Täysistunnon pöytäkirja 84/2005 vp

PTK 84/2005 vp

84. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä

 

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Asuminen on Suomessa kallista, asuu sitten omistusasunnossa, vuokra-asunnossa tai asumisoikeusasunnossa. Asumisoikeusasuntolain tavoitteena oli, että asukas pääsee asumaan pienellä alkupääomalla ja hänellä on vuokra-asuntoa parempi asumisturva. Tässä on osittain onnistuttu, mutta ei läheskään niin hyvin kuin siinä olisi pitänyt onnistua. Asumisoikeuden piirissä on noin 30 000 kohdetta, joissa asuu noin 80 000 henkilöä elikkä varsin huomattava määrä ihmisiä.

Haluan tästä hallituksen esityksestä pienen pätkän lainata: "Esityksellä on välillisiä vaikutuksia julkiseen talouteen siten, että uusien toimintamahdollisuuksien johdosta talonomistajien toiminnan kannattavuus paranee ja valtion riskit sen varoista myönnettyjen lainojen takaisin tai ajallaan maksamatta jäämisestä tai takausvastuiden lankeamisesta vähenevät." Kun lukee tätä hallituksen esitystä ja tämän taloudellisia vaikutuksia, tässä on kumminkin tämmöinen lähtökohta, että näitten asumisoikeustalojen omistajien etuja lähdetään lisäämään ja turvaamaan. Sekin on tietenkin hyvä asia, mutta minä olisin henkilökohtaisesti ainakin kaivannut erityisen paljon sitä, että näitten asukkaitten oikeuksia ja heidän turvaansa ja asemaansa olisi parannettu ja sitä kautta myöskin tätä koko asumisoikeusjärjestelmän houkuttelevuutta lisätty. Siinä mielessä olen vähän pettynyt tähän hallituksen esitykseen, koska kumminkin näistä taloista on tullut aika paljon valituksia niitten asukkailta ja on käynyt niin, että jos he haluavat oikeuksiansa ajaa, he joutuvat ne oikeudet ajamaan käräjäoikeuden kautta. Se ei mene kuluttajavalituslautakuntaan. Mielestäni se olisi paljon yksinkertaisempi tapa ja myöskin olisi alempi tämä kynnys. On aika kova päätös lähteä käräjäoikeuteen valittamaan esimerkiksi asuntojen omistajia vastaan.

Muutamia hajahuomioita tästä laista. Esityksen yleisluontoisena tavoitteena on parantaa asumisoikeusjärjestelmän kilpailukykyä muiden asumismuotojen joukossa, nostaa asuntojen käyttöastetta, parantaa toiminnan kannattavuutta ja torjua taloudellisia riskejä. Ehdotuksella pyritään myös ehkäisemään toimintaa rajoittavien tahojen, kuten valtion, luottotappioriskejä. Elikkä tässä on tämä omistajan aseman turvaaminen lähtökohtana.

Toisaalta taas esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies vuonna 2003 on todennut muun muassa seuraavaa näitten asukkaitten oikeuksista. Hän on todennut: "Pidän tilannetta asumisoikeuden haltijan kannalta ongelmallisena. Mielestäni valtion tukeman asuntotuotannon laatua tulisi sinänsä voida nykyistä tehokkaammin valvoa myös viranomaisten taholta. Nyt voimassa oleva lainsäädäntö ei sitä kuitenkaan edellytä." Kun asukkaille tämä asumisoikeusasunto tulee ja siinä on virheitä, niin itse asiassa he ovat lähes vuokra-asujanomaisessa tilanteessa. Vaikka he ovat maksaneet pääoman tähän asumisoikeusasuntoon, heillä ei ole juuri muuta mahdollisuutta kuin käräjäoikeuden kautta sitten oikeuksiaan ajaa. Myöskin tosiaan eduskunnan oikeusasiamies on tämän puutteen todennut, ja minun mielestäni kyllä tämmöiseen puutteeseen pitäisi puuttua, koska näissä asunnoissa on ollut suorastaan laatuongelmia. Ne eivät ole olleet laadultaan sellaisia kuin nykyaikana uusilta asunnoilta edellytetään. Näin ollen tähän hallituksen esitykseen tulisi tältä osin kiinnittää huomiota huomattavasti enemmän. Tässä on mielestäni semmoinen keskeinen ja suuri puute.

Jotta tämä asumisoikeusasuminen olisi kilpailukykyinen ja turvallinen asumismuoto, suhteellisen pienellä pääomalla tähän pitäisi päästä. Tietenkin myöskin tulevaisuudessa asukkaan oikeuden lunastaa tämä asunto jossain vaiheessa itselleen mielestäni pitäisi olla kyllä sellainen asia, joka tulisi turvata.

Herra puhemies! On tietenkin tärkeää, että näitten asumisoikeustalojen omistajien talous on kunnossa, mutta mielestäni vähintäänkin yhtä tärkeää on se, että niitten asukkaitten oikeudet turvataan tässä, jotka kumminkin rahoittavat tämän koko järjestelmän ja maksavat näille omistajille myöskin tuoton näistä asunnoista.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! On tosi hyvä valiokunnan näkökulmasta myöskin, että saadaan näitä lähetekeskustelukantoja, joita nyt kuullaan ed. Kuopalta, ja varmasti tuo oikeusasiamiehen huomautus ja ne huomautukset, mihinkä ed. Kuoppa viittaa, on hyvä myöskin valiokunnassa huomioida.

Keskustelu päättyy.