Täysistunnon pöytäkirja 81/2009 vp

PTK 81/2009 vp

81. KESKIVIIKKONA 23. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

10) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Mika Lintilä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kyseessä on siis erityislaki, jonka perusteella vaikeavammaiset yrittäjät on vapautettu arvonlisäverosta tietyin edellytyksin. Tämä on, voiko sanoa, valitettavasti jo perinteinen lakiesitys, joka on jouduttu tekemään sen vuoksi, että EU ei mahdollista meille pysyvää ratkaisua tässä muodossa tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tätä on jouduttu sen takia nyt vuodella vielä jatkamaan. Mutta verojaostossa on hyvin tärkeänä pidetty sitä, että kyseiset vastuulliset ministeriöt ratkaisevat tämän asian sillä tavalla, että tämä vammaisten vaikea taloudellinen tilanne tullaan ratkaisemaan kestävällä tavalla, että meidän ei tarvitse, voisiko sanoa, yllyttää kansalaistottelemattomuuteen, että säädämme täällä lakia, joka on EU-säädöksiä vastaan. Mutta on tietyllä tavalla jopa eduskunnan arvovallalle nöyryyttävää, että me joudumme vuosittain tämän uudistamaan ja tällä tavalla mahdollistamaan vaikeavammaisille heidän erilaisen alv-kohtelunsa.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Lintilän aloitetta. Yhden asian muuttaisin, ja se koskee aikaväliä. Miksi asiasta pitäisi päättää jatkuvasti uudestaan? Eikö ole itsestäänselvää, että meidän pitää tukea vaikeasti vammaisia yrittäjiä?

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Lintilä totesi, että perinteinen asia. Valitettavasti se on perinteinen asia. Vuosittain, jatkuvasti, tämän EU-homman takia tämä asia joudutaan tällä tavalla käsittelemään. Ymmärrän, että verojaoston nimet ovat alla tässä, mikä on se oikea, viisas tapa hoitaa tämmöinen asia. Minä toivon hartaasti, että tähän löytyy pysyvä ratkaisu ja nyt aivan erikoisesti, kun tämä taloustilanne on kääntynyt semmoiseksi, mikä se on. Kun olen vaikeavammaisten tukijärjestön puheenjohtaja, niin aivan erikoisen lämpimästi suhtaudun tähän pysyvään ratkaisuun.

Petri Salo /kok:

Arvoisa puhemies! Oikeastaan voi sanoa, että tämä on hieman nöyryyttävääkin lain laatijoille. Kun tiedetään se, että mitään muuta kestävää ratkaisua ei ole löydetty pysyvään lainsäädäntöön, niin verojaoston jäsenet joutuvat joka vuosi tämän saman prosessin uusimaan ja uusimaan, ja eduskunnan tahto lienee tässä nyt kumminkin aivan sataprosenttinen tuki. (Ed. Rajamäki: Eikö hallitus usko?)

Minä tässä mietin vain sitä, löytyykö tulevaisuudessa jonkinlaista aivan erityistä työryhmää ministeriöistä, jossa mietittäisiin myöskin EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mallia, jolla tämä EU-malli ikään kuin ohitettaisiin siten, että saataisiin kestävä ratkaisu, koska tämä ei voi olla hyvä myöskään eduskunnan arvovallalle, että verojaoston puheenjohtaja joutuu joka vuosi tavallaan tämän samansisältöisen lakialoitteen tänne tuomaan.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Käsiteltävänä oleva asia on aivan oikea, kannatettava, ja niin kuin tiedämme hyvin, myöskin läpi menevä eduskunnan käsittelyssä. Vaikeavammaisten yrittäjien verohuojennus on aivan oikein, näin pitää olla. Aivan kuten monissa puheenvuoroissa on sanottu, tämän toivoisi tulevan mahdollisimman pian pysyväksi käytännöksi, jolloinka myös vaikeavammaiset voisivat luottaa siihen, että tämä verokohtelu on myönteinen heitä kohtaan myös jatkossa. Tässä asiassa toivoisi myös, että Suomessa harkittaisiin aina uudelleen ja uudelleen EU:n säännöstön muuttamista, että sieltä ei tulisi näitä kankeita byrokraattisia määräyksiä, joidenka vuoksi tämä asia on aina otettava uudelleen ja uudelleen täällä esille. Toivon, että Suomi olisi painostavan aktiivinen myönteisellä tavalla tässä asiassa.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite on erittäin kannatettava, ja tämä nykyinen tilanne on tosi harmillinen, että tästä asiasta joudutaan joka vuosi päättämään uudestaan. Pitää saada joku pysyvämpi laki, jotta tältä vältyttäisiin. Se on jotensakin hankalaa myös näille ihmisille, joille on myönnetty tätä veronhuojennusta — ja pohjalla on vaikeavammaisuus — aina odottaa sitä, koska taas laki käsitellään. Aina on pieni epävarmuus siitä, mitä sille tulee jatkossa tapahtumaan.

Lyly Rajala /kok:

Arvoisa puhemies! Aina sanotaan, tässäkin lakialoitteessa on sanottu moneen kertaan, että tämä on EU-säädöksiä vastaan. EU on yhtä kuin me eurooppalaiset kansat ja valtiot, noin 500 miljoonaa ihmistä. Toistuvasti tätä on kyllä tehty Suomen taholta, mutta ei muuta kuin sinnikkäästi hakkaamaan päätä petäjään ja uudestaan vaan yrittämään, että EU myöntyisi vihdoin siihen, että tällainen laki saataisiin EU-tasolla muutettua positiiviseksi.

Keskustelu päättyi.