Täysistunnon pöytäkirja 80/2011 vp

PTK 80/2011 vp

80. PERJANTAINA 2. JOULUKUUTA 2011 kello 13.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

 

Kalle  Jokinen  /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ennen Metsäradio alkoi aina niin, että "Hyvää iltaa, metsien miehet". Valitettavasti tuokin aika on jäänyt taakse näinä tasa-arvon kultaisina vuosina.

Tässä on nyt käsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle yhteismetsälain muuttamisesta. Sekin kertoo muuttuvasta ajasta metsätaloudessa. Suomalaisessa perhemetsätaloudessa metsätilojen koko on tyypillisesti varsin pieni. Metsätilojen pirstaloituminen on kasvussa muun muassa suurten ikäluokkien omistamien tilojen siirtyessä seuraaville sukupolville. Pienet metsätilat ovat tuotoltaan vaatimattomia ja kannattamattomia myös teollisuuden puuhuollolle. Liian usein pienet tilat jäävät myös huonolle metsänhoidolle.

Valtakunnallisen puuhuollon toimivuuden kannalta on hyvä, että hallitus tuo eduskunnan päätettäväksi metsätilojen pinta-alan kasvua tukevia lakiesityksiä, kuten tämän lain yhteismetsälain muuttamisesta. Suurempina kokonaisuuksina yhteismetsätilat ovat pieniä tiloja tarkoituksenmukaisempia metsätalouden harjoittamisen kannalta. Yhteismetsän metsänhoito- ja metsänparannustöihin sijoitetaan hehtaaria kohti enemmän varoja kuin yksityismetsissä keskimäärin. Metsien suurempi koko mahdollistaa myös luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisen paremmin kuin pienillä metsätiloilla.

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteismetsälain tilintarkastusta koskevia säännöksiä. Esityksen mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta ja tilintarkastus toimittamatta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella yhteismetsän osakaskunnan liikevaihto tai tuotto ei ole ylittänyt 200 000:ta euroa. Esityksen perusteluissa on todettu, että keskimääräisten pinta-alaan perustuvien puunmyyntituottojen perusteella voidaan arvioida, että yhteismetsän liikevaihto ei ylittäisi 200 000:ta euroa, jos pinta-ala olisi Etelä-Suomessa alle 800 hehtaaria ja Pohjois-Suomessa noin 2 000 hehtaaria.

Tilintarkastusvelvoitteesta luopumisen on arvioitu merkitsevän pienehköissä yksityismetsissä noin 800—1 300 euron vuosittaista kustannussäästöä. Tätä hyvän hallituksen hyvää esitystä on helppo kannattaa.

Yleiskeskustelu päättyi.