Täysistunnon pöytäkirja 85/2008 vp

PTK 85/2008 vp

85. TORSTAINA 2. LOKAKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistamaton versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! En voi olla puuttumatta tähän asiaan, kun hallituksen esityksen yleisperusteluissa kohdassa "Nykytila ja ehdotetut muutokset" korostetaan sitä, mihinkä tämä lakikin perustuu, että direktiivin tavoitteena on eriarvoisuuden poistaminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien turvaaminen työelämässä. Yhä useammin saamme lukea työpaikkakiusaamisesta, Suomessa varsin yleisestä tapahtumasta, jota ei tulisi sallia laisinkaan, puhumattakaan sitten koulukiusaamisesta, josta on jatkuvasti ollut puhe. Mielestäni näistä asioista ei voi riittävästi puhua. Vaikka kirjoitetaan tänne direktiiviin ja lakiin, että uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen jne. perustuen, pitäisi vaan kerta kaikkiaan pystyä käytännössä osoittamaan, että jokainen ihminen on samanarvoinen. Työpaikkakiusaamista ja koulukiusaamista pitäisi sisällyttää myös näihin tavoitteisiin, että ne poistetaan työelämästä ja kouluyhteisöstä.

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Meillä on kaksi tasa-arvoon liittyvää työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöä tässä käsittelyssä. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön 4 hallituksen esityksen lyhyessä luonnehdinnassa todetaan: "Komission perustellussa lausunnossa on katsottu, että Suomi ei täytä työsyrjintädirektiivin vaatimuksia." Me kävimme vasta puoli tuntia sitten keskustelun tästä valitettavasta Lapin Kansan päätoimittajaksi valitun henkilön epäasiallisesta kohtelusta. On vedottu hänen puolisonsa poliittiseen kantaan, mikä se todellinen syy siihen työsuhteen katkeamiseen sitten onkaan. Tämäkin tapaus tuo esille juuri Suomen heikon aseman tässä tasa-arvokysymyksessä, jonka pitäisi käsittää monien muiden lisäksi syrjimättömyyden, liittyykö se vammaisuuteen, liittyykö se sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, liittyykö se poliittiseen kantaan. Näin ollen tämä asia on varsin aktuelli tänään Suomessa.

Arto Satonen /kok:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti sekä tästä että myöskin seuraavasta käsiteltävänä olevasta asiasta. Vastoin normaalia toimintatapaa en tällä kertaa edes esitellyt näitä mietintöjä, koska kyse on vain tekstimuutoksesta, eli kyse on siitä, että Euroopan unionin direktiivi halutaan pistää voimaan sanatarkasti. Mutta valiokunnassa työ- ja elinkeinoministeriön edustajan taholta todettiin, että asiallisesti ottaen aivan sama on jo tällä hetkellä voimassa, ja oikeustila ei mitenkään muutu tällä hallituksen esityksellä. Ne ongelmat, joihin täällä ed. Nurmi viittasi, ja myöskin tämä yksittäinen tapaus, johon ed. Tiusanen viittasi, ovat varmaan tätä päivää, ja niissä käydään sitten omat prosessit asioitten selvittämiseksi. Mutta sinänsä tämä lakiesitys ei muuta mitenkään tätä tilannetta.

Esa Lahtela /sd:

Puhemies! Ajattelen samoin kuin ed. Satonen, joka tuossa totesi, että tässähän on kyse hyvin pienestä yksityiskohdasta, jossa vaan muutettiin tekstiä. Niin kuin tässä nyt näkyykin, perustelut ovat kovin lyhyet, ja valiokunnan kannanotossa ei paljon muuta todeta kuin jotta valiokunta yhtyy tähän hallituksen esitykseen. Kyse on tietysti hyvin tärkeistä asioista, ja tietysti meidän pitää Suomessa näin tehdäkin, niin kuin tässä tehdään. Tässä on todettu edellä, että on ikävää, jotta meillä tulee yhä edelleen semmoisia juttuja ilmi työelämässä, mitkä voidaan kokea syrjintänä ihan selkeästi. Toisaalta se keskustelu, mitä tässä menneinä viikkoina on käyty — ja kysyin myös valiokunnassa siitä, kun jopa työministeri tässä totesi, että pitää puolivuosittain firmoissa tarkastaa, jotta on sopivassa suhteessa eri etnisiä ryhmiä tai sitten eri sukupuolista suuntautumista — minusta se on aika mielenkiintoista, jotta mitähän ministeri haki sillä keskustelulla. Onko tässä tarkoitus sitten lähteä jopa valmistelemaan jotain toisen tyyppistä, elikkä käydä kyselemäänkin tästä lähtien aina työpaikkahaastattelussa, jotta mihinkäs uskontokuntaan hakija kuuluu tai mihin etniseen ryhmään tai miten on sukupuolisesti suuntautunut. Minusta se on aika järkyttävää ajattelua, jos ministeri tämmöistä olisi hakemassa, mutta silloin ainakin valiokunnassa todettiin, jotta tämmöistä lainsäädäntöuudistusta ei olisi vielä menossa.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​