Täysistunnon pöytäkirja 84/2007 vp

PTK 84/2007 vp

84. KESKIVIIKKONA 21. MARRASKUUTA 2007 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on kansainvälisesti Marpol-ympäristössä ja nimenomaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yhteydessä sovittu yleissopimus, jonka liitteessä VI määritellään ilmaan joutuvat alusliikennepäästöt, siis nimenomaan rikkioksidit ovat yksi näistä. Tässä on pitkällä aikavälillä edetty niin, että rikkipitoisuudet ovat käytettävissä polttoöljyissä alentuneet, myös sopimusteitse, myös vapaaehtoisin toimin. Vapaaehtoisia toimia ovat suorittaneet muun muassa sellaiset liikennettä säännöllisesti suorittavat yritykset kuin Viking Line.

Kuitenkin ympäristövaliokunnassa aikaisemmin toisessa yhteydessä suoritetun asiantuntijakuulemisen kohdalla tuli selville, että varustamot saattoivat muuttaa öljypohjaansa siirryttäessä kauemmaksi rannikolta ja satamasta eli käytettiin enemmän rikkiä sisältäviä polttoraaka-aineita, polttoöljyä. Nyt tämä tilanne on ehkä tässä muuttumassa pikkuhiljaa paremmaksi.

Mutta tästä valiokunnan kannanotosta, joka on ympäristövaliokunnan yksimielinen kanta, haluan, puhemies, todeta sen, että valiokunta yleensäkin ja tässäkin lyhyessä kannanotossaan perää teknologisen kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia sovellettavaksi myöskin tämän liitteen VI sisältämässä asiassa.

Liite IV, joka aikaisemmin käsiteltiin, tässä suuressakin salissa, sisältää ehkä vielä suurempia ongelmia. Sehän liittyy suoraan mereen liittyviin jätepäästöihin.

Puhemies! Tämä on hyvin hitaasti etenevä sopimusjärjestelmä, mutta siitä tietysti hyvä, että siinä ovat kaikki merenkulkua harjoittavat valtiot mukana.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Lähetekeskustelun aikana kävimme asiasta perusteellisen keskustelun. Niin kuin ed. Tiusanen totesi, tässä on kysymys siitä, että kansainvälisellä sopimuksella tässä suhteessa vapaamatkustajat saadaan kuriin. Halvintahan on ollut mahdollisimman rikkipitoinen raskas polttoöljy, ja sitä on käytetty näissä aluksissa energianlähteenä, ja jäljet ovat aika kurjat. Kun verrataan siihen, mihinkä on maalla päästy, niin nyt siihen yritetään sitten veden päällä. Erittäin hyvä asia.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​