Täysistunnon pöytäkirja 85/2008 vp

PTK 85/2008 vp

85. TORSTAINA 2. LOKAKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistamaton versio 2.0

Kansalaisten yhdenvertaisuus

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Suomen perustuslaki ja laki yhdenvertaisuudesta edellyttävät, että ketään ei saa syrjiä esimerkiksi uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, sukupuolisen suuntautumisen tai perhesuhteitten perusteella. Edelleen laki edellyttää, että viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta. Eilen tuli tietoon, että huomattava mediakonserni purki työsopimuksen maakuntalehden päätoimittajalta, vaikka hän ei ollut vielä ehtinyt työtään edes aloittaa, ja yhdeksi työsopimuksen purkuperusteeksi mainittiin päätoimittajan puolison poliittinen aktiivisuus. Kysyn hallituksen ministereiltä:

Toteutuuko kaikkien kansalaisten kohdalla yhdenvertaisuus, ja onko heillä tosiasiassa yhtäläiset perusoikeudet?

Työministeri Tarja Cronberg

Arvoisa puhemies! Yhdenvertaisuuslain mukaan kaikenlainen syrjintä Suomessa sukupuolisen suuntautumisen perusteella on kielletty. Tämä on lähtökohta.

Toinen kysymys liittyy siihen, että työnantaja työhönottohaastattelussaan ei voi kysyä henkilöltä muita kuin työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat työsuhteen kannalta tarpeellisia.

Kolmas kysymys liittyy siihen, milloin voidaan irtisanoa työsopimus. Työsopimus voidaan irtisanoa, jos siihen on asialliset ja painavat perusteet. Henkilön poliittiset mielipiteet, uskonnolliset mielipiteet tai muut mielipiteet eivät ole tällaisia perusteluja. Oikeus tulee kuitenkin katsomaan, mikä tässä on todellinen tilanne. Tässähän perusteluna on käytetty luottamusta. Tämä arvioidaan suhteessa työsopimukseen ja oikeudessa käydään keskustelu.

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Perustuslaissa taataan yhdenvertaisuus kaikissa asioissa, ja se on päivänselvää. Meidän perustuslakimme vielä erikseen mainitsee myös sukupuolisen suuntautuneisuuden. Mutta silloin, kun on yksittäisestä oikeustapauksesta kiinni, sitten tuomioistuin tietysti ratkaisee. Nyt viitatussa tapauksessa on ollut viitteitä siihen, että mahdollisesti päädytään oikeuteen, joten siltä osin oikeusministeri ei ota yksittäiseen asiaan kantaa.

Mutta eduskunnalle tulee mahdollisuus arvioida periaatteelliselta kannalta sitä, toteutuvatko Suomessa perusoikeudet, muun muassa ihmisoikeusselonteon yhteydessä, joka annetaan noin vuoden päästä eduskunnalle ja jossa ensimmäisen kerran poikkeuksellisesti on tasan puolet kotimaista ihmis- ja perusoikeuspohdintaa ja vain toinen puoli ulkopoliittista pohdintaa. Tässä tulee loistava mahdollisuus arvioida suomalaista perusoikeustilannetta myös eduskunnassa eli Suomen korkeimmalla foorumilla, ja oikeusministeriö on aika pitkällä tässä valmistelussa.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Työnantaja ostaa työntekijän työpanoksen, ei työntekijää tai hänen lähipiiriään. Vaikka tämä julkisuuskohu liittyy nyt yhteen tapaukseen, niin kuin ministeri sanoi, on se räikeä esimerkki siitä ilmapiiristä, mikä on vallalla työelämässä. Ison rahan voimalla yritetään polkea perusoikeuksia.

Ettekö te ole lainkaan huolestuneita siitä, että jos mielivaltaiset ja lainvastaiset erottamiset lisääntyvät ja yleistyvät, se johtaa siihen, että poliittinen osallistuminen entisestään kaventuu eivätkä kansalaiset pysty valvomaan edes perusoikeuksiensa toteutumista?

Työministeri Tarja Cronberg

Arvoisa puhemies! Yhdenvertaisuuslaista on juuri tehty selvitys, ja siinä on selvinnyt, missä puutteet ovat. Olemme tällä hetkellä ryhtymässä toimenpiteisiin, ja asiat menevät eteenpäin.

Näkisin, että jos tästä tulee oikeustapaus, niin se selkeyttää. Näitä oikeustapauksia on ollut erittäin vähän siitä syystä, että ihmiset eivät ole valmiita viemään (Eduskunnasta: Eivät uskalla!) — eivät uskalla viedä — tämän tyyppisiä asioita oikeuteen. Tästä on tärkeätä keskustella, ja on tärkeää, että tästä tulee oikeuden päätös.

Sanna Perkiö /kok:

Arvoisa puhemies! Lapin Kansan päätoimittajaksi valitun erottaminen kuvaa Suomen tasa-arvotilannetta ääri-ilmiönä. Tapaus dramatisoi hyvin tasa-arvotilannetta tämän päivän Suomessa. Arkikokemuksenakin voi sanoa, että naisten kokema eriarvoisuus työelämässä on viime vuosina lisääntynyt. Kysyisinkin:

Mitä hallitus aikoo tehdä naisten tasa-arvotilanteen parantamiseksi lähiaikoina?

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Arvoisa puhemies! Hallitus hyväksyi kesällä uuden tasa-arvo-ohjelman, joka lähtee muun muassa siitä, että naisten asemaa työelämässä — ei pelkästään korkeimpien virkojen osalta vaan ylipäätään työelämässä — pitää parantaa muun muassa luomalla parempia mahdollisuuksia yhdistää perhe-elämä ja työelämä, myöskin vaativa työelämä.

Mitä tämmöisiin yksittäisiin tapauksiin tulee, on tietysti hyvinkin valitettavaa, että tämän tyyppisiä tapauksia tulee esille. Se ehkä kuvaa lähinnä myöskin hyvinkin vanhakantaista asenneilmapiiriä, joka vallitsee tietyillä työpaikoilla ja ylipäätään yhteiskunnassa. Tähän myöskin tasa-arvotyö tähtää yleisellä tasolla: kasvattamaan asenteita ja nimenomaan positiivisempaan suuntaan, jotta jokaisen ihmisen perusoikeudet toteutuisivat, että ei sukupuolella ole mitään merkitystä, kun työhön hakeudutaan tai työelämässä ollaan.

Liisa Jaakonsaari /sd:

Arvoisa puhemies! Lapin Kansan päätoimittaja on varmasti kautta historian ollut keskustalainen, (Eduskunnasta: Ei ole ollut!) ja nyt on täikammalla haravoitu ja huomattu, että tämän valitun päätoimittajan puoliso ei ollutkaan keskustalainen, (Hälinää) ja tästä johtuu tämä, mihin edustaja aivan oikein puuttui. Olisin kyllä odottanut, arvoisa puhemies, että — ymmärrän, että oikeusministeri ei voi puuttua tähän — yksikin ministeri olisi puuttunut ja paheksunut tätä tilannetta, koska tässä on kaksinkertainen syrjintä. Ei ole ainoastaan tämän parisuhdelain vaan toisaalta myös puolison poliittisen osallistumisen kannalta syrjintää. Paheksukaa tätä nyt edes.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tämän kysymyksen alkuosa oli vastenmielinen. En tunne eläkkeelle siirtyvän päätoimittajan puoluetaustaa, mutta sen tiedän, että hän on ajanut koko ajan minun erottamistani pääministerin paikalta. (Naurua)

Ministerit tietysti joutuvat ottamaan vastauksessa huomioon sen, että tässä on mitä ilmeisimmin oikeusprosessi edessä, ja varmasti, jos vähänkään se, mikä julkisuudessa on ollut esillä, pitää paikkansa, aihetta on, eli siihen paheksuntaan, jota kysyjät ovat esittäneet, minusta varmasti kaikki pystymme osallistumaan täysin. Tämä sanottaessa on hyvä myös todeta se, että me tiedämme näiden asianomaisten väitteet, ja minusta yleisen edun kannalta olisi erittäin hyvä se, että tulisi täsmällisesti tietoon se, mitä tapahtui, ja ehkä siihen olisi nopeampiakin keinoja kuin oikeusprosessi, mutta pitää saada selville, mitä tapahtui. Sen jälkeen sitten tietysti myös paheksutaan sen mukaan, mitä on syytä.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.

​​​​