä seurantalauseke, ja tuota täytyy tarkkaan arvioida.

Mutta myönteinen, positiivinen asia tässä esityksessä on tuo raamiratkaisuun kytketty maatalouden energiaveron palautusasia, jonka tarkoituksena on lisätä toimenpiteitä maatalouden kannattavuuden ja työllisyyden varmistamiseksi. Tuo 18 miljoonan euron energiaveron palautus ei ole aivan mitätön. Se on hyvä kädenojennus maatalousyrittäjyydelle. Ja kun tuota raamiratkaisua on arvosteltu siitä, että se ei huomioinut maatalousyrittäjiä, niin tässä kohtaa se raamiratkaisu koskee myös maatalousyrittäjiä.

Ismo Soukola /ps:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Sasi teki todellisen täsmävierailun saliin yhden puheenvuoron ajan ja lähti sitten pois. Minä olisin hänelle vähän huomauttanut tästä, että kyllä edellisellä hallituskaudellakin dieselveroa korotettiin ja nyt tällä kaudella vielä lisätään sinne päälle vielä ylimääräinen korotus. Se on kyllä ihan totta, että taloudellinen tilanne vaatii toimenpiteitä, mutta niitten pitää olla myöskin työllistäviä toimenpiteitä, mikä hallitusohjelmassakin on kirjattu: työllisyyden parantaminen. Mutta tässä valtiovalta näyttää taas toisella kädellään omistajan ominaisuudessaan esimerkkiä huonosta. Puhun Transpointista, mikä tässä tuli esille edustaja Mustajärven sanomana, mutta myöskin Itellasta. Aika monen Itellan kuormakontin edessä on veturi, jonka rekisterikilvet ovat joistain Baltian maista kotoisin, että sinne loppujen lopuksi ne työpaikat ja veroeurot sitten suuntautuvat. Tämä ei välttämättä ole minun mielestäni oikea tapa toimia tässä asiassa.

Yleiskeskustelu päättyi.