Täysistunnon pöytäkirja 82/2013 vp

PTK 82/2013 vp

82. PERJANTAINA 13. SYYSKUUTA 2013 kello 13.02

Tarkistettu 2.0

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 117 §:n muuttamisesta sekä rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyseessä on siis hallintovaliokunnan mietintö koskien hallituksen esitystä laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta.

Näillä ehdotetuilla laeilla tehdään suomalaiseen kansalliseen lainsäädäntöön niin sanotusta EU:n asevientiasetuksesta johtuvat tarkistukset ja täydennykset. Asevientiasetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, ja sen soveltaminen alkaa pääosin 30.9.2013. Tämän vuoksi ampuma-aselaista on tarpeen poistaa säännökset, jotka ovat asevientiasetuksen kanssa päällekkäisiä. On myös säädettävä kansallisista viranomaisista, jotka toimivat asetuksessa tarkoitettuina lupa- ja valvontaviranomaisina.

Hallituksen esityksen mukaan kaupallisen aseviennin lupaviranomaisena jatkaisi Poliisihallitus. Yksityinen vienti tulee asevientiasetuksen sovellettavaksi tulon yhteydessä luvanvaraiseksi. Tilapäinen yksityinen asevienti tapahtuu lähes kokonaan kansallisten hallussapitoon oikeuttavien lupien ja Euroopan ampuma-asepassin nojalla. Lisätehtäviä tulee siten lähinnä vain pysyvästä yksityisestä viennistä. Hallituksen esityksen mukaan muun kuin kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvan viennin lupa- ja valvontaviranomaisena toimisi lähin poliisilaitos, mikä on arvioitu viranomaistoiminnan ja palveluiden saatavuuden kannalta toimivimmaksi ratkaisuksi. Suomessa aseviennistä muodostuvan lupamäärän arvioidaan jäävän vuosittain enintään satoihin.

Valiokuntakäsittelyssä on tullut esiin vaihtoehto koota asetuksen lupa- ja valvontaviranomaistehtävät myös pysyvän yksityisen viennin osalta Poliisihallitukseen. Tämän ratkaisun eduksi on nähty ammattitaidon keskittäminen yhteen toimipisteeseen sekä kaupallisten että muiden lupien osalta vuosittaisen lupamäärän jäädessä vähäiseksi. Myös ohjeistus- ja ohjaustarve olisi vähäisempi ottaen huomioon erityisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisten esteiden arvioinnin. Poliisihallituksella ja ulkoasiainministeriöllä on jo kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvan viennin osalta tähän liittyvä kiinteä yhteistyö.

Toisaalta tehtävien keskittämisestä Poliisihallitukseen seuraisi yksityiselle luvanhaltijalle tarve asioida useammassa eri paikassa lupa-asioissa. Poliisilaitos on fyysisesti helpommin tavoitettavissa, jolloin asioinnin voi tehdä henkilökohtaisesti, joka helpottaisi myös esimerkiksi hakemuksen laatimista koskevaa ohjeistusta. Sinänsä yksityisen vientilupa-asian vireilletulo ei edellytä hakemuksen jättämistä henkilökohtaisesti. Mikäli luvat myöntää eri viranomainen, edellyttää se viranomaisten yhteistyötä koskevaa ohjeistusta.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Lupa 2016 -hankkeeseen liittyvä sähköinen asiointi ei ole toistaiseksi käytössä. Ampuma-aselupahakemuksen toimittaminen nykyisten sähköisten järjestelmien avulla ei ole asianmukainen vaihtoehto hakemuksen sisältämien salassa pidettävien tietojen vuoksi.

Valiokunta pitää keskeisenä, että lupajärjestelmä on mahdollisimman yksinkertainen, toimiva ja käyttäjäystävällinen. Valiokunta on myös eri yhteyksissä pitänyt sekä hallinnon että ammattitaidon varmistamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisena asioiden keskittämistä yhteen paikkaan, kun asioiden määrä on vähäinen. Samalla korostetaan palveluiden saatavuuden ja tavoitettavuuden tärkeyttä. Näillä perusteilla hallintovaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että asevientiasetuksen soveltamisalaan kuuluvat lupa- ja valvontatehtävät keskitetään myös pysyvää yksityistä vientiä koskevilta osin Poliisihallitukseen. Luvanhakijan tarpeiden huomioimiseksi valiokunta kuitenkin ehdottaa, että lupahakemuksen voi jättää poliisilaitokseen, vaikka käsittelijänä ja valvontaviranomaisena on Poliisihallitus. Lupahakemuksen voisi siten käytännössä jättää muullekin kuin kotikunnan poliisilaitokselle. Säännös ei estä myöskään kaupallisten vientilupahakemusten jättämistä poliisilaitokselle.

Valiokunta puoltaa hallituksen 2. ja 3. lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomina ja 1. ehdotuksen hyväksymistä muutettuna juuri siten, että lupa- ja valvontaviranomaisena asevientiasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimii Poliisihallitus ja lupahakemuksen voi jättää myös poliisilaitokseen.

Hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys on kannatettava, erityisesti se, että nämä luvat keskitetään yhdelle viranomaiselle ja ne voidaan hoitaa samassa prosessissa ja jättää nuo lupahakemukset myös sähköisesti. Se on hyvä asia aseviennin kannalta.

Aseviennin sektori kaupallisilla toimijoilla on varsin pieni tässä maassa, mutta kaupallisilta toimijoilta on tullut huolenaiheita aseiden vientiin ja aseiden osien vientiin liittyen, lähinnä aseseppien taholta. Suomessa on erittäin korkeatasoista ammattitaitoa omaavia aseseppiä, ja heidän elinkeinonsa edellyttää, että tämä vientiketju ja markkinointiketju ovat mahdollisimman sujuvia.

Itella teki joitakin aikoja sitten päätöksen, että se ei enää kuljeta postissa aseen osia eikä aseita. Tämä on aiheuttanut nyt asesepille ja näille kaupallisille alan toimijoille suuria vaikeuksia harjoittaa tuota elinkeinoa, on pitänyt hakea sitten uusia tapoja toimittaa aseita perille. Valtionyhtiön tulisi täyttää tuo yleispalveluvelvoitteensa pakettien ja postilähetysten osalta tältäkin osin. Silloin kun ase osina lähetetään postin kautta, niin siitä ei varmasti ole vaaraa kenellekään. Halusin tämän näkökohdan tuoda tässä yhteydessä esille.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan ilmaista tukeni tälle edustaja Jokisen esittämälle ajatukselle siitä, että tämä Itellan omaksuma käytäntö olla kuljettamatta aseen osia haittaa aseharrastajien ja toisaalta harrastuksissaan aseita tarvitsevien suomalaisten elämää. Kysyin tätä asiaa valiokunnan käsittelyn yhteydessä, ja valitettavasti me lainsäätäjinä olemme varsin voimattomia tämän asian edessä, koska Itella tätä käytäntöään perustelee oman kansainvälisen kattojärjestönsä toiminnalla ja yhteisillä sopimuksilla, joita kansainvälisestä yhteistyöstä postinjakelijat eri maissa ovat tehneet.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että Suomi poikkeaa hyvin paljon monista muista Euroopan maista — laajemmasta kansainvälisestä yhteisöstä puhumattakaan — siinä, että meillä tällaisessa hyvin harvaan asutussa maassa metsästys ja toisaalta aseet myös ampumaharrastuksessa ovat sen kaltaisia tuotteita, joiden liikkuvuus niin maan sisällä kuin sitten täällä Pohjolassa myös maan rajojen yli pitäisi pystyä turvaamaan niin, että nimenomaan postinjakeluun erikoistunut valtionyhtiö voisi sitä turvallisesti ja luotettavasti tehdä. Tässä olisi mielestäni valtion omistajaohjaukselle keskustelun paikka, että koskevatko nämä kansainväliset tavoitteet siitä, että aseen osia ei postin mukana kulkisi, Suomea, koska mielestäni tämä Itellan käytäntö on Suomelle todella ongelmallinen.

Eero Lehti /kok:

Arvoisa herra puhemies! Entisenä Itellan hallintoneuvoston puheenjohtajana olen saanut näitä samoja viestejä. Ettei nyt vain olisi käynyt niin, että näissä kansainvälisissä sopimuksissa ei eritellä sotilastarkoituksiin käytettyjä aseita metsästystarkoitukseen käytetyistä aseista, joihin kuuluu muun muassa jousipyssy — jos näin kansanomaisesti haluaa sanoa. En tiedä, onko Itella kieltänyt myös jousipyssyjen lähettämisen maan rajojen ulkopuolelle. Luulen, että tässä nyt täytyisi jonkun katsoa tämän säännöksen perään, ja yhdyn täällä esitettyyn huolenaiheeseen, että tässä menee nyt taas lapsi pesuveden mukana.

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Kyllähän tämä on taas yksi esimerkki siitä, että me olemme itse asettaneet itsellemme esteitä, talouskasvulle ja nousulle ja meidän taloutemme vahvistumiselle, kun tällainen säädös on Itellan toimesta otettu. Olen aivan samaa mieltä kuin mitä täällä kollegat sanovat, että tämä asia pitää perata läpi, että mitä tähän Itellan aseiden osien kuljettamisen kieltäytymiseen oikein sisältyy. Ja ehdottomasti tämmöiset sujuvuudet pitää hoitaa pois, niin että meidän taloutemme tältäkin osin kuntoon saadaan. Meillä on erittäin korkeatasoinen aseteollisuus, meillä on erittäin kovia osaajia tässä maassa, ja osoituksena siitä maailman johtavat aseiden valmistajat ja harrastajat ja ammattilaiset käyttävät suomalaisia välineitä. Tämäkin pitää huomioida, että meillä pitää näitä kasvun aloja, mitä meillä vain on, myöskin sillä tavoin kohdella, ettei niille aseteta tarpeettomia esteitä.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Jatkan vielä. Tällä hetkellä Suomen elinkeinoelämä ja taloutemme vaatii kaikki ne toimet, joilla voidaan edistää elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä ja työllisyyttä, ja kaupallinen aseseppätoiminta, se on tosin pieni sektori Suomessa, mutta se on korkeatasoinen maailmanlaajuisestikin. Koska Itella valtionyhtiönä on tuon yleispalveluvelvoitteen piirissä, että postilähetyksiä toimitetaan perille, niin edellytän, että tämä asia nyt sitten perin juurin pohditaan ja käydään läpi niin, että aseen osia voidaan lähettää postin välityksellä sekä Suomessa, kotimaassa, että myös ulkomaille.

Jussi Halla-aho /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran on syytä ehkä ottaa kantaa tähän, että asiasta tiedusteltaessa Itella on ilmoittanut, että postin toimintaa säätelevien kansainvälisten sopimusten mukaan sillä on oikeus kieltäytyä kuljettamasta vaarallisia esineitä. Nämä sopimukset eivät siis millään tavalla edellytä sitä, että Itella olisi kuljettamatta aseita tai aseiden osia. Itella on tulkinnut näitä sopimuksia niin laajasti, että jopa muiden aseisiin liittyvien komponenttien kuin laissa määriteltyjen aseen osien kuljettamisesta on kieltäydytty mukaan lukien siis esimerkiksi aseiden terät, eli tiettyyn muotoon veistetty puun kappale jopa kuuluu niiden tuotteiden listaan, joita Itella kieltäytyy nykyään kuljettamasta. Valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin kannattaisi tosiaan panna tämä asia korvan taakse.

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Eero Lehden puheenvuoron innoittamana ajattelin tuoda esille erään vaarallisen aseen, jota ilmeisesti posti kuljettaa tai ei kuljeta, mutta jota ei myydä alle 18-vuotiaille henkilöille Suomessa. Ne ovat tulitikut. En tiedä, liittyykö tämä tiukasti aselakiin, mutta kyllä minusta säännöstöä pitäisi sillä tavalla parantaa, että tulitikkuja, joilla sytytetään joulun alla muun muassa kynttilöitä ja takkaan pannaan tulta, voitaisiin alle 18-vuotiaille myydä suomalaisessa vähittäiskaupassa.

Yleiskeskustelu päättyi.