Täysistunnon pöytäkirja 83/2007 vp

PTK 83/2007 vp

83. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

 

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Teen heti tähän alkuun lausumaehdotuksen, joka kuuluu seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa toimeentulotuen käsittelyaikojen kehittymistä ja niiden mahdollista lyhenemistä ja että hallitus turvaa sosiaalityössä tarvittavat henkilöstöresurssit."

Minkä takia tämmöinen lausuma on tehty, minkä takia oppositio on tähän päätynyt? Tämä asia oli viime viikolla pykäläkäsittelyssä, ja tämä laki sinänsä on ihan hyvä, koska tässä tulee toimeentulotukeen määräaika — 14 a §:ssä, joka on tänne kirjoitettu — miten kiireellistä ja ei-kiireellistä toimeentulotukea pitää myöntää: kiireellinen toimeentulotuki samana päivänä tai seuraavana päivänä ja ei-kiireellinen 7 arkipäivän sisällä. Ongelma on nyt se, että ministeri Risikko oli aikoinaan kyllä sitä mieltä, että tämä olisi ollut 7 päivää tai 5 arkipäivää, koska viime kaudella ed. M. Koskinen ed. Virtasen kannattamana teki vastalauseen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, johon silloinen kansanedustaja Risikko myös yhtyi — meidän vastalauseemme kuului niin, että 5 arkipäivän tai 7 päivän sisällä pitää saada ei-kiireellinen toimeentulotukipäätös — mutta kun tätä asiaa täällä käsiteltiin ja siitä neuvoteltiin, niin kuitenkaan ei tullut sitten tätä toivottavaa muutosta, mitä opposition taholta haluttiin tähän lakiesitykseen. Nyt on hyvin tärkeätä seurata, etteivät toimeentulotukiajat missään tapauksessa tule pitenemään nykytilanteeseen nähden, koska tämä mahdollistaa nyt ei-kiireellisen toimeentulotuen ja puolentoista viikon määräajan.

Meillähän on se tilanne, että toimeentulotukea saa tällä hetkellä noin 360 000 asiakasta. Toimeentulotuen kohdalla ei ole kauhean rehellistä puhua siitä, että toimeentulotukiasiakkaitten määrä on viime vuosien aikana vähentynyt. Näin on käynyt, jos me katsomme ihan niitä numeroita, mutta todellisuudessa on käynyt niin, että toimeentulotuki on tiukentunut eli ne saantiehdot, joilla se myönnetään, ovat koko ajan tiukentuneet.

Silloin Lipposen ykkös- ja kakkoshallituksen aikaan oli toimeentulotuessa asumiskuluissa 7 prosentin omavastuu, joka viime hallituskaudella poistettiin. Se vähensi toimeentulotukiasiakkaitten määrää. Toimeentulotuen kohdalla on ollut niin, että ei ole tehty normiin minkäännäköistä tasokorotusta viimeisten kymmenien vuosien aikana. Eli toimeentulotukeen tulee vaan kerran vuodessa pelkästään kansaneläkkeen indeksitarkistus. Yksinäisen toimeentulotuen normimäärä on 372 euroa kakkoskuntaluokassa, 389 euroa ykköskuntaluokassa. Tämä on todella pieni, tämä normimäärä, koska sillä pitää ostaa ruoka, maksaa hygieniat ja siihen kuuluu puhelinlaskut, lehtilaskut jne. Toimeentulotuki oli aikaisemmin niin sanottua suppeata toimeentulotuen perusosaa sinne Esko Ahon porvarihallitukseen asti, ja kun tehtiin tämä toimeentulotuen muutos, jolla tuli laaja toimeentulotuen perusosa, niin silloin tähän perusosaan tuli paljon kaikkea sitä, mitä aikaisemmin siinä ei huomioitu. Toimeentulotuen kohdalla on tosiaan käynyt niin, että tämä normi on erittäin pieni, ja nyt sitten tämä laki, mikä on käsittelyssä, muuttaa sen tilanteen niin, että toimeentulotukiasiakkaan pitää saada kiireellinen toimeentulotukipäätös tosiaan samana päivänä tai seuraavana päivänä ja sitten tämä ei-kiireellinen puolessatoista viikossa.

Sitten se, mikä on hämmästyttävä asia tässä hallituksen esityksessä, on se, että kun viime hallitus arvioi, että tarvitaan 500 sosiaalityöntekijää lisää toteuttamaan tätä lakia, että tulisi viikon sisällä tämä päätös, olisi niin sanottu sosiaalitakuu, ja siihen esitettiin budjetoitavaksi 5:tä miljoonaa euroa, niin nyt porvarihallitus esittää, että tämä summa on 500 000 euroa ja määrä 50 työntekijää. Eli vaan hämmästyttää se, miten kentällä on tapahtunut niin suuri muutos, että 10 prosenttia siitä henkilömäärästä pystyy toteuttamaan nyt tämän lainsäädännön, kun viime kaudella siihen arvioitiin kymmenkertainen määrä, niin paljon suurempi määrä, kansalaisia. Mutta toivon, että hallituspuolueidenkin edustajat voisivat olla tuon seurantaponnen takana, koska sitähän se on, se tarkoittaa sitä, että seurataan, että tosiaan nämä käsittelyajat lyhenevät.

Meillä on ollut paikkakuntia esimerkiksi Varsinais-Suomessa — Turustakin on ihan tältä kesältä esimerkki siitä — joilla opiskelijan toimeentulotukipäätös on kestänyt yli kolme viikkoa. Lääninhallitus on siihen puuttunut ja antanut määräykset jo periaatteessa tämän lain perusteella, koska eduskunnan oikeusasiamies myös aikoinaan puuttui siihen todeten, että yksi viikko olisi se aika, jona pitää toimeentulotukipäätös antaa. Turussa sitten sosiaalitoimi joutui käsittelemään nämä opiskelijoitten hakemukset ja siihen tuli tämä viikon aika. Mutta nyt tosiaan tässä on sinänsä virhe, sillä myös ministeri, silloinen kansanedustaja, Risikko oli silloin sitä mieltä, että se on viikon se aika eikä puolitoista viikkoa, niin kuin se tämän lain mukaan sitten on, kun tämä hyväksytään.

Kuitenkin tämä laki on parannus nykytilanteeseen nähden, sen takia ei tässä olla tätä lakia hylkäämässä, koska kiireellinen toimeentulotuki on määritelty, päätös tulee samana päivänä tai seuraavana päivänä. Ja jos tämä lausuma tähän seurantalausumana hyväksyttäisiin täällä salissa ihan kaikkien puolueitten taholta, niin se olisi valtavan hyvä, koska silloin tätä seurantaa myös tehtäisiin.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä ed. Koskisen tekemää lausumaehdotusta.

Sitten itse tähän muuhun kysymykseen. Niin kuin ed. Koskinen totesi, tuolla on aika paljon ruuhkaa ja siellä tarvitaan lisää ihmisiä. Miksi hallitus ei vieläkään helly, niin kuin edellinenkään ei heltynyt, siihen ajatukseen, jotta työmarkkinatukea korotettaisiin se 1,5 euroa? En tiedä, onko se vielä sama summa vai pitäisikö korottaa jo 2 euroa, mutta 1,5 euroakin ilmeisesti vaikuttaisi siihen, että noin kolmasosa näistä toimeentulotukiasiakkaista kipattaisiin sieltä kokonaan pois, jolloin ei tarvitsisi lisätä henkilömäärää ja luukuttaminen vähenisi. Mutta ilmeisesti tässä se vanha tiukka linja näyttää olevan, että ihmisiä pitää kyykyttää joka paikassa.

Tietysti kun tässä on kyse ryhmästä, joka ei varallisuusveron poistosta yhtään nauttinut — uskon, että nämä kaikki ovat just sellaisia henkilöitä ja ovat kaikkein kurjinta, köyhintä porukkaa — niin toivoisi nyt, jotta palautettaisiin joulukinkkuraha, kun Ahon porvarihallitus aikanaan 1994 teki semmoisen julman tempun, että tämän kinkkurahan poisti sieltä, koska silloin oli vielä voimassa se, että tämmöiselle toimeentulotukiasiakkaalle myönnettiin joulukinkku. Nyt toivoisi, että tässäkin otettaisiin se käyttöön, kun äsken esitin, jotta se annettaisiin kaikille eläkeläisille. Nämä ennen kaikkea kaipaisivat kyllä sitä, ja se olisi semmoinen ylimääräinen osoitus siitä hyväntahtoisuudesta. Eduskunta voisi sen nyt tehdä, kun hallitus ei ole semmoiseen ajatukseen edes korvaansa lotkauttanut.

Valto Koski /sd:

Arvoisa puhemies! Meillä on julkisesti tiedostettu, että maassa on ihmisiä, jotka joutuvat elämään toimeentulotuen alarajoilla, alarajan alla, ja tässä on nyt kysymys toimeentulotukiasiakkaista. Sen lisäksi tietysti työmarkkinatuella elävät ovat samaan ryhmään kuuluvia ja jopa vielä pienemmällä etuudella toimeen tulevaa väkeä. Nyt tässä lakiesityksessähän ei puututa tähän etuuden tasoon vaan oikeastaan ratkaisukäytäntöjen selkeyttämiseen.

Olen lukenut tämän vastalauseen ja havainnut siinä paljon semmoisia kohtia, jotka puoltavat paikkaansa, ja enemmittä puheitta toivon, että paitsi että tätä tasoa myöhemmin tarkasteltaisiin, myöskin otettaisiin eduskunnan päätökseksi tässä vastalauseessa esitetyt kohdat, jotka parantaisivat merkittävästi niiden ihmisten asemaa, joiden joukko näyttää vaan lisääntyvän. Tätä asiaa tulisi erityisesti hoitaa niin, ettei se joukko lisääntyisi ja ihmiset joutuisi sen takia vaikeaan asemaan.

Pentti   Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Myös minä haluan yhtyä tähän huoleen, jonka ed. Marjaana Koskinen täällä esitti, ja kannatan hänen lausumaansa. Totean, että on varsin hyvä kuvata se, mitä mieltä kansanedustaja on aikaisemmin ollut ollessaan niin sanotusti, voiko sanoa, rivikansanedustaja, ainakin valiokunnan jäsen, kun nyt hän on ministerinä. Onko siinä toiminnassa sitten logiikkaa, että ollaan toista mieltä eikä tällaiseen hyvin keskeiseen asiaan voida yhtyä, kun tehdään hallituksen esitys, kun on oltu muutama aika aikaisemmin valiokunnassa puolustamassa tätä nopeaa käsittelyä, myös niin sanotusti ei-kiireellisten tapausten kohdalla? Joka tapauksessa odottavan aika on pitkä. Ja kun todella on kysymys toimeentulotuesta, silloin on kysymys todellisesta tarpeesta ja puutteesta. Näin ollen tuo seitsemän arkipäivää on yllättävän pitkä aika, koska siihen mahtuu väliin sitten kaksi ei-arkipäivää.

Keskustelu päättyi.

​​​​