Täysistunnon pöytäkirja 81/2011 vp

PTK 81/2011 vp

81. KESKIVIIKKONA 7. JOULUKUUTA 2011 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

27) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

 

Arja Juvonen /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Hyvät edustajat! Lasten suojelemiseksi laissa on säädetty menettelystä, jolla selvitetään alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien rikostausta. Voimassa olevan lain mukaan työnantajan on pyydettävä työntekijää esittämään ote rikosrekisteristä, kun tämä ensi kertaa otetaan työhön alaikäisten kanssa vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Laki koskee kuitenkin vain palkkatyötä ja työvoimahallinnon toimenpiteissä olevia. Vapaaehtoistyötä lasten kanssa tekevien rikostaustaa ei tarvitse selvittää.

Viime kuussa julkisuuteen tulleessa tapauksessa aiemmin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittu oli hakeutunut vapaaehtoistyöhön, jossa jatkoi lasten hyväksikäyttöä useiden vuosien ajan. Tällaisen häikäilemättömän toiminnan ehkäisemiseksi myös vapaaehtoistyöhön ottajalla tulisi olla samanlainen velvollisuus tarkastaa työntekijän rikostausta kuin työnantajalla Suomessa yleensäkin on. Lakialoitteessa esitetään, että lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoistyötä tekevät saatetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain soveltamisalan piiriin.

Euroopan neuvoston yleissopimus, jossa Suomikin on mukana, lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan antaa kansallista liikkumavaraa rikostaustaotteen esittämiskäytännöissä. Sopimuksen mukainen lasten suojelemisen tavoite kuitenkin edellyttää, että tässä yhteydessä vapaaehtoistoiminta on otettava huomioon laajemmin, mitä Suomessa on tehty. Tähän mennessä rikostaustan selvittämislaki on toiminut hyvin palkkatyön osalta. Omaksuttuja lainsäädäntöratkaisuja on myös arvosteltu, koska on katsottu, että ne mahdollistavat lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomitun toimimisen lasten kanssa muun muassa vapaaehtoistyössä.

Nyt voimassa olevan lain esitöissä on aikoinaan korostettu, että laki ennalta ehkäisevästi ohjaa rikostaustaa omaavia henkilöitä hakeutumaan töihin, joissa ei työskennellä lasten parissa. Olisi suotavaa, että samalla tavalla pyrittäisiin ohjaamaan rikostaustaisia henkilöitä pois lasten kanssa tehtävän vapaaehtoistyön parista.

Tämä tekemäni lakialoite ei harmikseni saanut kannatusta muilta eduskuntapuolueilta. Allekirjoittajia ei löytynyt. Miksi? Eikö aihetta koettu tärkeäksi, lasten suojelua seksuaaliselta hyväksikäytöltä, vai puuttuiko tältä aloitteelta mediaseksikkyys, joka näyttäisi olevan hyvinkin tärkeä asia viimeaikaisten lakialoitteiden esiin nostossa ja tuomisessa?

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan puhemies Eero Heinäluoma.

Mika Niikko /ps:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Arja Juvosen lakialoite lasten suojelemiseksi on erittäin hyvä ja kannattamisen arvoinen. Tämän vuoksi itsekin olen sen allekirjoittanut.

Vapaaehtoisia työntekijöitä lasten parissa maassamme on useita tuhansia. Tällainen epäkohta, jossa vapaaehtoisia työntekijöitä ei tarvitse seulan läpi saattaa lasten pariin työskentelyyn, on huono ja sanotaanko porsaanreikä lainsäädännössä, joka tulee korjata pikaisesti.

Lasta suojellaksemme meidän päättäjien tulee tässä salissa säätää semmoisia lakeja, jotka aidosti edistävät lasten hyvinvointia ja suojelevat vahingoilta, joita esimerkin mukaisesti täällä tänään olemme kuulleet, joten toivon, että hallitus suhtautuu tähän lakialoitteeseen vakavasti eikä tee tästä edellä mainittua oppositio—hallitus-politiikkaa vaan katsoo lapsen kokonaisedun ensisijaiseksi.

Markku  Mäntymaa  /kok:

Arvoisa puhemies! Lakivaliokunnassa käytiin tässä syksyllä keskustelua, jossa puhuttiin rikosrekisterin saattamisesta maksulliseksi. Muistini mukaan näitä rikosrekistereitä tilataan noin 70 000 per vuosi. Keskustelussa sivuttiin myöskin tätä, että pitäisikö myös vapaaehtoisilta ihmisiltä rikosrekisteriote vaatia.

Varmaan on syytä selvittää myös niiden kolmannen sektorin toimijoiden taustoja, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa — ymmärrän täysin — koska kaikki toiminta, joka voisi estää lasten hyväksikäyttöä, täytyy tutkia ja on varmasti asialle eduksi. Toisaalta minä olen pohtinut myöskin sitä, että kun tänä päivänä vapaaehtoistyöhön on aika vaikea saada ihmisiä, niin onko tässä sitten yksi kynnys, että ihmiset eivät lähde niin herkästi vapaaehtoistyötä tekemään, jos ja kun se vaatii tämän rikosrekisteriotteen. Mutta varmaan on syytä selvittää tulevaisuudessa tätäkin asiaa.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Juvosen aloite käsittelee vaikeaa aihetta ja yhteiskuntamme haavoittuvimpiin kohdistuvaa väkivaltaa, josta voi olla uhreille koko elämän mittaiset seuraukset. Olen täysin samaa mieltä edustaja Juvosen kanssa siitä, että tämä aihe ei taida olla tarpeeksi myyvä, kun se ei ole enempää huomiota saanut, mutta toivon, että myös tämä tärkeä lakialoite otetaan käsittelyyn jatkossa.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Lasten oikeuksien puolesta on aina taisteltava ja rakennettava tulevaisuutta lasten hyvinvoinnin kautta. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on erittäin julma asia. Se ei ole mitenkään vähäteltävä. Ihmetyttää, ettei lakialoitteen allekirjoittajia ole muista puolueista kuin perussuomalaisista. Tälle pitäisi antaa enemmän painoarvoa ja yleisestikin lasten asemaan ja oikeuksiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Toivottavasti hallituspuolueet heräävät viimeistään tässä vaiheessa ja laki-aloite tulee oikeasti käsittelyyn eikä sitä haudata eduskunnan käytäville. Kannatan edustaja Juvosen tekemää lakialoitetta.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Juvonen perusteli lakialoitteensa erittäin hyvin. Lasten asia on todella tärkeä, varsinkin kun puhutaan tästä asiasta, mahdollisesta rikosasiasta lapsia kohtaan. Näin ollen kannatan edustaja Juvosen lakiesitystä.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa puhemies! Hyvät edustajat! Hyviä puheenvuoroja täällä on käytetty.

Rikostaustaotteen tilaaminen Oikeusrekisterikeskukselta on helppoa ja maksutonta. Otteen voi tilata kotiin täyttämällä kaavakkeen netissä. Mikäli otteen tilaaminen muuttuu maksulliseksi tulevaisuudessa, maksun tuoma rasitus ei merkittävästi mielestäni haittaa vapaaehtoistyön tekijöitä, jotka ovat useimmiten taustaltaan vakavaraisia, kuten keskiluokkaisten perheiden isät, äidit tai aikuiset lapset. Työnantajilta saadun tiedon mukaan — esimerkiksi Seure tällä hetkellä Helsingissä — rasitus kohdistuisi ennen muuta eniten vähävaraisiin maahanmuuttajiin, joille otteen tilaaminen on muutenkin vaikeampaa. Tämän vuoksi esimerkiksi otteen maksulliseksi muuttaminen ei olisi kannatettavaa.

Keskustelu päättyi.