Täysistunnon pöytäkirja 86/2010 vp

PTK 86/2010 vp

86. TIISTAINA 21. SYYSKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Kysymyksessä on siis HE 155/2010 vp, joka koskee terveydenhuollon asiakastietoja, niiden sähköistä käsittelyä ja myöskin sähköistä lääkemääräystä. Tässähän sisällöllisesti muutetaan vastuusuhteita. Väestörekisterikeskus nostetaan niin sanottujen varmennepalvelujen vastaavaksi toimijaksi.

Se, mihin itse haluan kiinnittää aivan lyhyesti nyt tässä tilanteessa huomiota, on sähköinen lääkemääräys ja siitä annettava lainmuutos. Tässä on 25 §, joka koskee maksuja, ja pykälässä todetaan, että maksun suuruudesta määrätään asetuksella ja että tämän maksun suuruuden pitää peittää tästä toiminnasta aiheutuvat kulut. Nyt on kysymys siis reseptistä, sähköisestä lääkemääräyksestä, ja tiedämme, että ihmisten menot, jotka liittyvät lääkkeiden käyttöön, pitkäaikaiseen käyttöön erityisesti, ovat siis huomattavia huolimatta siitä, että lääkkeiden hinnat osittain ovat tulleet niin sanotusti alas. Lääkkeiden pussittaminen, erilaiset reseptimaksut uusimisen yhteydessä jne. ovat olleen huomattavasti lisääntymässä ja ovat lisääntyneet. Tämän vuoksi toivoisin todella, että valiokunta ottaisi kannan näiden maksujen suuruuteen ja sillä tavalla puolustaisi potilaita ja asiakkaita.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Nämä varmennepalveluthan ovat olleet julkisen vallan kiinnostuksen kohteena, ja valtionhallinnossa on kehitetty pariakin eri järjestelmää vähän laajempien varmennepalvelujen turvaamiseksi. Mutta se, mitä on saatu aikaan, on lähinnä ollut rahanmenoa. Valtiontalouden tarkastusvirasto on puuttunut tähän varsin kovallakin kädellä, ja järjestelmistä on sitten pikkuhiljaa epäonnistuneina luovuttu.

Tässä nyt siirretään varmennepalveluita paikasta toiseen. Se ei sinänsä itse perusasiaan eli terveydenhuollon sähköisiin tietojärjestelmiin ja tietojen sähköiseen käsittelyyn paljon uutta eikä ihmeellistä tuo. Sen sijaan minua kyllä huolestuttaa se, että sekä ed. Tiusasen tarkoittama sähköinen lääkemääräys että tämä Kanta eli siis Kansallinen Terveysarkisto, jotka molemmat ovat olleet Kelan vastuulla ja joista on säädetty oikein voimaantulomääräaikakin, eivät kumpikaan näköjään pysty noudattamaan lakia tältä osin. Lääkemääräyksen osalta on nyt sentään yritystä olemassa ja jopa kokeilujakin, mutta Kanta-tietokanta on siinä surullisessa tilassa, jossa valitettavasti niin suuri osa julkisen vallan hienoista itc-palveluista viime aikoina on esiintynyt. Asialle pitää tehdä jotakin.

Keskustelu päättyi.