Täysistunnon pöytäkirja 83/2003 vp

PTK 83/2003 vp

83. KESKIVIIKKONA 22. LOKAKUUTA 2003 kello 15 (15.06)

Tarkistamaton versio 1.3

5) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

 

Kimmo Kiljunen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyseessä on lakialoite koskien nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamista. Lakialoitteessa ehdotetaan sitä, että valmistevero- ja huoltovarmuusmaksu määrättäisiin 8 celsiusasteen mukaisesti. Tämän lakialoitteen on 13 kansanedustajaa allekirjoittanut kaikista eduskuntaryhmistä.

Mistä on kysymys, joutuu tietysti heti ensimmäiseksi vastaamaan. Tässä on ongelmana se, että polttoaineverolain mukaisesti tämä valmistevero maksetaan 15 celsiusasteen mukaisesti, kun todellisuudessa lämpötilat polttoaineita myytäessä ovat 8 celsiusasteessa. Tästä erosta aiheutuu lämpötilahävikki, jonka maksavat bensiinikauppiaat, jakeluasemien omistajat. Tämä on itse asiassa suhteellisen laajamerkityksinen taloudellisessa mielessä, koska normaalisti terminaalista polttoainetta ostettaessa sen lämpötila on 18:ssa tai 25 asteessa vähän vaihdellen ja hyvin usein polttoaine myydään 5 celsiusasteen lämpötilassa. Keskimääräinen bensiinikauppias Suomessa myy polttoainetta 1,3 miljoonaa litraa vuodessa, ja tämä lämpötilahävikki, joka tässä tapahtuu, aiheuttaa noin 25 000 litran menetyksen, joka on euroissa suurin piirtein samaa tasoa, eli me puhumme hyvinkin merkittävistä summista suhteessa bensiinikauppiaisiin. Nykyjärjestelmä siirtää tämän kustannuksen lämpötilahävikistä myöskin veron luonteisesti puhtaasti jakeluasemalle eli bensiinikauppiaalle, ja tällä lakiehdotuksella ehdotetaan sitä, että otettaisiin se todellinen keskimääräinen lämpötila, joka Suomessa jakeluasemilla on, eli 8-asteinen lämpötila käyttöön, jolloin itse asiassa kustannusrasite jakaantuisi yhtä lailla bensiinikauppiaan ja öljy-yhtiön välille. Tässä siis, arvoisa puhemies, valtio ei olisi menettäjänä, vaan kyse on jakeluasemien omistajien ja öljy-yhtiöiden välisestä suhteesta.

Tämä 15 celsiusasteen lämpötila tässä valmisteilla olevassa laissa pohjautuu Euroopan unionin direktiiviin. Tämä 15 astetta on se keskimääräislämpötila, jossa Euroopassa toimitaan. Meillä on kuitenkin poikkeamia direktiivien osalta silloin, kun on kysymys arktisista olosuhteista tai muuten poikkeavista olosuhteista. Tässä tapauksessa tämän poikkeaman hyväksikäyttö olisi täysin mahdollista. EU:n direktiivi ei siis säädä sitä, että meidän täytyisi valmisteverolaissa pitää tuota 15:tä astetta, vaan se antaa joustavuutta. Tässä suhteessahan muun muassa Ruotsissa käytetään toisen tyyppistä lämpötilaa tässä valmisteverolaissa, ja tähän pohjautuu tämä lakialoite.

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Kiljunen on mielestäni tehnyt hyvän aloitteen. Jos oikein muistan, hän teki saman tyylisen myöskin viime kaudella, ja valitettavasti silloin sitä ei ollut eteenpäin saatu. Se, mikä jäi ed. Kiljusen puheessa huomioimatta mielestäni, on se, että eivät tätä suinkaan bensiinikauppiaat maksa. Kyllä tämän maksaa jokainen kuluttaja, joka sitä bensiiniä taikka dieseliä sieltä pytystä ostaa. Kyllä se kohdistuu suoraan siihen hintaan ja rahastajana ovat selvästi öljy-yhtiöt. Kyllä minusta tässä on selvää tulonsiirtoa yksittäisiltä käyttäjiltä öljy-yhtiöitä kohden ja bensiinikauppias siinä välissä vain toteaa sen, mikä on lain ja asetusten mukainen, ja tilittää veronsa ja maksunsa sen puitteissa, elikkä tämä mielestäni kuluttajahintoja laskisi vähän alaspäin, jos se saataisiin oikealle tasolle.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Nyt ed. Kiljunen on valjastanut luovuutensa ja energiansa hyvään asiaan. Me täällä eduskunnassa olemme usein ed. Kiljusen kanssa erikin mieltä, esimerkiksi EU-politiikasta, mutta tässä hän on havainnut käytännön ongelman ja esittää siihen toimivan ja järkevän ratkaisun. On hienoa sikäli olla kannattamassa myös tätä esitystä, ja käytännön kuljetusasiantuntija, rekkamies Rönni myös todisti, että tässä on tolkkua ja itua. Toivottavasti tällainen asia, jossa on hyvät perusteet ja todellinen asia, saadaan menemään eteenpäin.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Aivan oikein ed. Rönni muistaa, että tästä ed. Kiljunenhan teki jo viime kaudellakin lakialoitteen, ja sen silloin allekirjoitin ja allekirjoitin nytkin. Tärkein peruste, miksi tämän lakialoitteen allekirjoitin, oli se, että nykyinen järjestelmä ei ole oikeudenmukainen. Tämä on se pääperiaate. Nyt tällä hetkellä rahaa jää jo jonkun sellaisen taskuun, jonka taskuun se ei kuuluisi, jos tätä asiaa ihan objektiivisesti ajatellaan. Tietenkin tässä olisi kovin hyvää se, jos löytyisi yhtenäistä käytäntöä Pohjoismaissa, joissa ovat hyvin saman tyyppiset nämä ongelmat, ja asiat saataisiin kuntoon.

On todettava myönteisesti tässä erityisesti ed. Timo Soinille, että tämä ei ole EU:sta johtuva asia, että tämä tilanne meillä on tässä asiassa näin, vaan EU mahdollistaa kyllä meidät tekemään tässä ihan oman kansallisen ratkaisun ja oman kansallisen päätöksenteon. Toivoisin, että erityisesti, kun tämä on tietenkin ihan vakavalla mielellä tehty lakialoite vakavasta asiasta, se johtaisi valiokunnassa esimerkiksi sen tyyppiseen ratkaisuun, että pyydettäisiin ministeriöstä tätä koskeva lausunto ja päätettäisiin sen jälkeen jatkotoimenpiteistä. Tuntuisi vähän väärältä sekin, että se vain merkittäisiin tiedoksi ja jätettäisiin pölyttymään. Kiinnitän niiden edustajien, jotka ovat tässä valiokunnassa, huomiota siihen, että huonommistakin asioista meillä on lausuntoja valiokunta pyytänyt.

Kimmo Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Todella, aivan niin kuin ed. Salo sanoi, meillä on monia nimenomaan EU-politiikassa eriäviä kantoja ed. Soinin kanssa, ja nyt, jos me löysimme tässä toisemme, se ei johtunut siitä, että meidän kantamme olisi sama suhteessa EU-politiikkaan, koska tämä on puhtaasti kotimainen kysymys. EU-direktiivi antaa tässä väljyydet, ja me voimme ottaa huomioon sen, että me olemme tässä asiassa arktisissa olosuhteissa. Lämpötilat Suomessa ovat poikkeavat keskimääräislämpötilasta Euroopassa, ja se aiheuttaa lämpötilahävikkiä, joka tänä päivänä nimenomaan jää bensiinikauppiaiden vastuulle.

Ed. Rönni on oikeassa kyllä siinä epäilemättä, että jos tässä ikään kuin oikeudenmukaisuus toteutuisi paremmin, se luonnollisesti heijastuisi siihen palvelutarjontaan, mitä bensiinikauppiaat voivat tehdä, ja varmasti näkyisi myös hinnoissa. Toisaalta bensiiniala on kyllä äärimmäisen kilpailtu ala, jolla marginaalit on hyvin pienet, ja silloin tässä itse asiassa nyt kysymys on tulonjaosta, joka on keskusöljy-yhtiöiden ja toisaalta bensiinikauppiaiden välinen. Tässä suhteessa oikeudenmukaisuutta pitäisi peräänkuuluttaa, aivan niin kuin ed. Salo sanoi. Sen takia otettakoon se lämpötila käyttöön, silloin kun valmisteverosta päätetään, joka on Suomessa keskimääräislämpötila, ja se on 8 celsiusastetta.

Keskustelu päättyy.

​​​​