Täysistunnon pöytäkirja 81/2011 vp

PTK 81/2011 vp

81. KESKIVIIKKONA 7. JOULUKUUTA 2011 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta

 

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Tupakan vaarat tunnemme me kaikki. Me tiedämme, mitä se aiheuttaa ihmisen keuhkoille, mitä se aiheuttaa ihmisen terveydentilalle ja mitä se aiheuttaa ihmisen kukkarolle. On erittäin hyvä asia, jos tupakka saadaan kitkettyä tästä maasta pois, jos tupakoitsijat saadaan lopettamaan tupakanpoltto. Se auttaa silloin perheitä ja se estää myöskin passiivista tupakointia. Mutta meillä on kokemuksia jo vanhalta ajalta kieltolaista. Me tiedämme, miten siinä kävi meillä ja miten siinä kävi maailmalla. Nyt uhkaa käydä vähän samalla tavalla, kun puhutaan tupakan verotuksen muuttamisesta.

On oikein, että savukkeiden, sikarien, pikkusikareiden sekä piippu- ja savuketupakan veroa korotetaan keskimäärin 10 prosenttia. Sen sijaan savukkeeksi käärittävän, hienoksi leikatun tupakan veroa esitetään tässä laissa nyt korotettavaksi keskimäärin 25 prosenttia, ja se on väärin. Se on vastaavanlaista tupakkaa kuin nämä aikaisemmatkin mainitsemani tupakat. Tätä hienoksi leikattua tupakkaa polttavat vähävaraiset ihmiset, mielenterveysongelmaiset ihmiset, työttömät ihmiset, ne ihmiset, joilla ei ole varaa amerikkalaisiin pitkän filtterin savukkeisiin, pikkusikareista tai sikareista puhumattakaan. Jos tämä tupakan korotus hyväksytään, tulee se merkitsemään kioskimurtoja ja kauppamurtoja sen takia, että tupakkaa tupakkamies hakee joka tapauksessa, olipa laki mikä tahansa. Tai sitten mennään Viron laivalle ja sieltä roudataan isoja lasteja, ajetaan myöskin pohjoisesta pitkiä matkoja ja haetaan tupakkaa ja sitten sitä myydään. Tämä laki 25 prosentin korotuksellaan on omiaan lisäämään rikollisuutta etenkin meidän nuorten keskuudessa, joilla ei ole varaa näihin tupakoihin ja jotka näkevät tässä bisneksen. Tämä on asia, jolta on syytä olla sulkemalta silmiä.

Me puhumme tässä, että pitää saada valtiolle tuottoa, ja 50 miljoonasta on puhe. Tässä sikareiden ja pikkusikareiden osuus on katsottu noin 2 prosentiksi. Kuitenkin sikareita ja pikkusikareita polttavat ne ihmiset, joilla on varaa käyttää siihen tupakanpolttoon myös enemmän rahaa kuin muilla, eli mielestäni olisi parempi, että sikareiden ja pikkusikareiden verotusta nostettaisiin 25 prosenttia mutta sen sijaan hienoksi leikatun tupakan vero pantaisiin 10 prosenttiin, niin kuin muuallakin tuo vero on.

Jos halutaan parantaa ihmisiä, jos halutaan, että nuoret eivät tupakoi, sitä ei tehdä korottamalla sätkän veroa, se tehdään valistuksella. Se tehdään valistuksella, joka aloitetaan päiväkodista ja jota jatketaan kouluun ja jota viedään edelleen koko ajan eteenpäin. Jos halutaan, että aikuiset ihmiset, keski-ikäiset ihmiset ja eläkeläiset lopettavat tupakanpolton, sitä ei päätetä tässä salissa eikä sillä, että sätkän hinta nousee. Sillä voidaan edesauttaa sitä asiaa, että sen sijaan lasketaan tupakkaa korvaavien aineiden hintoja. Ne ovat tänä päivänä niin kalliita, että kaikkein vähävaraisimmalla väestöllä ei ole niihin varaa.

Sillä perusteella, että haluan estää myöskin rikollisuuden kasvun tässä maassa, esitän, että hienoksi leikatun tupakan veron korotus säädettäisiin samalle tasolle kuin muunkin tupakan veronkorotus eli 10 prosenttiin.

Mika Niikko /ps:

Arvoisa herra puhemies! Itse kannatan toimia, joilla pyritään vähentämän tupakan aiheuttamia sairauksia, sillä hyvinhän tiedetään, että yli 5 000 henkilöä vuosittain kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin puhumattakaan siitä, kuinka paljon se aiheuttaa kustannuksia terveydenhuollon piirissä.

Olisin kuitenkin toivonut, että tässä lainvalmistelussa olisi kiinnitetty huomiota enemmän myös tähän keksittyyn sähkötupakkaan, joka on valtaamassa markkinoita ja jonka hyöty myös on auttaa ihmisiä pääsemään eroon tupakasta kokonaan. Tällä hetkellähän se luokitellaan jossain määrin lääkeaineeksi tai tuotteeksi, jota ei voida myydä. Kuitenkin niitä nikotiiniampulleja pystytään tilaamaan verkkokaupan kautta Suomeen. Tällä hetkellähän se toimii kutakuinkin näin.

Toivoisin, että tästä salista löytyisi tahtoa, että me lähtisimme vauhdittamaan tämän sähkötupakan laillistamista, jotta voisimme vähentää tupakoinnin aiheuttamia sairauksia, mikäli se sitä kautta aidosti on mahdollista.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Kun ajatellaan verotusta, niin tietysti verotuksen kohteen pitäisi olla tarkoituksenmukainen ja sosiaalisesti mahdollisimman hyväksyttävä, ja tietysti terveyshaittojen torjuminen on kaikkein parhaimpia tavoitteita, mitä verotuksella voi olla. Siitä syystä on erittäin perusteltua, että meillä on varsin ankara tupakkavero Suomessa.

Sitten on keskustelua aika paljon siitä, pitäisikö sen veron olla suhteellinen vai pitäisikö sen olla yksikkökohtainen, ja kyllä terveysviranomaiset korostavat sitä, että sen pitäisi olla ensi sijassa yksikkökohtainen. Se on aika merkittävä tapa hoitaa tupakkaverotusta kaiken kaikkiaan maailmalla, ja hallitusohjelmassa todetaan, että tupakkaverotusta pitäisi kehittää yksikkökohtaiseen suuntaan. Tällä kertaa ei oteta semmoista askelta kuin olisi pitänyt ottaa, ja nyt valtiovarainministeriössä selvitetään ensi vuoden aikana sitten sitä, millä tavalla verotusta voitaisiin kehittää niin, että terveyshaittojen torjuminen olisi mahdollisimman tehokasta.

Sitten kääretupakan osalta on suorastaan välttämätöntä, että ei ole semmoista tuotetta, joka on poikkeuksellisen halpa, jota voidaan käyttää ja poltetaan tämmöisen sätkäpaperin kanssa, mikä on vielä erityisen epäterveellistä. Siinä suhteessa on ihan tarkoituksenmukaista, että sitä kaikkein halvimman luokan veroa nostetaan reippaasti. Tällä tavalla pyritään pitämään huolta siitä, että tämmöisiä tuotteita pyrittäisiin erityisen tehokkaasti välttämään.

Mitä sitten tulee tähän harmaatuontiin, niin tältä osin täytyy sanoa, että tietysti siitä ei ole luotettavia tilastoja olemassa, mutta tällä hetkellä ehkä voidaan arvioida, että se välttämättä ei ole viime aikoina merkittävästi kasvanut. Mutta on täysin selvää, että jatkuvasti pitää seurata sitä, esiintyykö harmaatuontia tai rikollista tuontia, ja jos sitä esiintyy merkittävästi, sitten pitää miettiä, voidaanko valvontaa tehostamalla pyrkiä torjumaan tämä tuonti. Jos se ei ole mahdollista, niin sitten tietysti vasta viimeisenä keinona pitää miettiä verotasojen alentamista, mutta tällä hetkellä mielestäni siihen ei ole minkäänlaista tarvetta, vaan tämä korotus on perusteltu.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Tolppasen tekemää esitystä, vaikka itse on ole tupakkamies enkä tupakoinnin kannattaja, mutta edustaja Tolppanen perusteli näitä asioita erittäin perusteellisesti. On todella ymmärrettävää, että tämä alhaisemman tason väestö, työttömät, pieneläkeläiset ja muut, jotka tupakoivat, käyttää ennen kaikkea juuri tätä sätkää ja kääretupakkaa, ja näille sillä on merkitystä sillä tavalla. On hyvä peruste, että ne, joilla on maksukykyä myös asioissa, sikarinsauhuttajat, maksavat siitä vähän reilummin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Arvoisat edustajat! Huomautan, että kyseessä on lakiehdotuksen toinen käsittely. Sisällöstä on päätetty jo ensimmäisen käsittelyn yhteydessä, joten edustaja Tolppasen ja edustaja Kokon kannattama esitys ei voi tulla käsittelyyn tässä yhteydessä. Jatketaan keskustelua.

Jouko Jääskeläinen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Varmaan asiasta on hyvä hieman keskustella, vaikka tässä puhemies varmaan ihan oikein juuri tulkitsi asian.

Valiokuntahan ei ollut tietämätön tästä problematiikasta, ja totesimme muun muassa, että savukkeiden kulutus on kohdistunut viime vuosina aiempaa enemmän edullisempiin hintaluokkiin ja hintaero halvimpien ja kalliiden savukkeiden välillä on kasvanut. Esitys siis tasaa hieman tätä eroa. Todettiin myöskin, että kääretupakka on haitallisempi terveysvaikutuksiltaan kuin tehdasvalmisteiset savukkeet.

Nämä ongelmat ovat olleet tiedossa ja niitä on hallitus arvioinut, myöskin valiokunta, ja pidän tätä lakiesitystä, josta me emme siis nyt enää äänestä, aivan oikeaan osuvana. Varmaan tätäkin markkinaa ja tilannetta seurataan jatkossa. Jos ilmenee suurempia ongelmia, niin varmaan hallitus tuo sitten muutoksia.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Nuo hintajoustokysymykset ovat tietysti mielenkiintoisia, mutta edustaja Tolppasen logiikka oli sillä tavalla vähän ongelmallista, että jos siis uskotaan, että nimenomaan tässä kaikkein halvimmassa tupakassa eli kääretupakassa se hintajousto ei toimisi eli että jos sen hintaa nostetaan, niin köyhimmät sitten hankkivat sitä vaikka rikoksia tekemällä, niin se tuntuu ehkä vähän liioitellulta. Kyllä on aivan selkeää näyttöä siitä, että tupakan hinnan nosto on ollut ylivoimaisesti tehokkain keino tupakan käytön rajoittamiseen.

Kaikki, jotka nyt pidempään olemme sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuneet, olemme täällä vuosien varrella olleet kirjoittamassa mietintöjä erilaisista keinoista tupakan käytön rajoittamiseksi. Yksi sieltä vielä puuttuu, ja se on tämä mielikuvamarkkinointi. Toivon mukaan tämä mielikuvamarkkinoinnin kieltäminenkin nyt saadaan ja tämä eduskunta saa asian hoidettua komeasti maaliin. Mutta kyllä se on aivan selvää, että mitä halvempaa se tupakka on, niin sitä enemmän sitä käytetään ja mitä kalliimpaa se on, niin sitä vähemmän sitä käytetään. Rikoksiin turvautuminen on todennäköisesti kuitenkin varsin rajoitettua.

Sinänsä edustaja Tolppanen on aivan oikeassa siinä, että tässäkin näkyy tietysti se taloudellinen epäoikeudenmukaisuus, joka korostui tässä juuri muutama päivä sitten Lääkärilehden julkistamissa tiedoissa siitä, että kaikkein köyhimmät elävät vielä odotettua lyhyempään verrattuna hyvätuloisiin kuin aiemmin on kuviteltu. Aivan samalla tavalla terveyserot johtuvat suurimmalta osalta juuri taloudellisesta eriarvoisuudesta, ja siksi niitä pitäisi pyrkiä rajoittamaan. Tupakan hinnankorotus on kyllä siinä yksi keino, mutta se ei ole riittävä johtuen juuri niistä syistä, joihin edustaja Tolppanen viittasi.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Minä olen kyllä sitä mieltä, että jos ne, jotka elävät kaikkein pienimmillä tuloilla, elävät kaikkein lyhimpään, niin olisi todellakin syytä ruveta parantamaan heidän elinolosuhteitaan, kotejaan ja ravinnonsaamistaan jne.

Mutta, arvoisa puhemies, sillä perusteella, mitä äsken tuolla puhuin, minä esitän tämän lakiehdotuksen hylkäämistä.

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa herra puhemies! Hallitushan esittää ihan selkeästi, että savukkeiden, sikarien ja piipputupakan veroa korotetaan vuoden 12 alusta keskimäärin 10 prosenttia, mutta sätkätupakan veroa peräti 25 prosenttia.

Mitkä ovat ne sosiaaliset perusteet, jotka oikeuttaisivat sätkätupakan korkeamman verotuksen? Kovat hinnankorotukset eivät poista riippuvuutta, ne vain johtavat köyhien talouden entistäkin ahtaammalle. Tupakan hinnannousut aiheuttavat sen, että tupakasta riippuvaiset köyhät ihmiset joutuvat luopumaan monesta välttämättömästä hankinnasta. Seurauksena on siis elintason lasku niillä, joilla elintaso on jo minimissä. Tämä on kiertämätön tosiasia. Riippuvuudesta kärsivät eivät voi ilman yhteiskunnan tuntuvaa apua vähentää tupakointia. Myös tämä riippuvuudesta vieroittaminen lääkkeiden avulla on äärimmäisen kallista pienituloisten kannalta. Yksi lääkekuuri maksaa noin 250 euroa, ja usein yhdellä kuurilla ei tupakasta irrottauduta. Näihin toimeentulokysymyksiin, näihin sosiaalisiin näkökohtiin tässä ei kyllä paljoakaan ole kiinnitetty huomiota eikä nähty vaivaa.

Keskustelu päättyi.