Täysistunnon pöytäkirja 83/2002 vp

PTK 83/2002 vp

83. MAANANTAINA 17. KESÄKUUTA 2002 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi

 

Kyösti Karjula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Suomalaisen elintarviketalouden kannalta tämä hallituksen esitys Siemenperunakeskuksen muuttamiseksi osakeyhtiöksi on ehkä merkittävämpi asia kuin miksi se on noteerattu tässä eduskuntakeskustelussa. Nimittäin terveen siemenperunatuotannon varmistaminen suomalaiselle perunantuotannon arvoketjulle tulee olemaan nyt tässä kansainvälisen toimintaympäristön muutoksessa erittäin keskeinen tekijä.

Siemenperunakeskushan aloitti toimintansa liikelaitoksena 70-luvun puolivälissä ja on tehnyt hyvin merkittävän työn suomalaisen perunan laadun nostamisessa. Tämä on merkinnyt myös sitä, että nyt suomalainen siemenperunatuotanto ottaa ensi askelia myös vientitoiminnan käynnistämisen suhteen. Tämä kansainvälistymisen prosessi on käynnistynyt kymmenen viime vuoden aikana, ja nyt jo muutamina vuosina voidaan sanoa päästyn aika merkittäviinkin vientimääriin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kun nyt Siemenperunakeskus muuttuu liikelaitoksesta osakeyhtiöksi, niin tämä perustehtävä, joka on nimenomaan määritelty nykyisessä laissa, elikkä Suomessa yleisesti viljeltävien perunalajikkeiden terveen siemenperunan aineiston ylläpito sekä tällaista lajikkeiden perus- ja sertifioidun siemenen tuotanto ja markkinointi Suomessa, ennen kaikkea nyt tämän terveen perusaineiston tuottamisen säilyttäminen Suomessa, voidaan varmistaa.

Siksi, arvoisa rouva puhemies, haluan tuoda muutaman näkökohdan tähän kokonaisuuteen. Me puhumme paljon siitä, millä tavalla valtion ohjaus säilytetään erilaisissa toiminnoissa. Me olemme viime vuosina käsitelleet monia valtio-omisteisia osakeyhtiöitä, niiden siirtymistä pörssiyhtiöiksi. Viimeksi olemme käsitelleet Soneraa, keskustelleet siitä, mitenkä valtio voi ohjata pörssiyhtiö Soneran toimintaa. Haluan tuoda omana käsityksenäni esille sen, että tietyllä tavalla valtion mahdollisuus ohjata eri toimintoja tavallaan heikkenee, kun siirrytään liikelaitoksesta osakeyhtiöksi, ja varsinkin kun osakeyhtiö muuttuu pörssiyhtiöksi, joudutaan toteamaan, että tämmöinen omistajaohjaus on lähes mahdotonta.

Nyt maa- ja metsätalousvaliokunta on tehnyt kaksi ponsilausumaa, joissa toisaalta halutaan vaikuttaa siihen, että tämä ydintehtävä, joka kuuluu Siemenperunakeskuksen toimintaan, varmistetaan, ja toisaalta myös siihen, että tämä huoltovarmuusnäkökulma, joka koskettaa koko meidän elintarvikehuoltoamme, saisi riittävän varmuuden myös tulevaisuudessa. Minä toivon, että nämä molemmat ponsilausumat noteerataan sisällöllisesti myös jatkokehittelyssä riittävän vahvasti.

Haluan vielä lyhyesti syventää erityisesti omistajuuteen liittyvää asiaa: Onko tämä valtion omistus, sen säilyttäminen nyt tässä osakeyhtiössä, se asia, jolla varmistetaan riittävä ohjaus Siemenperunakeskuksen toimintaan? Siihen haluan asettaa tietyn kysymysmerkin. Sitäkin suuremmalla syyllä tämän ensimmäisen ponsilausuman, jossa siirretään vastuuta nimenomaan tutkimus- ja kehitystoiminnasta Ruukin tutkimusasemalle, pitäisi saada riittävä sisältö sillä tavalla, että perunantuotannon arvoketjun rakentuminen kokonaisuutena, ei vain perussiemenen tuotannon osalta vaan myös ruoka-, teollisuus- ja tärkkelysperunatuotannon osalta, nousee kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle. Se on äärimmäisen tärkeä myös kansallisen huoltovarmuuden kannalta, mutta myös siinä merkityksessä, että suomalainen perunantuotanto mahdollisimman laajasti, ei vain siemenperunan osalta vaan mahdollisimman laajasti, pystyy vastaamaan kansainväliseen kilpailuun.

Nimittäin on selvästi nähtävissä, että Suomi perunantuotantoalueena parantaa juoksuaan tässä kansainvälisessä toimintaympäristössä, ja sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa se, että tämän muutoksen seurauksena me emme vaaranna millään tavalla tämän perunantuotannon ydintä vaan riittävällä tutkimus- ja kehityspanoksella varmistamme sen, että tämä osakeyhtiö itsessään tulee onnistumaan, mutta ennen kaikkea kokonaisuutena suomalainen perunantuotanto tulee kehittymään kansallisesti ja vastaamaan tulevaisuudessa yhä paremmin myös kansainväliseen kilpailuun.

Pertti Mäki-Hakola /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Maa- ja metsätalousvaliokunta kävi tapansa mukaan perusteellisen, kriittisen käsittelyn koskien hallituksen esitystä Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi. Me totesimme selkeästi, että Siemenperunakeskus tämän muotoisena kuin se tällä hetkellä toimii, ei vastaa alan toimijoiden odotuksia johtuen erinäisistä syistä, eli jonkin asteinen muutos hyvin selkeästi oli tarpeen. Me kävimme hyvin monipuolisen asiantuntijakuulemisen lävitse erilaisista näkökulmista lähtien, ja ainakin henkilökohtaisesti minulle muodostui selvä käsitys siitä, että joka tapauksessa tämän tyyppinen muutos, joka nyt on valmisteilla, on syytä tehdä liittäen siihen kuitenkin joitakin reunaehtoja.

Peruna on siinä mielessä meille todella tärkeä kasvilajike, että se on lajike, jonka viljely tänä päivänä jopa kannattaa, ja meillä olisi tarvetta perunanviljelyn osalta hyvin selkeästi saada myöskin meidän kiintiötämme ylöspäin nimenomaan tärkkelysperunan osalta. Erityisen tärkeää meidän perunanviljelijöidemme kannalta on se, että tällä tavalla pystytään kestävästi turvaamaan kotimainen siemenperunatuotanto, koska varsinkin Keski-Euroopasta päin kantautuu aika huolestuttavia viestejä asiantuntijoiden mukaan siitä, mitä uhkia liittyy keskieurooppalaisen perunan puhtauteen ja kasvitautivapauteen.

Tässä tapauksessa asiantuntijakuulemisessa tuli aika selkeästi esille se, että niin tuottajat kuin alan teollisuus ovat hyvin motivoituneita tämän tyyppiseen muutokseen ja ovat valmiit ottamaan vastuun tämän osakeyhtiön toiminnasta jatkossa. Jossakin vaiheessa tuntui siltä, että se innokkuus oli vähän sitäkin luokkaa, että välttämättä kaikkia uhkakuvia, joita tähän liittyy, ei nähty tai ei haluttu nähdä. Siinä mielessä valiokunta on mietintöönsä kirjannut joitakin asioita, jotka meidän käsityksemme mukaan on tässä huomioitava.

Ensimmäinen asia on se, että me totesimme, että välttämättä tämän uuden osakeyhtiön toimintatapoihin ei kuulu alan tutkimustoiminnan kehittäminen ja vastuun kantaminen siinä mielessä perunantuotannon tulevaisuudesta ja korkealaatuisuuden säilymisestä. Sen takia halusimme kirjata nimenomaan, että turvattaisiin tutkimus- ja kehittämistoiminnalle riittävät määrärahat. Tässä vaiheessa tuntui siltä, että yksikkö, jossa tätä tutkimustoimintaa tehdään, olisi luontaisesti Ruukin tutkimusasema, joka sijaitsee myöskin tämän high grade -alueen välittömässä läheisyydessä.

Toinen asia on sitten, niin kuin ed. Karjulakin totesi, huoltovarmuuden turvaaminen. Se keskustelutti meitä aika perusteellisesti, ja me päädyimme nyt siihen tulokseen, että tässä vaiheessa olisi ehkä syytä kuitenkin valtiovallan pysyttäytyä yhtiön osakkaana niin kauan, että huoltovarmuuden takaavat toimenpiteet saadaan varmistettua.

Kaiken kaikkiaan ainakin henkilökohtaisesti tulin vakuuttuneeksi siitä, että muutos, joka nyt tehdään Siemenperunakeskuksen osalta, on sen tyyppinen muutos, joka vastaa perunantuotannon tämän päivän tavoitteita. On toivottavaa, että yhtiön toiminta saadaan terveellä tavalla liikkeelle.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Karjulan äsken käyttämä puheenvuoro innoitti käyttämään eräänlaisen vastauspuheenvuoron.

Ensinnäkin siitä, miksi Ruukki-ponsi on tähän laitettu: Yksinkertaisesti siitä syystä, että nykyisessä laissa asetetaan tämä erityinen tutkimus- ja kehittämisvelvoite Spk:lle, ja kun kysymys on pohjoisiin oloihin sopivien lajikkeitten käyttämisestä ja edelleen kehittämisestä niihin oloihin, niin silloin tietysti se temppu ei onnistu Etelä-Suomessa vaan se pitää tehdä pohjoisessa, ja siellä vaihtoehdot on yhdessä. Elikkä se haluttiin todeta, että kun laki kumoutuu, samalla tavalla asia hoituu jatkossa.

Arvoisa puhemies! Toinen asia: Kysymys oli talouspuolessa viime kädessä siitä, että juuri ne 25 yrittäjää, jotka nyt ovat tulossa yksityisellä rahoituksella ostamaan tämän osake-erän, siis yli puolet osakkeista, katsoivat, että tässä tilanteessa olisi turvaavampaa, jos valtio säilyttäisi omistusosuutensa. Nimittäin lähtökohtatilanne 1.9. tänä vuonna on aika karu. Kassassa on nolla euroa. Omaisuus on apporttiomaisuus, elikkä kaikki lähtee lainarahalla liikkeelle, ja tämä on kova lähtötilanne.

Kyösti  Karjula  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ihan ed. Pulliaisen puheenvuoroon: Näen asian ihan samalla tavalla, että ne omistajat, jotka nyt tulevat siis yksityisinä omistajina Siemenperunakeskuksen toimintaan, ottavat hyvin merkittävän vastuun saattaakseen liiketoiminnan kannattavaksi ja toimivaksi. Siinä mielessä valtion mukanaolo tietyllä tavalla takuumiehenä on perusteltua. Mutta toisaalta puheenvuorossani halusin enemmän kysyä sitä, voiko valtio vähemmistöomistajana olla huolehtimassa meidän huoltovarmuuteemme liittyvistä tekijöistä Spk:n omistuksen kautta.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Valtion täytyy olla huoltovarmuusasioissa päätoimija. Jos ei se ole Spk osakeyhtiömuodossa, niin se on joku muu. Meillähän huoltovarmuuslainsäädäntö lähtee yksiselitteisen selvästä laajasta huoltovarmuuden käsitteestä, ja se on niin, että jos ei se ole tämä, niin se on joku muu, ja valtio on se, joka vastaa.

Keskustelu päättyy.