Täysistunnon pöytäkirja 84/2010 vp

PTK 84/2010 vp

84. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2010 kello 10.00

Tarkistettu versio 2.0

Peruskoulun tuntijakoehdotuksesta saadun palautteen ottaminen huomioon

Kirsi Ojansuu /vihr:

Arvoisa puhemies! Lausuntokierros peruskoulun tuntijakotyöryhmän raportista on päättynyt. Lausunnot vahvistavat sen, mitä vihreä eduskuntaryhmä sanoi omassa lausunnossaan, eli esitys ei vahvista taito- ja taideaineiden asemaa, eikä se vastaa siten hallitusohjelmassa kirjausta, jonka mukaan näiden tuntien määrän pitäisi lisääntyä. Liikunta kyllä lisääntyy, mutta esimerkiksi kokonaisuudessaan kuvataiteen opetus koko peruskouluaikana vähenee 8 viikkotunnista 7:ään. Tekstiili- ja teknisen työn opetuksen tuntien määrä yläkoulussa vähenisi nykyisestä 3 tunnista 1:en. Elikkä se ministeri Risikon peräänkuuluttama kaappikello jäisi näillä tuntimäärillä kyllä rakentamatta.

Myös muuta kritiikkiä on esitetty. Valtiovarainministeriön mukaan taloudellisessa vaikutusarvioinnissa on suuria puutteita, ja Luonnonsuojeluliitto arvioi ja katsoo, että hyvät tavoitteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ovat ristiriidassa sen kanssa, (Puhemies: Minuutti täyttyy! Kysymys!) että biologian ja maantiedon opetus vähenee.

Miten huomioitte tämän palautteen, ja miten tämä keskustelu etenee?

Opetusministeri Henna Virkkunen

Arvoisa puhemies! Hallitus asetti hallitusohjelmassa tavoitteeksi sen, että taito- ja taideaineiden asemaa vahvistetaan perusopetuksessa, ja tähän tähtäsi myös perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa pohtinut työryhmä omassa työssään. Tuossa esityksessäänhän työryhmä oli todella päätynyt siihen, että taito- ja taideaineiden osuus kyllä vahvistuu, tuntimäärä lisääntyy kokonaisuudessaan, mikä oli toivottavaa. Haluamme kehittää perusopetusta nimenomaan siihen suuntaan, että se nykyistä paremmin tukisi lasten ja nuorten hyvinvointia, mahdollistaisi liikunnan, itse käsillä tekemisen ja itsensä ilmaisun, kuten kysyjäkin toi esiin. Mutta työryhmä oli esityksessään päätynyt siihen, että näiden aineiden välille tulisi entistä enemmän myös valinnan mahdollisuuksia, eli pakollisten aineiden määrä näin ollen vähenisi, vaikka kokonainen tuntimäärä oli suurempi.

Nyt tällä hetkellä lausuntoyhteenvetoa parhaillaan tehdään. Kysyjä kuvasi siinä eräiden lausuntojen sisältöä. Lausuntoja on tullut noin 200 tähän mennessä, ja monet lausunnonantajat ovat pyytäneet lisäaikaa. Hallituksen sivistyspoliittinen ministeriryhmä tulee muutaman viikon kuluttua lokakuun alussa (Puhemies: Minuutti!) ensimmäisen kerran käymään läpi tätä lausuntokierroksen antia ja tekemään päätelmiä jatkokäsittelystä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​