Täysistunnon pöytäkirja 84/2002 vp

PTK 84/2002 vp

84. TIISTAINA 18. KESÄKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

 

Antero  Kekkonen  /sd:

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään, jolla pantaisiin täytäntöön organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteiseen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät kansalliset lainsäädäntötoimet. Tätä asiaa voisi selittää pitempäänkin, mutta tässä on yksi hyvin tärkeä yksityiskohta: Lisäksi säädettäisiin ympäristötodentajiin liittyvistä tarpeellisista hyvän hallinnon vaatimuksista.

Miksi pyysin, herra puhemies, tämän puheenvuoron? Yksinkertaisesti siksi, että nämä ympäristökysymykset ovat menossa kovin, kovin pitkälle byrokratian suuntaan. Tässä mielessä tämmöinen vapaaehtoisuus on virkistävä lisä hallinnonalalle, joka on nyt juuri siirtymässä pioneerivaiheesta jonkinlaiseksi byrokraattiseksi hallinnoinniksi. Tässä mielessä kaikkea vapaaehtoi-suutta tulee suosia ja kannattaa.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Kekkosen puheenvuoroon toteaisin, että ed. Kekkonen on oikeilla jäljillä. Näin minäkin tämän lukiessani ensin tulkitsin, kun luin otsikon, mutta kun luin vähän enemmän, tuntuu siltä, että tämä byrokratia nimenomaan on lain sisältöön rakennettu ja tehty. Kun otsikkoina lukee "Logon käyttö", "Valvonta", "Maksut" jne., täällä on tätä byrokratiaa niin paljon, että hyvä asia pilataan liialla jäykkyydellä. Mutta ed. Kekkonen on oikealla asialla siinä, että ympäristöasioissa nimenomaan vapaaehtoisuuteen ja paremman ympäristön turvaamiseen ja olemassaolon korostamiseen pitäisi pyrkiä, ja siinä ed. Kekkonenkin on oikeilla jäljillä.

Keskustelu päättyy.