Täysistunnon pöytäkirja 82/2005 vp

PTK 82/2005 vp

82. TIISTAINA 6. SYYSKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi /kd(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Kun tässä on nyt pantu hevosasiat ja metsäkaupat kuntoon, niin nyt on vielä maaseutua koskevana asiana kiinteistövero ja yksityisteiden varrella asuvat ihmiset, joiden asema on tällä hetkellä epäoikeudenmukainen. Olen tästä tehnyt lakialoitteen kiinteistöverolain 3 §:n muuttamiseksi.

Kiinteistövero säädettiin myös tuolloin 1990-luvun alkuvuosina. Sillä korvattiin asuntotuloverotus, manttaalimaksu ja katumaksu. Taajama-alueella, kun katumaksu poistui, niin tilalle tuli kiinteistövero. Haja-asutusalueilla yksityisteiden varsilla olevat ihmiset tulivat kyllä asuinkiinteistöjensä, tonttiensa, rakennustensa osalta — ei metsä- ja maatalousmaan osalta kuitenkaan — kiinteistöveron alaisiksi, mutta heiltä ei poistunut mitään maksua, ehkä manttaalimaksu joiltakin, jos sellaista manttaalia sattui olemaan. Näin ollen kiinteistövero tuli haja-asutusalueilla yksityisteiden varsilla asuville ylimääräisenä, osittain siis kaksinkertaisena maksuna, ilman että sitä vastaan tulee mitään korvausta tai etuutta. Tämä epäkohta syntyi, ja sitä ei ole poistettu.

Esitän tässä aloitteessa, että tämä epäkohta poistettaisiin sillä tavalla, että kiinteistön omistaja voisi vähentää maksuun määrätystä kiinteistöverosta yksityistien tiekunnalle maksamansa tiemaksut 30 euron omavastuuosuuden ylittävältä osin. Tuo 30 euron omavastuuosuus voisi olla perusteltu, jotta ihan pienet laskut eivät pyörisi täällä verotuksen byrokratiassa.

Mutta todellakin edelleen meillä asuu yksityisteiden varsilla maaseudulla tuhansia ihmisiä. Tänä päivänä he maksavat hirmuisen kovan polttoaineveron, jota ministerit pallottelevat, että alennetaan, ei alenneta, alennetaan, ei alenneta ja ei alenneta. He maksavat siitä kaikkein kovimmin. Siellä ei ole mitään julkista liikennettä, niin kuin on näissä suurissa keskuksissa, ja he maksavat sitten myös tuon teidensä, yksityisteiden, ylläpidon ja kunnossapidon, koska Lipposen hallitus leikkasi 1996 ensin kokonaan yksityisteiden valtionavut pois, sitten se palautti niitä hieman, mutta yhä edelleen Vanhasen hallituksen aikanakin nuo yksityistieavustukset ovat tavattoman vahvasti alimitoitettuja. Näyttääpä ensi vuoden budjettiesityksessä jälleen olevan leikkaus yksityistieavustuksiin, eli on kyllä täysin kohtuutonta näitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat tasavertaisia Suomen kansalaisia, rakentavat tätä maata ja maksavat veronsa, että he vielä näiden bensiini- ja muiden verojen lisäksi maksavat kaksinkertaista kiinteistöön perustuvaa veroa tiemaksun ja kiinteistöveron muodossa.

Tällä perusteella ehdotan, että todellakin tällainen muutos kiinteistöverolain 3 §:ään tehtäisiin, ja se toisi tasa-arvoa. Tällä hetkellä on, ikävä todeta näin keskustajohtoisen hallituksen aikana, vakavalla vauhdilla epätasa-arvoisuus kiihtymässä maaseudun ja taajamien välillä ja niiden asujien välillä.

Tällä aloitteella on tietysti jonkinmoinen merkitys kuntien saaman kiinteistöveron määrälle. Olisikin tietysti perusteltua, että kun nämä yksityistiet sijaitsevat maaseutualueilla ja usein kunnissa, jotka ovat taloudellisesti kaikkein ahtaimmalla, valtio ottaisi vastuulleen tämän menetyksen ja maksaisi esimerkiksi juuri näitä tieavustuksia ja vastaavia tukia kunnan kautta sillä lailla, että kunta ei kärsisi eikä ainakaan kunnan tarvitse tiekuntia avustaa, niin kuin nyt on eräissä tapauksissa lähes pakko, vaikka kunnat yleensäkin tällä hetkellä on hallituksen toimesta ajettu lähes katastrofaaliseen talous- ja muuhun tilanteeseen.

Herra puhemies! Esitys on siis maaseudun kannalta tavattoman perusteltu mielestäni. Minä toivon, että se saisi myös sen mukaisen kohtelun ja tässä lähdettäisiin liikkeelle varsin nopeasti. Totean vielä, että olen havainnut, että Vanhasen hallitus ei lupauksistaan huolimatta olekaan nostamassa kiinteistöveroprosentteja yleisesti, vaan siitä on ehkä luovuttu. En tiedä, onko lopullisesti luovuttu, mutta ei ainakaan esitystä ole nyt tulossa. Totean, että kun hallitus on antamassa Suomen kaikkein rikkaimmille reippaat varallisuusveron kevennykset, niin olisi ollutkin kohtuutonta nostaa myös sitä varallisuusveron muotoa, joka kiinteistöveron muodossa peritään myös kaikkein pienimmästä mummonmökistä. Tässä mielessä tilanne on tietysti positiivinen, mutta tämä epäkohta, joka lakialoitteesta ilmenee, on syytä korjata.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Kankaanniemen aloite on erinomainen. Se on siinäkin mielessä tärkeä, että olen itse päässyt tähän arvostettuun allekirjoittajien joukkoon ja pidän tämän etenemistä erittäin tärkeänä. Mutta ed. Kankaanniemen puheenvuorossa kuulsi huoli siitä, mitä on yksityisteitten kustannusrasitus ja siihen liittyvät asiat tässä olemassa. Toivon, että tähän syntyy myöskin, kun tämä myönteisesti varmasti etenee, sellainen aloite rinnakkaisaloitteena taikka muuten, missä todetaan, että yksityisteihin sisältyvä arvonlisävero-osuus olisi myöskin arvonlisäverovelvollisen verotuksessa vähennyskelpoinen, ja tämä asia tulisi järjestykseen.

Herra puhemies! Yhteen asiaan, mikä liittyy näihin yksityistieavustuksiin. Ed. Zyskowicz ei ole paikalla kertomassa sitä, mitä ennen vaaleja on luvattu. Ainakin itse saarnasin voimakkaasti maakunnissa sen puolesta, että silloin, kun keskusta saa ylivoiman ja otteen ja hallituksen johdon, niin yksityistieavustukset palautetaan valtionavustuksina täysimääräisesti sille tasolle, mille ne kuuluvat, millä ne ennen ovat olleet. Näyttää, että tämäkin asia, jota pidän erittäin tärkeänä, on niitä unohtuneita asioita.

Kun ed. Kankaanniemi puhui siitä, mitä tämä tarkoittaa harvaanasutulla ja köyhällä maaseudulla, näistä molemmista asioista myöskin ne, jotka asuvat Pääkaupunkiseudulla, rikkaassa Helsingissä taikka Tampereella tai jopa Turussakin, kun näin katselen tätä, pääsisivät osallisiksi eikä se heillekään väärin ole, jos oikeus ja kohtuus heidät tapaisi.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! On oikein hyvä, että halutaan nähdä ongelmia maaseudulla asuvien ihmisten kannalta, ja mielestäni tämä lakialoite on ihan oikeudenmukainen. Toivon, että se saisi myönteisen jatkokäsittelyn. Ed. Seppo Lahtela viittasi juuri tuohon ongelmaan, mikä on yksityisteitten arvonlisäveron kohdalla. Olisi hyvä, jos arvonlisäverovelvolliset voisivat saada sen vähennyksenä, mutta se ei taas kohtelisi kaikkia tasapuolisesti, koska kaikki yksityisteitten varrella asuvat eivät ole arvonlisäverovelvollisia.

Pitäisi löytää semmoinen ratkaisu, että yksityistiet vapautettaisiin arvonlisäverosta tykkänään. Nythän on se tilanne, että kun kunnat antavat — onneksi antavat — yksityisteille valtionapua, niin monta kertaa merkittävä osa tai kaikki kunnan avusta menee valtiolle arvonlisäveron muodossa, elikkä tämä tilanne on kyllä ongelmallinen. Toivon, että tämä aloite synnyttäisi ei vaan täällä täysistunnossa vaan myöskin asianomaisessa valiokunnassa hyvän keskustelun.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! On hyvä, että tässä salissa otetaan kansalaisten tasavertainen kohtelu puheeksi, ja tässä tapauksessa, kun ed. Kankaanniemi on tehnyt tämän kyseisen aloitteen yksityisteitten varsilla asuvien ihmisten tavallaan verohelpotuksista, niin tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta tämä tietysti on aivan liian lyhyt askel, jotta kansalaisia kohdeltaisiin todella oikeudenmukaisesti. On näet niin, että Suomessa on yksityisteitä noin 250 000 kilometriä ja näitten yksityisteitten varsilla asuvat suomalaiset joutuvat, kuten ed. Kankaanniemi aloitteen perusteluissa aivan oikein mainitsee, huomattavasti rankemman verokohtelun alaiseksi saamatta kuitenkaan oikeudenmukaista palautusta mistään.

Siinä vaiheessa todella, kuten ed. Kankaanniemi toteaa, kun katumaksusta luovuttiin ja säädettiin yleinen kiinteistöveromaksu, tapahtui erittäin suuri vääryys, ja kun samanaikaisesti vielä myöskin yksityisteitten valtionavuista lähes kokonaan luovuttiin ja niitä valtionapuja ei Vanhasen hallituskaan ole lupauksistaan huolimatta pystynyt korottamaan, niin tässä tapauksessa voitaisiin pientä lievitystä maaseudun ihmisille tällä lakiuudistuksella tehdä. Erittäin kannatettava uudistusehdotus, minkä ed. Kankaanniemi on tehnyt.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Liityn myöskin siihen kuoroon, joka kehuu tätä lakialoitetta. Tässä ed. Hemmilä toi hyvin esille sen, että todellakin tämä yksityisteiden valtionavun määrä on jo sillä tasolla, että kunnilla ei ole mahdollisuutta välittää sitä edelleen siinä määrin, että teitten kunto voitaisiin pitää siedettävällä tasolla, joten nyt, kun taas käsittelemme täällä tulevan vuoden budjettia, meidän ehdottomasti pitää tähän kohtaan kiinnittää huomiota, ja uskonkin, että varmaan monista oppositioryhmistä tulee sitten aloitteita siihen, että saataisiin lisättyä yksityisteiden valtionapua.

Aivan niin kuin täällä ed. Oinonen totesi, niin todellakin tämä alv-velvollisten mahdollisuus vähentää arvonlisäveron osuus on tietenkin sinällänsä ihan kannatettavaa, mutta näitä arvonlisäverovelvollisia niitten yksityisteitten syrjissä asuu kohtuullisen vähän, joten siinä mielessä se ei todellakaan paljon koskisi näitä ihmisiä, jotka asuvat siellä haja-asutusalueella. Mutta erittäin kannatettava lakialoite kaiken kaikkiaan.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan tämän asian käsittelyn yhteydessä vielä korostaa ja alleviivata sitä, että kun viime vaalikaudella keskustan edustajat tässä salissa oppositiosta käsin arvostelivat voimakkaasti silloisen Lipposen hallituksen toimia myöskin yksityistieavustusmäärärahojen jakamisessa, niin on kyllä kohtuuttoman raukkamaista, näin voin sanoa, tältä keskustajohtoiselta hallitukselta olla lunastamatta niitä lupauksia, joita keskusta viime vaalikaudella aivan selvästi kansalaisille antoi tässäkin asiassa. Se on erittäin suuri vääryys suomalaisia kohtaan, että oppositiossa luvataan runsaskätisesti, tässä tapauksessa haja-asutusalueitten ihmisille, ja sitten hallituksessa, kun on valta tehdä niitä ratkaisuja, ei kuitenkaan lupauksia pidetä eikä lunasteta.

Haluan vielä muistuttaa siitä, että kyllä arvonlisävero rasittaa yksityistiekuntia paljon enemmän kuin tällä hetkelläkään valtion talousarviossa osoitetaan yksityisteitten avustamiseen. Elikkä yksityisteiltä valtio nettoaa arvonlisäveron keräämisen muodossa rahaa, kun se käyttää yksityistieavustuksiin vähemmän.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Kankaanniemi on tässä aloitteessaan kiinnittänyt huomiota erittäin tärkeään asiaan. Onko juuri tämä se malli, sitä en osaa sanoa, mutta joka tapauksessa me tiedämme, että yksityisteitten varsilla tällä hetkellä asuu myös entistä vähemmän esimerkiksi yrittäjiä, maatalousyrittäjiä jne. Tässäkin budjettiesityksessä, joka meille parin viikon päästä annetaan, ennakkotietojen mukaan yksityisteitten avustukset, määrärahat, ovat viimevuotista hiukan alemmat. (Ed. Hemmilä: Paljon alemmat!) Minä toivon, että eduskunta saa muutoksen siihen, kun käsittelemme asiaa syksyn aikana. Eli joka tapauksessa, vaikka määrärahat olisivat entiset, niin yksityisteitten varsilla asuvien kustannus aina asukasta kohden, perhekuntaa kohden, vuosittain kasvaa, koska asukkaat vähenevät.

Tosiaan vielä kerran tästä aloitteesta: Toivon, että jollakin tavalla, onko se tämä tai joku muu tapa, sitten myös huomioidaan tämä epäkohta ja tehdään siihen korjaukset. Vielä kerran toivon, että eduskunnan toimesta todella myös näitä yksityistieavustuksia korotetaan tämänvuotisista ensi vuodelle.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! On hyvä, että yksityisteistä käydään tämän aloitteen pohjalta hyvää keskustelua. Tällä aloitteella halutaan osaltaan korjata niitten ihmisten elämäntilannetta, jotka asuvat yksityisteiden varsilla, ja tämä on erittäin hyvä. Mutta aloitteen perusteluissa viitataan myöskin kuntatalouteen.

Asia on sikäli ajankohtainen, että meillä eilen oli kotikaupunkini Keuruun kaupunginvaltuuston seminaari taloustilanteesta, ja siinä me jouduimme pohtimaan näitä ankeita asioita. Me päätimme kuitenkin, että me emme vähennä kunnan yksityisteitten avustuksia, säilytämme ne ennallaan. Mutta kun se kuntatalous on kovissa paineissa, niin valitettavasti tulee seuraava lakialoite käsittelyyn, jossa sitten opetusryhmien kokoa ilmeisesti joudumme suurentamaan, elikkä kielteinen vaikutus ulottuu sitten muuhun kuntatalouteen heijastevaikutuksena, ikävä kyllä. On hyvä, että kansanedustajana olen saanut tuntuman tuohon kuntatalouden todellisuuteen ja tuskaan, joka ei mitään hyvää eikä mitään myönteistä, ikävä kyllä, tunnu sisältävän.

Yksityistieasiat ovat tärkeät myös maan puuhuollon kannalta, josta äsken toin esiin huolta. Entistä enemmän teollisuuden puut tuodaan välittömästi metsästä kannolta tuotantoon ja jatkojalostukseen, ja siksi on tarpeen, että tiet voisivat olla kunnossa. Elikkä kaikki se, millä voitaisiin auttaa sitä, että yksityistiekunnat voisivat huolehtia teiden kunnosta, on ensiarvoisen tärkeää myös kansantalouden, ei vain tien varrella asuvien kannalta. Tällä lakialoitteella autettaisiin sitä, että yksityistiekunnilla olisi mahdollisuus paremmin hoitaa talouttaan ja myös yksityisteiden varrella asuville ei tästä yksityisteitten taloudesta tulisi kohtuuttomia menoja.

Ed. Hemmilä viittasi täällä siihen, että yksityistiet maksavat arvonlisäveroa tuntuvasti enemmän kuin valtio antaa avustuksia. Nythän täytyy muistaa, että valtion avustukset kohdistuvat vain erityiseen rakentamisluontoiseen toimintaan yksityisteillä, eivät normaaliin yksityistien vuotuiseen ylläpitoon. Olisi toivottavaa, että valtion avustukset voisivat palata yksityisteille myös normaaliin tienhoitoon, mutta elleivät palaa, niin lähdettäisiin esimerkiksi tämän lakialoitteen kautta asiaa korjaamaan, ja vielä parempi olisi, kuten olen aiemmin viitannut ja monissa puheenvuoroissa on täällä viitattu, että poistettaisiin yksityisteitten arvonlisävero.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Minä en tiedä, ovatko tällaiset erityiset kiinteistöverolain huojennukset kaikkein paras tapa kohdentaa erilaista tukea nimenomaan yksityistien asukkaille. Minä luulen, että paljon yksinkertaisempia tapojakin löytyisi, nimenomaan nämä arvonlisäverosäännökset ja myöskin se, että valtion budjetissa olisi yksityisteiden kunnostamiseen ja avustamiseen varattu edes indeksin verran vuosittain lisää määrärahaa, koska tiedetään, kuinka tärkeä tämä hiussuoniverkosto meille on.

Mutta arvoisat hallituspuolueen kansanedustajat, jotka täällä nyt olette käyttäneet hyviä puheenvuoroja: Kun se kritiikki, mihin ed. Hemmiläkin viittasi, oli niin järkyttävän kovaa koko viimeisen nelivuotiskauden, niin minä kysyisin, minkälaiset voimat siellä sosialidemokraateissa ja Suomen keskustassa nyt sitten jauhavat, kun nämä teidän äänenpainonne eivät kantaudu siellä ollenkaan, vaan mennään juuri päinvastaiseen politiikkaan eli aleneviin summiin. Te edustatte hallituspuolueita täällä ja kerrotte, kuinka tärkeää on, että näihin varataan rahaa, ja kuitenkin miinusmerkkisiä lukemia vuodesta toiseen valtion budjetissa tulee. Seurasin nimittäin tiekeskustelua kesän aikana ja panin merkille, että siellä hallituspuolueen ministerit haukkuivat itseänsä enemmän, ettei tarvinnut oppositiosta muuta kuin ihmetellä, mikä tässä oikein meidän roolimme on, ja tämä sama keskustelu jatkuu myöskin täällä yksityisteidenkin osalta, puhumattakaan näistä suurista infrahankkeista. Mitkä ovat ne voimat, jotka siellä vääntävät tätä yksityisteiden määrärahaa vuodesta toiseen alaspäin, koska nämä ovat Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa mielestäni erittäin tärkeitä asioita?

Lauri Kähkönen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Olen vuosikausia puhunut niin alemman asteisen tieverkon rahoituksesta kuin yksityisteistä ja myös nyt parin viime vuoden aikana vähäliikenteisistä rautateistä, ja jo edellisten hallitusten aikana näihin ei saatu riittäviä korotuksia. Ed. Salo muistaa sen. Rahoja on nyt hiukan nostettu kuitenkin viime vuosina, mutta ne eivät ole riittävät. Minä allekirjoitan sen ja toivon tietenkin, että kaikissa hallituspuolueissa ja omassa ryhmässänikin niitten edustajien määrä kasvaa, jotka tämän todella tiedostavat. Minusta on kyse vakavasta ongelmasta eli alueellisesta tasa-arvosta. Jos näitä asioita ei panna kuntoon, niin ei voi edellyttää esimerkiksi elinkeinoelämältä, että sillä on tasavertaiset toimintaedellytykset kyseisillä alueilla.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Tästä on hyvä jatkaa, mitä ed. Kähkönen totesi, että niin alempiasteinen tieverkko kuin yksityistietkin ovat maaseudun, sanoisiko, verisuonia ja siellä se elämä sykkii, jos ne tiet ovat kunnossa, taikka ei, jos ne eivät ole kunnossa.

Luulin, kun keskusta tuli hallitusvastuuseen, että nyt se puoli korjattaisiin, sinne annettaisiin lisää rahaa. Mutta kyllä, niin kuin ed. Kankaanniemi täällä totesi, rahat ovat vähentyneet, ja kuten ed. Kähkönen totesi, tulevassa budjetissa ei tule olemaan niin paljon rahaa kuin oli Lipposen hallitusten aikaan. (Ed. Kähkönen: Esityksessä, esityksessä!) Tuntuu vähän ihmeelliseltä. — No, toivottavasti se on esitys ja täällä eduskunnassa saadaan tieasiat kuntoon. — Mutta uskon, että nämä edustajat, jotka täällä nyt ovat, niin opposition kuin hallituksenkin edustajat, ovat painamassa nappia, että ne tierahat pistetään kuntoon. Nyt näyttää vaan siltä, että hallituksen sisälläkin rupeaa olemaan oppositiossa yksi sun toinen ministereistä lähtien. Tässä ruvetaan käymään jo vuoden 2007 vaaleja ja istutaan hallituksessa ja ollaan silti oppositiossa. (Ed. Salo: Aivan, aivan!) Se on vähän sellaista kaksinaamaista peliä, ja petetään ihmisiä ja varsinkin maaseudulla olevia ihmisiä uskotellaan, että hoidetaan asioita, mutta niin ei tehdä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Voi pikkuisen jo mennä aloitteen varsinaisesta aiheesta kauas. Koetan sitä välttää, mutta minusta olisi tarpeen, että meillä todella poliittinen tahtotila, joka nousee kansalta, välittyisi virkamiesvalmisteluun ja hallituksen ratkaisuun, että meillä todella olisi arvovalintoja poliittisten ratkaisujen pohjana koskien juuri yksityisteitä ja alemman asteista tieverkkoa kuin myös niin sanottuja vähäliikenteisiä rautateitä. On kysymys kokonaisuudesta ja sen toimivuudesta. Meillä liian helposti nähdään vain jotkut painopistealueet ja ne asiat, jotka ovat olennaisia, kuten yksityistiet, jäävät liian vähälle huomiolle.

Keskustelu päättyy.