Täysistunnon pöytäkirja 81/2011 vp

PTK 81/2011 vp

81. KESKIVIIKKONA 7. JOULUKUUTA 2011 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kasvihuoneviljelijät joutuvat tuotannossaan käyttämään varsin paljon energiaa, mutta nämä yritykset jäisivät hallituksen esityksen mukaisen energiaintensiivisen toiminnan veronpalautuksen ulkopuolelle. Vain muutama kasvihuone pääsisi palautuksen piiriin, koska veronpalautuksena maksetaan vain 50 000 euroa ylittävä osuus. Palautuksen alarajaksi tulisi asettaa 5 000 euroa, jotta korkea alaraja ei sulkisi pois tyypillisiä energiavaltaisia kasvihuoneyrityksiä.

Ehdotan eduskunnalle mietinnön vastalauseeseen sisältyvää keskustan lausumaehdotusta hyväksyttäväksi eli ehdotan, että eduskunta antaisi seuraavan lausuman: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa energiaveron palautuksen omavastuuosuuden vaikutusta kasvihuone- ja puutarhayrittäjien kohdalla ja ryhtyy kiireellisesti riittäviin toimenpiteisiin energiakustannusten leikkaamiseksi myös heidän osaltaan."

Ari  Torniainen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kivirannan tekemää lausumaehdotusta.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on niitä esityksiä, joilla nimenomaan Suomen kilpailukykyä pyritään olennaisesti parantamaan ja tosiaan energiaintensiivisille toimialoille annetaan nyt merkittävä huojennus sähköverosta ja energiaverosta. Nimenomaan paperiteollisuudelle tällä on erittäin suuri merkitys siitä syystä, että Ruotsissa energia on Suomea halvempaa. Tässä suhteessa meidän pitää pyrkiä pitämään huolta siitä, että suhteessa naapurimaihimme meillä metsäteollisuuden kilpailuedellytykset ovat hyvät. Nimenomaan tässä tilanteessa, jossa maailmantaloutta kohtaa useita uhkia, on tärkeätä, että pyritään antamaan uskoa siihen, että teollinen toiminta Suomessa voi merkittävällä tavalla jatkua. Uskon, että paperimiehet kiittävät kokoomusta ja hallitusta sitten siitä, että tällaisia toimenpiteitä on saatu aikaiseksi työpaikkojen säilyttämiseksi, vaikka alalla kovia haasteita tällä hetkellä on.

Edustaja Kiviranta kiinnitti tärkeään asiaan huomiota. Laissa tosiaankin veroja täytyy maksaa enemmän kuin 50 000 euroa, jotta palautusta voi saada. Tämä on tehty siitä syystä, että palautuksen saajia ei ole huomattavan suurta joukkoa, joka työllistäisi Verohallintoa erittäin suuresti, ja tietysti kaikkein suurimmalla yrityksellä tämän taloudellinen merkitys on suuri, pienemmillä yrityksillä pienempi. Meillä on joitakin kasvihuoneviljelijöitä, jotka pääsevät tämän huojennuksen piiriin, jotka maksavat enemmän kuin 50 000 euroa vuodessa energiaveroa. Tältä osin täytyy sanoa, että oikeastaan suurempi huoli on kilpailutilanne. Jotkut saavat huojennusta, kaikki eivät saa huojennusta, ja se voi johtaa siihen, että syntyy kasvihuone-elinkeinossa tilanne, jossa pitää pyrkiä kasvattamaan kasvihuoneitten kokoa epätarkoituksenmukaisella tavalla, mikä ei olisi kovinkaan hyvä.

Tästä syystä valiokunnan mietintöön on kirjattu, että hallituksen on syytä selvittää näitä kilpailuolosuhteita ja katsoa, että jos syntyy vääristymää markkinoilla, niin sitten voitaisiin ajatella semmoista, että sektorikohtaisesti annettaisiin joku alhaisempi raja. Mutta se voi olla vain joku tietty sektori, ja tältä osin kasvihuonesektori on ehkä se kaikkein merkittävin.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Äsken lausumaehdotusta tehdessäni on huomannut enää ylistää tätä muutoin hyvää esitystä, eli energiaintensiivisen teollisuuden kannalta tämä esitys on hyvä, ja oli hyvä asia, että hallitus aikaisti tätä esitystä jopa omaan ohjelmaansa nähden yhdellä vuodella. Näin hallitus on tullut keskustan vastalauseen linjoille.

Keskustelu päättyi.