Täysistunnon pöytäkirja 86/2014 vp

PTK 86/2014 vp

86. KESKIVIIKKONA 24. SYYSKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Liikenne- ja kuntaministeri  Paula  Risikko

Arvoisa herra puhemies! Valtioon kohdistuvien vahingonkorvausvaatimusten hoito on tällä hetkellä hajautettu eri viranomaisten tehtäväksi sen mukaan, minkä viranomaisen toiminnasta johtuen vahinko on aiheutunut tai mille viranomaiselle asian käsittely on säädöstasolla määrätty. Valtion vahingonkorvaustoimintaa keskittämällä vahingonkorvausvaateiden käsittely voidaan saada entistä yhdenmukaisemmaksi siten, että keskenään samanlaisissa tapauksissa korvaukset tosiasiallisesti määrätään samalla tavoin riippumatta vahingon aiheuttaneesta viranomaisesta. Tällä on suuri merkitys vahinkoa kärsineiden oikeusturvan näkökulmasta. Keskittämisen avulla vahingonkorvaustoiminta saadaan myös tarkoituksenmukaisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Vahingonkorvaustoiminta on tarkoitus keskittää esityksessä todetuin rajauksin Valtiokonttoriin, joka muutoinkin hoitaa huomattavan osan valtion vahingonkorvauksista.

Muutama sana keskeisistä ehdotuksista: Keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan piiriin tulisivat sellaiset korvausvaatimukset, jotka perustuvat valtion viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin taikka toimintaan, josta valtio vastaa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta riippumatta niin sanotun ankaran vastuun perusteella. Vahingonkorvaustoiminta on eräissä viranomaisissa jo nykyisellään järjestetty niin, että se huomioi riittävästi keskittämiselle asetetut tavoitteet. Näitä ovat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen harjoitustoiminnasta, poliisin toiminnasta, vero- ja tullaustoiminnasta, ulosottomenettelystä, maanmittaustoimituksista sekä liikenneväylien ylläpidosta aiheutuvat vahingot. Näitä koskevia korvausasioita ei esitetä siirrettäväksi Valtiokonttorin hoidettaviksi. Sen sijaan kaikki henkilöön kohdistunutta vahinkoa koskevat, viranomaistoiminnasta aiheutuneet korvausvaatimukset käsiteltäisiin keskitetysti ja yhtenäisin perustein Valtiokonttorissa. Tämä koskee myös edellä mainittuja muutoin keskittämisen ulkopuolelle jääviä toimintoja. Tällä, herra puhemies, on erityisen suuri merkitys kansalaisten yhtäläisen kohtelun kannalta.

Muutama sana resurssivaikutuksista: Keskitettävät vahingonkorvaustehtävät hoidettaisiin siis Valtiokonttorissa jo nyt vahingonkorvauksia käsittelevän henkilöstön toimesta. Valtiokonttorin käytössä olevaa vahingonkorvaustoiminnan tietojärjestelmää kehitetään vastaamaan myös näistä uusista tehtävistä johtuvia tarpeita. Rahoitus siirretään nykyisin vahingonkorvauksia käsitteleviltä virastoilta vahinkotapausten suhteessa. Keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan puitteissa maksettavien vahingonkorvausten kattamiseksi virastojen määrärahoista siirretään Valtiokonttorin käyttämälle vahingonkorvaukset-momentille vahingonkorvauksiin keskimäärin vuosina 2010—2012 käytetty määrä. Siirto merkitsee 430 000 euron lisäystä momentille, jonka loppusumma on runsaat 40 miljoonaa euroa. — Kiitos.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

Keskustelu päättyi.