Täysistunnon pöytäkirja 81/2011 vp

PTK 81/2011 vp

81. KESKIVIIKKONA 7. JOULUKUUTA 2011 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

25) Laki rikoslain 34 a luvun 4 a §:n muuttamisesta

 

Markku Mäntymaa /kok:

Arvoisa puhemies! Kansainvälinen terrorismi ulottuu maahamme asti. Suomessa tapahtuneen viimeaikaisen kehityksen johdosta terrorismiin liittyvää lainsäädäntöä tulee ajantasaistaa. Pirkko Ruohonen-Lernerin tekemä lakialoite on tässä mielessä oikeansuuntainen. Lakialoitteessa mainittua terrorismiin kouluttautumisen kriminalisointia on syytä pohtia vakavasti. Haluan kuitenkin nostaa tässä yhteydessä esille sen, että törkeän ryöstön valmistelua ei ole maassamme kriminalisointu.

Arvoisa puhemies! Rikoslain 34 luvun yleisvaarallisista rikoksista tietyt kohdat ovat määrätyin edellytyksin kriminalisoituja valmistelun suhteen. Näitä ovat esimerkiksi törkeä tuhotyö ja törkeä terveyden vaarantaminen. Törkeä ryöstö sen sijaan tulee rangaistavaksi vasta siinä vaiheessa, kun puhutaan ryöstön yritysasteesta. Ryöstön yrityksenä rangaistavia eivät Suomessa ole ryöstössä tarvittavien varusteiden, autojen, aseiden ja tiedon hankinta eikä harjoittelu ja kohteen seuraaminen, esimerkkinä Liedon rahankuljetusryöstö, jossa toiminta muuttui rikolliseksi vasta siinä vaiheessa, kun ryöstön toimeenpano oli alkanut. Tämä hankaloittaa ja vaikeuttaa valvovan viranomaisen työtä merkittävästi. Ruotsin lain mukaan jo törkeän rikoksen suunnittelu on rangaistavaa. Ryöstäjän kannattaa siis tulla Ruotsista Suomeen valmistelemaan.

Arvoisa puhemies! Terrorismi kaikissa muodoissaan on rikollista toimintaa. Näin tulee olla myös meillä Suomessa. Asiaa kannattaisi tarkastella osana suurempaa kokonaisuutta ja pohtia sitä, että yleisesti ottaen kaikkien törkeiden rikosten valmistelu tulisi saattaa rangaistavaksi.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Laki-aloite terrorismiin kouluttautumisen rangaistavaksi säätämiseksi on valitettavan ajankohtainen siksi, että suunnitelmallinen väkivalta isompia ihmisjoukkoja kohtaan ei näytä koko maailman mittakaavassa vähentyvän vaan pikemminkin päinvastoin. Luin tänään aamulla pienen jutunpätkän maakuntalehdestäni. Siinä jutussa kerrotaan Norjassa asuvan entisen terroristijohtajan uhkaavan länttä terrori-iskuilla. Osittain terrorismin esillä pitäminen on siis jopa aivan avointa toimintaa, vaikka tästä yksittäisestä jutusta ei tietenkään voi vetää sitä yksiselitteistä johtopäätöstä, että tällainen uho välttämättä johonkin johtaa. Se kuitenkin kertoo siitä, että tällaistakin maailmankatsomusta löytyy ja vieläpä kohtuullisen läheltä meitä eli Norjasta, senkin jälkeen, mitä siellä heinäkuussa tapahtui.

Joka tapauksessa asialta ei pidä sulkea silmiä tai luulla tai kenties toivoa, että Suomi olisi jollakin tapaa terrorismin vaikutteilta vapaa vyöhyke. Yhteiskunnan on tietenkin monin eri tavoin puututtava sellaiseen käytökseen tai ongelmiin, jotka omalta osaltaan ovat edesauttamassa terrorismin syntymistä, mutta myös lainsäädännön ennalta ehkäisevällä roolilla on merkitystä. Sillä, että terrorismiin kouluttautuminen olisi selkeästi tuomittava teko, voi tässä yhteydessä olla myös ehkäisevä vaikutus.

Sinänsä mieleen on hiipinyt joskus vähän kyyninenkin ajatus siitä, missä määrin väkivallantekoja voidaan estää, kun niitä tällaisessa massamittakaavassa, kuten terrorismi yleensä on, tehdään. Joka tapauksessa meidän on tehtävä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla kaikkemme niitä estääksemme, ja myös lainsäädännön on oltava ajan tasalla. Toivon, että tähän aloitteeseen tartutaan.

Mika Niikko /ps:

Arvoisa herra puhemies! Nykyinen lainsäädäntö ei pidä rangaistavana sitä, jos hakeutuu koulutukseen terrorististen tekojen tekemistä varten. Tämän vuoksi olen osaltani allekirjoittanut nyt käsiteltävän Pirkko Ruohonen-Lernerin erinomaisen lakimuutosaloitteen rikoslain 34 luvun muuttamiseksi. Myös suojelupoliisi on marraskuussa kiinnittänyt huomiota siihen, että rikoslain terroristipykäliin pitäisi lisätä terroritekoihin kouluttautuminen.

Arvoisa puhemies! Suojelupoliisin mukaan meillä on vangittu hiljattain kaksi miestä terroristikoulutuksen värväämisen ja terrorismin rahoittamisen rikosnimikkeen perusteella. Koska Suomi ei ole lintukoto näissä asioissa, ei ole oikein, että rikoslaissamme on porsaanreikä, joka edistää värväämisen markkinointia. Nythän terrorismin koulutukseen osallistuvalla ei ole mitään rikosoikeudellista riskiä osallistuessaan terrorismin tai sen ideologian koulutukseen.

Suojelupoliisin apulaispäällikkö Petri Knape on maininnut, että supo on seurannut kouluttautumisasiaa vuosien ajan ja syystäkin tulee olla huolissaan. Tämän vuoksi toivon, että hallitus suhtautuu lakialoitteeseen erityisen vakavasti eikä tee siitä hallitus—oppositio-politiikkaa haudaten sen valiokuntien käsittelyyn Suomen turvallisuuden kehittämisen vahingoksi.

Toiseksi toivon, että suojelupoliisin terrorismintorjunnan taso voidaan ylläpitää. Vuosittain vahvistettava hankerahoitus tulee turvata, ettei se katoa hallituksen leikkausten paperisilppuriin, ja rahoitus voitaisiin turvata niin kauan kuin sille on perusteltu tarve.

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tapahtuneiden oikeuden loukkausten seuraamuksia määriteltäessä aivan keskeisimpiä periaatteita on se, kuinka tekijän tahto suhtautuu tehtyyn tekoon ja siitä seuranneeseen lopputulokseen. Onko tekijä nimenomaisesti tahtonut syntyneen seurauksen aikaansaamista, jolloin kysymyksessä on tahallinen teko. Jos tekijä ei ole tahtonut nimenomaisesti syntynyttä seurausta, mutta hänen olisi elämänkokemuksensa perusteella tullut ymmärtää ja käsittää, että hänen teostaan saattaa mainitunlainen seuraamus aiheutua, on kysymyksessä tuottamuksellinen teko. Jos tekijä ei ole tahtonut millään tavalla aiheuttaa syntynyttä seuraamusta eikä perustellusti voida hänen sellaista edes olettaa teollaan aiheuttavan, on kyseessä pikemminkin tapaturma.

Kun henkilö kouluttautuu terroritekoihin, hänen nimenomaisena tarkoituksenaan on aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja uhreja. Nämä uhrit ovat usein sivullisia, joita terroriteon tekijä ei edes tunne. Usein terroriteossa käytetään välineenä räjähdysaineita, joiden käsitteleminen ja pommeiksi valmistaminen vaativat koulutusta ja kouluttautumista, koulutusta, joka soveltuu vain toisen ihmisen vahingoittamiseen tähtäävään toimintaan. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää, että yhteiskuntamme osoittaa moitittavuutta myös niitä henkilöitä kohtaan, jotka osallistuvat terroritekoon tähtäävään koulutukseen.

Arvoisa puhemies! Minä kannatan Pirkko Ruohonen-Lernerin tekemää lakialoitetta.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Terrorismi on yleistynyt aivan huolestuttavalla tavalla koko maailmassa, ja kaikki tavat, miten terrorismia pystytään rajoittamaan, ovat erittäin kannatettavia. Terrorismi on nykypäivän syöpä, ja siihen on oltava lääkkeet. Tämä on yksi pieni askel oikeaan suuntaan.

Keskustelu päättyi.